Комунална милиција града Ниша

Адреса:
Катићева бр.29
Телефон:
Е-пошта:
 

У складу са Законом о Комуналној милицији (“Службени гласник Републике Србије”, број 49/2019) и Одлуком о организацији градских управа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 114/2020 и 85/2021) образована је Комунална милиција, као посебна организација у оквиру Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, за обављање законом утврђених комунално-милицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Ниша, у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање законом одређених послова из надлежности Града.
Послови Комуналне милиције су:
1) одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;
4) заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе Града и градских општина и имаоце јавних овлашћења и
7) други послови, у складу са законом.
Одржавањем реда из претходног става сматра се одржавање реда, нарочито у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом.
Послови Комуналне милиције се обављају организацијом рада у три смене, 24 часа у току дана, сваког дана у недељи.
Послови се обављају организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем превентивних мера и применом законом прописаних овлашћења Комуналне милиције.
У свом раду комунални милиционари руководе се и принципом рада са најмањим штетним последицама, а средства принуде примењују се само кад је то апсолутно нужно и у мери која је неопходна за извршење задатака без непотребних штетних последица у складу са законом.
Комуналном милицијом руководи начелник Дејан Ковачевић.

Овлашћења и статус Комуналне милиције


Овлашћења и статус комуналних милиционара прописани су Законом о Комуналној милицији и Одлуком о Комуналној милицији (“Службени лист Града Ниша“, број 18/2021).
У обављању послова Комуналне милиције, комунални милиционар има следећа овлашћења:
1. упозорење;
2. усмено наређење;
3. провера идентитета;
4. довођење;
5. заустављање и преглед лица, предмета и возила;
6. привремено одузимање предмета;
7. аудио и видео снимање;
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, средстава за везивање, распршивача са надражујућим дејством и службене палице;
9. прикупљање обавештења и
10. друга овлашћења у складу са законом.

Наведена овлашћења Комуналне милиције примењују се под условима и на начин утврђен законом којим се уређују послови комуналне милиције, законом којим се уређују унутрашњи послови и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова.
Када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом Града, комунални милиционар може: издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за покретање прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.
Законом о Комуналној милицији прописане су прекршајне казне за ометање или спречавање комуналног милиционара у обављању послова комуналне милиције утврђених овим Законом, као и за поступање супротно забрани по којој државни органи, привредна друштва, предузетници, удружења и друга правна и физичка лица не смеју да репродукују или употребљавају униформе и ознаке које су по боји и ознакама исте или сличне униформи и ознакама комуналне милиције, односно које могу да изазову забуну да се ради о униформи или ознакама комуналне милиције, као ни да репродукују и употребљавају возила и пловила која су означена исто или слично као возила и пловила комуналне милиције, односно која могу да изазову забуну да се ради о возилу и пловилу комуналне милиције.
Комунални милиционар у обављању службене дужности има статус службеног лица и ужива кривичноправну заштиту прописану законом.

О почецима рада Комуналне милиције


Комунална милиција Града Ниша почела је са радом 22. децембра 2010. године као Комунална полиција. Првобитни састав чинили су: начелник Комуналне полиције, два шефа подручних организационих јединица и 9 комуналних полицајаца. Број комуналних полицајаца до маја месеца 2012. године се увећао за још 13, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне полиције у центру за обуку у Кули. Децембра месеца 2015. године број комуналних полицајаца се увећао за 25, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне полиције у центру за обуку у Сремском Каменици.
Тренутни састав Комуналне милиције чине начелник и 35 комуналних милиционара укључујући шефа Подручне организационе јединице за градско подручје Ниш и шефа Одсека за оперативно – логистичку подршку.

 

Прописи на основу којих поступа Комунална милиција


Комунална милиција Града Ниша спроводи своје активности на основу Закона о Комуналној милицији, Закона о заштити становништва од заразних болести, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавном реду и миру, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и поступа по следећим градским одлукама које доноси Скупштина Града Ниша:
– Одлука о комуналној милицији;
– Одлука о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара;
– Одлука о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне милиције;
– Одлука о комуналном реду;
– Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом;
– Одлука о одржавању јавних зелених површина;
– Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Ниша;
– Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Ниша;
– Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Ниша;
– Одлука о такси превозу путника на територији Града Ниша;
– Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша;
– Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом;
– Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша;
– Одлука о водоводу и канализацији;
– Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша;
– Одлука о оглашавању на територији Града Ниша;
– Одлука о раскопавању површина јавне намене;
– Одлука о управљању јавним паркиралиштима.