Правобранилаштво Града Ниша

Адреса:
Вожда Карађорђа 16
Е-пошта:
Телефон:

Марија Брајдић

Телефон:
Е-пошта:
Градски правобранилац

Александар Тасић

Телефон:
Е-пошта:
лице за заштиту података о личности

Милован Цветковић

Телефон:
Е-пошта:
овлашћено лице за информације од јавног значаја
 

Адела Ицић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Миомира Динић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Лидија Дончић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Весна Крстић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Јелена Ристић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Татјана Тодоров

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Љубинка Рајковић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Татјана Благојевић

Телефон:
Е-пошта:
Заменик Градског правобраниоца

Документи

Градско правобранилаштво је служба града која врши послове правне заштите права и интереса града Ниша.

Градско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради правне заштите права и интереса града.

На захтев органа и служби града, Градско правобранилаштво даје правна мишљења у вези са закључивањем уговора у којима је уговорна страна град.

Органи и службе града дужни су да Градском правобранилаштву достављају све потребне податке, обавештења и доказе ради обављања послова које врши.

Градско правобранилаштво врши послове правне заштите права и интереса градских општина, када му оне то повере.

Радом Градског правобранилаштва руководи градски јавни правобранилац.

Градског правобраниоца поставља Скупштина града, на предлог председника Скупштине или најмање једне трећине одборника, на време од четири године и може бити разрешен пре истека мандата по истом поступку.
Градски правобранилац има заменике, које на његов предлог поставља Скупштина града на време од четири године.

Градски правобранилац представља Градско правобранилаштво, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одговоран је за законитост рада Градског правобранилаштва.