Актуелно

Јавни позив за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша

Јавни позив за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша

Јавни позив
Назив наручиоца: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Адреса: Вожда Карађорђа 24, Ниш, 18000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша
Главна ЦПВ ознака: 90600000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: град Ниш
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 180
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 16.4.2024. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 16.4.2024. 12:01:00
Дан објаве Јавног позива у Сл. гласнику РС -23.02.2024.године

Још садржаја