Градска управа за финансије

Адреса:
Николе Пашића 24; 18 000 Ниш
Е-пошта:
Телефон:

Нина Илић

Телефон:
Е-пошта:
Начелница градске управе за финансије

Бранислав Стојковић

Телефон:
Е-пошта:
заменик начелнице градске управе за финансије

Милена Каличанин

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за локалну пореску администрацију

Марко Станојевић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности у градској управи за финансије
 

Александра Матић

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за јавне набавке

Објаве градске управе за финансије

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Опширније

Документи

Организација градске управе за финансије

За обављање послова из делокруга Управе образују се следеће унутрашње организационе једицнице:

 • Сектор за планирање и контролу извршења буџета
 • Сектор за трезор и рачуноводство
 • Сектор за локалну пореску администарцију
 • Сектор за јавне набавке

У секторима се образују унутрашње oрганизационе јединице одсеци и групе.

1. СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

У Сектору за планирање и контролу извршења буџета обављају се стручни и административно-технички послови: припремање и израда нацрта Одлуке о буџету Града и других прописа из делокруга финансија; припремање и израда упутства о изради одлуке о буџету Града Ниша; израда консолидованог биланса прихода и примања, расхода и издатака Града Ниша; анализа прихода и примања, расхода и издатака Града Ниша; давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и издатке; израда аката из надлежности Сектора; послови интерне контроле наменског трошења буџетских средстава; нормативно-правни послови из надлежности Сектора који обухватају прикупљање, анализу и обраду информација и података потребних за израду предлога одлука и других општих и појединачних аката из надлежности Сектора; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

2. СЕКТОР ЗА ТРЕЗОР И РАЧУНОВОДСТВО

У Сектору за трезор и рачуноводство обављају се стручни и административно-технички послови: праћење наплате локалних прихода; доношење тромесечних планова извршења буџета – одређивање квота за кориснике буџетских средстава за одређени период; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова буџетских корисника; праћење извршења буџета Града, послови управљања готовином, дугом и задуживањем, послови плаћања и послови у вези обезбеђења потраживања; контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава у случајевима када се не примењује поступак јавних набавки; вођење послова буџетског рачуноводства; израда завршног рачуна буџета Града и консолидованог рачуна буџета и осталих финасијских извештаја из области јавних финансија; израда фактура за закуп пословног простора и рефактурисање комуналних трошкова у вези закупа и коришћења пословног и стамбеног простора; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; вођење евиденције о наменским средствима; финансијски послови у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности градских управа; евиденција и чување инструмената обезбеђења; израда финансијског плана Градске управе за финансије, учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; послови обрачуна трошкова дневница на службеном путовању у земљи и у иностранству; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

3. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У Сектору за локалну пореску администрацију обављају се стручни и административно- технички послови: вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа; примена јединственог информационог система за локалне јавне приходе; утврђивање изворних прихода локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; пореска контрола обвезника који воде пословне књиге ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; пореска контрола обвезника који не воде пословне књиге ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција; подношење захтева за покретање пореско-прекршајног поступка и издавање прекршајних налога; процена тржишне вредности непокретности; обезбеђење наплате изворних јавних прихода у складу са законом; редовна и принудна наплата изворних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; вођење пореског рачуноводства за изворне приходе у складу са законом и подзаконским актима; израда анализа и извештаја у вези утврђивања, контроле и наплате изворних прихода; вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

4. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Сектору за јавне набавке обављају се стручни и административно-технички послови: контрола средстава обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза у поступцима јавних набаки; сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника; вођење јединствене електронске евиденције добављача; припрема нормативних аката из области јавних набавки; вођење поступака по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке за потребе градских управа; послови пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послови везани за централизоване јавне набавке; спровођење поступака јавних набавки у складу са прописима; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град и сачињавање извештаја о спроведеној контроли; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

Градска управа за финансије образује се за обављање послова из области финансија, локалне пореске админитрације и јавних набаки.

У Градској управи за финансије обављају се следећи послови:

 • Припремање и израда нацрта Одлуке о буџету Града и других прописа из делокруга сектора за финансије, 
 • Давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и издатке; праћење наплате локалних прихода; доношење тромесечних планова извршења буџета, 
 • Праћење извршења буџета Града, послови управљања готовином, дугом и задуживањем, послови плаћања и послови у вези обезбеђења потраживања; вођење послова буџетског рачуноводства, 
 • Израда завршног рачуна буџета Града и консолидованог рачуна буџета и осталих финасијских извештаја из области јавних финансија; послови интерне контроле наменског трошења буџетских средстава,
 • Израда фактура за закуп пословног простора и рефактурисање комуналних трошкова у вези закупа и коришћења пословног и стамбеног простора; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава, 
 • Вођење евиденције о наменским средствима, 
 • Финансијски послови у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности градских управа, 
 • Сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника, 
 • Вођење јединствене електронске евиденције добављача, 
 • Припрема нормативних актата из области јавних набавки, 
 • Вођење поступака по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке, за потребе градских управа, 
 • Послови пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послови везани за централизоване јавне набавке,
 • Провођење поступака јавних набавки у складу са прописима; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки, 
 • Ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град Ниш и сачињавање извештаја о спроведеној контроли, 
 • Вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника,
 •  Утврђивање изворних прихода локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом, 
 • Вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку, 
 • Пореска контрола ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом, 
 • Издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција; процена тржишне вредности непокретности, 
 • Редовна и принудна наплата изворних јавних прихода и споредних пореских давања, 
 • Вођење пореског рачуноводства за изворне приходе и израда анализа и извештаја у складу са законом и подзаконским актима.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.