Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Адреса:
Вожда Карађорђа 24; 18000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Ненад Николић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелника

Душица Јанојлић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелника

Јелена Динчић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја

Александра Милосављевић Шмигић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности
 

Ивана Атанасијевић

Телефон:
Е-пошта:
Пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

Миљан Анђелковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелника

Јелена Динчић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја

Александра Милосављевић Шмигић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности
 

Ивана Атанасијевић

Телефон:
Е-пошта:
Пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

Објаве градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Паркинг-сервис”-Ниш број 5279/22 од 24.06.2022. године.

–          Захтев ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш, број 5296/22-1 од 24.06.2022.године; –          Одлука о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, број 5279/22 од 24.06.2022. године, са образложењем;

Опширније

Документи

Организација градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

За обављање послова из делокруга Управе образују се следеће унутрашње организационе једицнице:

Сектор за комуналне делатности и енергетику:

У Сектору за комуналне делатности и енергетику обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Управе у области комуналних делатности и енергетике.

Сектор за саобраћај:

У Сектору за саобраћај обављају се стручни, управно-правни, оперативни, студијско-аналитички, административно-технички и други послови Управе из области саобраћаја.

Сектор за инспекцијске послове:

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма.

Комунална милиција:

Као посебна организација, у оквиру Управе, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе Града и имаоце јавних овлашћења; обављање и других послова, у складу са законом.

Више о комуналној милицији

Образована је за обављање послова из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и послови Комуналне милиције и то:

 • Послови припреме и израде нацрта прописа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције и праћење њиховог спровођења,
 • Извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено Граду, као и Одлука и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и комуналне милиције,
 • Вођење првостепеног управног поступка у области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције,
 • Послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем,
 • Управни надзор над радом јавно комуналних предузећа и Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша,
 • Послови у вези са израдом Програма пословања и нацрта аката у вези утврђивања цена комуналних услуга јавног и јавно-комуналних предузећа из надлежности Управе,
 • Послови техничког регулисања саобраћаја кроз утврђивање режима саобраћаја у редовним условима и условима извођења радова на јавној површини,
 • Обављање управних послова из области паркирања, јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и такси превоза путника,
 • Послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града,
 • Издавање лиценци и енергетских дозвола из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци и дозвола у складу са  законом, п
 • Послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента,
 • Послови инспекцијског надзора као послови државне управе који су на основу Закона поверени Граду као и послови из надлежности локалне самоуправе, у области саобраћаја и путева, заштите животне средине и туризма,
 • Врши контроа над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града,
 • Остварује надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град,
 • Пружа подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града,
 • Израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава,
 • Израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Као посебна организација, у оквиру управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.