Градска управа за грађевинарство

Адреса:
Генерала Транијеа бр. 10
Е-пошта:
Телефон:

Мирољуб Станковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелника

Горан Ристић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелника

Анђелка Радошевић

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за јавне набавке

Горан Здравковић

Телефон:
Е-пошта:
Начелник Градске управе за грађевинарство

Анђелка Радошевић

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за јавне набавке

Марина Малбаша

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелника

Љиљана Митковић

Телефон:
Е-пошта:
Регистратор у граској управи за грађевинарство

Марија Стојиљковић

Телефон:
Е-пошта:
Контак особа Градске управе за грађевинарство за информације у вези озакоњења објеката
 

Објаве градске управе за грађевинарство

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Технички послови на издавању локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола“ у Градској управи за грађевинарство  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Технички послови на издавању локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола“ у Градској управи за грађевинарство   –

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Оперативни послови и послови за потребе одсека“ у Градској управи за грађевинарство

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Оперативни послови и послови за потребе одсека“ у Градској управи за грађевинарство – Закон о планирању и изградњи

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Послови вођења регистра“ у Градској управи за грађевинарство

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА   „Послови вођења регистра“ у Градској управи за грађевинарство   – Статут Града Ниша – Одлука о организацији градских

Опширније

Документи

Организација градске управе за грађевинарство

У Градској управи за грађевинарство образује се следеће унутрашње организационе јединице:

 1. Сектор за планско уређење града и
 2. Сектор за озакоњење.

Делокруг организационих јединица у градској управи за грађевинарство

У Сектору за планско уређење града се обављају следећи послови:

 • рад на реализацији одобрене апропријације буџетских средстава из надлежности управе;
 • припрема и израда нацрта прописа из надлежности управе и праћење спровођења тих прописа;
 • врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш и Градска стамбена агенција;
 • ради на спровођењу програма социјалног становања на територији Града Ниша и реализује градску стамбену стратегију;
 • на покренуте иницијативе припрема одлуке о изради планова; прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова;
 • прати реализацију планске документације; спроводи процедуре доношења планске документације;
 • објављује просторне и урбанистичке планове у електронском облику путем интернета;
 • обавља административно-техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове;
 • обавља стручне и административно-техничке послове за Главног урбанисту;
 • организује јавне презентације урбанистичких пројеката;
 • издаје услове са елементима за обележавање регулације;
 • потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације;
 • објављује потврђене урбанистичке пројекте у електронском облику на званичном порталу града;
 • даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела;
 • издаје информације о локацији; издаје уверења о посебним деловима објекта;
 • издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду;
 • издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша;
 • израђује месечне извештаје о издатим грађевинским дозволама за потребе Републичког завода за статистику;
 • издаје уверења о времену изградње објеката;
 • издаје обавештења у вези изградње објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
 • обавља административне послове за потребе Комисије за урбану комасацију у складу са законом;
 • учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
 • учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности управе;
 • успостављање и развој информационих система за праћење стања у простору;
 • координација рада са имаоцима јавних овлашћења, институцијама и другим органима Града у циљу унапређења прикупљања отворених података;
 • обављају се послови везани за просторне информације и истраживања и вођење базе података о простору Града за потребе стратешког и просторног планирања;
 • праћење стања у простору и вредновање учинка планских докумената;
 • израда анализа и њихово коришћење у изради планских докумената;
 • координација рада са имаоцима јавних овлашћења укључених у поступак израде и доношења планских докумената;
 • прикупљање релевантних података у циљу унапређења реализације планских докумената.

а у електронској форми:

 • издаје локацијске услове;
 • издаје грађевинске дозволе;
 • издаје привремене грађевинске дозволе;
 • потврђује пријаве радова;
 • потврђује пријем изјаве о завршетку израде темеља;
 • потврђује пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
 • издаје употребне дозволе;
 • издаје решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
 • издаје дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења;
 • обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу;
 • обезбеђује упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју;
 • прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара;
 • доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара;
 • води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша);
 • подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.

У оквиру Сектора oбразоване су три унутрашње организационе јединице:

 • Одсек за послове спровођења обједињене процедуре,
 • Одсек за урбанистичко планирање и
 • Одсек за мониторинг.

У оквиру Одсека за послове спровођења обједињене процедуре образују се:

 • Група за техничке и правне послове на издавању локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола;

У оквиру Одсека за урбанистичко планирање образују се две групе:

 • Група за техничке послове урбанистичког планирања;
 • Група за центар за издавање дозвола и административно-техничке послове управе.

Центар за издавање дозвола

Центар за издавање дозвола је јединица у саставу, у којој се обављају послови из надлежности Градске управе и други послови пружања услуга грађанима.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Секретаријатом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношењ захтева за грађење) који се потписује квалификованим електронским потписом.

 

Адреса:
Николе Пашића бр. 22
Телефон:

ЦИД (Центар за издавање дозвола) издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова.

У ЦИД-у можете предати све захтеве ван обједињених процедура.

