Градска управа за друштвене делатности Града Ниша

Адреса:
Пријездина 1; 18000 Ниш
Е-пошта:
Телефон:

Миљан Петровић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелника градске управе за друштвене делатности Града Ниша

Мирјана Поповић

Телефон:
Е-пошта:
саветник за заштиту права пацијената

Мира Милојевић

Телефон:
Е-пошта:
лице за заштиту података о личности

Милијана Митровић

Телефон:
Е-пошта:
технички секретар начелника управе

Објаве градске управе за друштвене делатности Града Ниша

Одлукa о избору кандидата који остварују право на доделу спортских стипендија и износу стипендија у 2024. години

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, на седници одржаној  02.07.2024. гoдине, донела

Опширније

Одлукa којом се признаје право на доделу стипендија за ученика ромске националности на територији Града Ниша за школску 2023/2024 годину

Одлукa којом се признаје право на доделу стипендија за ученика ромске националности на територији Града Ниша за школску 2023/2024 годину

Опширније

Одлукa којом се признаје право на доделу стипендија за студенте ромске националности на територији Града Ниша за школску 2023/2024 годину.

Одлукa којом се признаје право на доделу стипендија за студенте ромске националности на територији Града Ниша за школску 2023/2024 годину.

Опширније

Документи

Мртвозорска служба:066/804-5444

Просветна и спортска инспекција:018/504-562

Канцеларија за избеглице и миграције:018/526-156 , 018/526-157

Канцеларије за младе: 018/504-770

Борачка заштита: 018/505-671 , 018/505-672

Породиљска права: 018/504-572, 018/504-480

Једнократна права породиље: 018/504-577

Дечији додатак: 018/504-582

Регресирање боравка у предшколским установама: 018/504-571

Социјална заштита: 018/504-575

Култура и информисање: 018/505-633

Образовање: 018/504-523

Омладина и спорт: 018/504-640

Енергетски угрожени купац: 018/504-573

Организација градске управе за друштвене делатности Града Ниша

Градска управа за друштвене делатности је образована за област:

 • друштвене бриге о деци,
 • социјалне и борачко-инвалидске заштите,
 • заштите права избеглих,
 • интерно расељених и лица из реадмисије,
 • образовања и васпитања,
 • културе и информисања,
 • омладине и превентивног деловања у области ризичног понашања младих и спорта као и друштвене бриге за здравље на територији Града,
 • послове заштите права пацијената и осигураника,
 • послове омладине и спорта.

За обављање послова из надлежности Градске управе, образују се:

 • Сектор за породицу,социјалну и здравствену заштиту
 • Сектор за финансијске послове из области васпитања и образовања
 • Сектор за културу и информисање и
 • Сектор за омладину и спорт.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА:

Све форме информација које су настале у раду Градске управе за друштвене делатности(у даљем тексту:Управа) доступне су грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку, када су у питању управни предмети. Управа, по поднетом захтеву, ставља на увид и све информације којима располаже, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и одредбама Закона о заштити података о личности (“Службени гласник РС“ број 87/18).
Захтев за приступ информацијама oд јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Управе се може поднети:
 • у писаној форми на поштанску адресу: Градска управа за друштвене делатности, Ниш, ул. Пријездина број 1.
 • електронском поштом, на имејл адресу: Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs
 • Приступ информацијама од јавног значаја има свако лице (домаће или страно, физичко или правно).
 • Захтев мора да садржи име или назив подносиоца, адресу подносиоца и што прецизнији опис информације која се тражи.
 • У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.
 • Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити:
 • увид у докумет који садржи информацију
 • копију документа на којем се информација налази
 • обавештење о томе да ли је информација иначе доступна.
 • у вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садрже тражену информацију у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије.
 • Управа је дужна је да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Управа је у обавези да омогући приступ информацијама од јавног значаја или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом.
 • Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења Управе, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.
 • Подносилац захтева има и право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
 • Управа, прилаже образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
 • Образац није обавезујући тако да ће бити разматрани и захтеви који не могу бити поднети на приложеном обрасцу.
 • Подаци од значаја за јавност рада градске управе за друштвене делатности

  Осим у Пријездиној 1, Градска управа за друштвене делатности Града Ниша користи и пословне просторије, у улици Обреновићева 44 (ТЦ Калча ламела-Д локал-116 као и ламела-Б локал-39), улици Орловића Павла 28а, улици Страхињића Бана 2а, улици Вожда Карађорђа 16 и улици Николе Пашића 24.

  Прилаз лицима корисницима инвалидских колица је омогућен у просторијама Градске управе за друштвене делатности, у улици Пријездина 1 и шалтеру у улици Николе Пашића 24. У осталим просторијама које Управа користи, прилаз лицима корисницима инвалидских колица није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу.

  Радно време Градске Управе за друштвене делатности града Ниша је од 7.30h до 15.30h.

  Субота и недеља су нерадни дани.

  Пријем поште се врши преко писарнице у  улици Николе Пашића 24 , као и електронским путем преко портала (родитељски додатак, подноси се у породилишту)

  Обрасци захтева се могу преузети на шалтерима као и у електронском облику.