Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Адреса:
Вожда Карађорђа 24; 18000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Снежана Јовановић

Телефон:
Е-пошта:
Вршилац дужности начелнице градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове.

Александра Милосављевић Шмигић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности
 

Ивана Атанасијевић

Телефон:
Е-пошта:
Пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Јелена Динчић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја у сектору за комуналне делатности

Ненад Михајловић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја у сектору за саобраћај и енергетику

Татијана Јанковић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја у сектору за инспекцијске послове
 

Дејан Ковачевић

Телефон:
Е-пошта:
За поступање по захтевима за присуп информацијама од јавног значаја у Комуналној милицији

Објаве градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ Teкст Јавног конкурса Образац пријаве на

Опширније

Јавни позив за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша

Јавни позив за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије

Опширније

Документи

Надлежност Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове:

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, образована је за обављање послова из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и послова Комуналне милиције и то:

У Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, обављају се следећи послови: припрема и израда нацрта прописа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције и праћење њиховог спровођења; извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено Граду, као и Одлука и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и комуналне милиције; вођење првостепеног управног поступка у области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције; послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем; управни надзор над радом јавно комуналних предузећа и Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша; послови у вези са израдом Програма пословања и нацрта аката у вези утврђивања цена комуналних услуга јавног и јавно-комуналних предузећа из надлежности Управе; послови техничког регулисања саобраћаја кроз утврђивање режима саобраћаја у редовним условима и условима извођења радова на јавној површини; обављање управних послова из области паркирања, јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и такси превоза путника; послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града; издавање лиценци и енергетских дозвола из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци и дозвола у складу са законом; послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента; послови инспекцијског надзора као послови државне управе који су на основу Закона поверени Граду као и послови из надлежности локалне самоуправе, у области саобраћаја и путева, заштите животне средине и туризма; врши контрола над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остварује надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; пружа подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Као посебна организација, у оквиру Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, образује се Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Организација Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове:

За обављање послова из делокруга Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове образоване су следеће унутрашње организационе јединице:
o Сектор зa комуналне делатности
o Сектор за саобраћај и енергетику
o Сектор за инспекцијске послове
o Комунална милиција

Сектор за комуналне делатности:
У Сектору за комуналне делатности обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Управе у области комуналних делатности.
У оквиру Сектора за комуналне делатности образовано је 4 одсека:
Одсек за опште и правне послове;
Одсек за економске послове;
Одсек за послове припреме и праћења реализације програма пословања ЈП и ЈКП;
Одсек за послове комуналних делатности.

Сектор за саобраћај и енергетику:
У Сектору за саобраћај и енергетику обављају се стручни, управно-правни, оперативни, студијско-аналитички, административно-технички и други послови Управе из области саобраћаја и енергетике.
У оквиру Сектора за саобраћај образована су 3 одсека:
Одсек за послове у области програма савета за безбедност саобраћаја и јавног превоза;
Одсек за послове техничког регулисања саобраћаја и безбедност саобраћаја;
Одсек за енергетику.

Сектор за инспекцијске послове:
У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма.
У оквиру Сектора за инспекцијске послове образована су 4 одсека:
Одсек саобраћајне инспекције и такси превоза;
Одсек инспекције за путеве;
Одсек туристичке инспекције;
Одсек инспекције за заштиту животне средине.

Комунална милиција:
Као посебна организација, у оквиру Управе, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града, остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град, пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града, вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе Града и имаоце јавних овлашћења; обављање и других послова, у складу са законом.
У оквиру Комуналне милиције образована је:
– Подручна организациона јединица за градско подручје Ниш са четири унутрашње организационе јединице;
– Одсек за оперативно логистичку подршку са једном унутрашњом организационом јединицом.

Више о комуналној милицији

Образована је за обављање послова из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и послови Комуналне милиције и то:

 • Послови припреме и израде нацрта прописа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције и праћење њиховог спровођења,
 • Извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено Граду, као и Одлука и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и комуналне милиције,
 • Вођење првостепеног управног поступка у области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције,
 • Послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем,
 • Управни надзор над радом јавно комуналних предузећа и Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша,
 • Послови у вези са израдом Програма пословања и нацрта аката у вези утврђивања цена комуналних услуга јавног и јавно-комуналних предузећа из надлежности Управе,
 • Послови техничког регулисања саобраћаја кроз утврђивање режима саобраћаја у редовним условима и условима извођења радова на јавној површини,
 • Обављање управних послова из области паркирања, јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и такси превоза путника,
 • Послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града,
 • Издавање лиценци и енергетских дозвола из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци и дозвола у складу са  законом, п
 • Послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента,
 • Послови инспекцијског надзора као послови државне управе који су на основу Закона поверени Граду као и послови из надлежности локалне самоуправе, у области саобраћаја и путева, заштите животне средине и туризма,
 • Врши контроа над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града,
 • Остварује надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град,
 • Пружа подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града,
 • Израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава,
 • Израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Као посебна организација, у оквиру управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.