Градска  управа за грађевинарство образује се за обављање послова из области уређења простора и изградње објеката, послове из области утврђивања доприноса за утврђивање грађевинског земљишта као и послова поступака обједињене процедуре, послова бесправно изграђених објеката, послова из области информатичко-комуникационих послова и послова из области грађевинске инспекције.

У Градској управи за грађевинарство обављају се следећи послови:

 • врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш и Градске стамбена агенција,
 • на покренуте иницијативе припрема одлуке о изради плановa, прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова и прати реализацију планске документације,
 • обавља административно- техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове,
 • издаје услове са елементима за обележавање регулације и потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела; издаје информације о локацији, уверења о посебним деловима објекта, издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду, издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша.

У електронској форми:

 • издаје локацијске услове,
 • грађевинске дозволе,
 • привремене грађевинске дозволе,
 • потврђује пријаве радова,
 • пријем изјаве о завршетку израде темеља,
 • пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу,
 • издаје употребне дозволе,
 • решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
 • дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења,
 • обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу,
 • упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју,
 • прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара,
 • доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара,
 • води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша),
 • подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.
 • Послови у вези елабората о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта,
 • уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта као и послови везани за обрачун доприниса за уређење грађевинског земљишта,
 • рад на припреми и подношењу захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе,
 • пријаве радова, употребне дозволе и решења у поступку обједињене процедуре за објекте из програмa који се односе на уређивање грађевинског земљишта и изградњу,
 • врши озакоњење бесправно изграђених објеката и издаје решења о озакоњењу објеката, односно делова објеката за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи,
 • скенирање и потписивање електронски квалификованим потписом елабората геодетских радова и правноснажног решења о озакоњењу ради достављања органу надлежном за послове државног премера и катастра,
 • пројектовање, увођење и одржавање информатичко – технолошког система и географског информационог система и обезбеђење инфраструктурне подршке и обезбеђење инфраструктурне подршке,
 • израда и ажурирање садржаја органа Града Ниша на интернету,
 • одржавање сервера и база података рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података),
 • обезбеђење заштите и интегритета података и информатичке безбедности,
 • планирање, развој, израда, тестирање и имплементација софтвера за потребе органа Града,
 • надзор над радом инвеститора, извођача и осталих учесника у изградњи објеката,
 • контрола примене прописа, техничких норматива и стандарда који регулишу изградњу сталних и привремених објеката и преглед пројектне документације; евидентирање и контрола бесправне градње као и доношење и извршавање решења о уклањању објеката; надзор над коришћењем објеката,
 • налог за прибављање употребне дозволе,
 • предузимање мера у вези са објектима склоних паду као и у циљу безбедености изградње,
 • води поступак за уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене,
 • доноси Програм уклањања објеката и План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објеката и одговара за његово извршење, рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података),
 • израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава,
 • израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш и Градске стамбена агенција,

на покренуте иницијативе припрема одлуке о изради плановa, прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова и прати реализацију планске документације,

обавља административно- техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове,

издаје услове са елементима за обележавање регулације и потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела; издаје информације о локацији,  уверења о посебним деловима објекта, издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду,  издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша.

издаје локацијске услове,

грађевинске дозволе,

привремене грађевинске дозволе,

потврђује пријаве радова,

пријем изјаве о завршетку израде темеља,

пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу,

издаје употребне дозволе,

решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,

дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења,

обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу,

упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју,

прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара,

доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара,

води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша),

подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.

Послови у вези елабората о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта,

уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта као и послови везани за обрачун доприниса за уређење грађевинског земљишта,

рад на припреми и подношењу захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе,

пријаве радова, употребне дозволе и решења у поступку обједињене процедуре за објекте из програмa који се односе на уређивање грађевинског земљишта и изградњу,

врши озакоњење бесправно изграђених објеката и издаје решења о озакоњењу објеката, односно делова објеката за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи,

скенирање и потписивање електронски квалификованим потписом елабората геодетских радова и правноснажног решења о озакоњењу ради достављања органу надлежном за послове државног премера и катастра,

 пројектовање, увођење и одржавање информатичко – технолошког система и географског информационог система и обезбеђење инфраструктурне подршке и обезбеђење инфраструктурне подршке,

израда и ажурирање садржаја  органа Града Ниша на интернету,

одржавање сервера и база података рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података),

обезбеђење заштите и интегритета података и информатичке безбедности,

планирање, развој, израда, тестирање и имплементација софтвера за потребе органа Града,

надзор над радом инвеститора, извођача и осталих учесника у изградњи објеката,

контрола примене прописа, техничких норматива и стандарда који регулишу изградњу сталних и привремених објеката и  преглед пројектне документације; евидентирање и контрола бесправне градње као и доношење и извршавање решења о уклањању објеката; надзор над коришћењем објеката,

налог за прибављање употребне дозволе,

предузимање мера у вези са објектима склоних паду као и у  циљу безбедености изградње,

води поступак за уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене,

доноси Програм уклањања објеката и План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објеката и одговара за његово извршење, рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података),

израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава,

израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.