Градска управа за органе града и грађанска стања

Адреса:
Николе Пашића 24; 18 000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Марина Јанковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице

Иван Ђорђевић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелнице

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Гордана Ристић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за заштиту података о личности
 

Марина Јанковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице градксе управе за органе града и грађанска стања

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице управе за органе града и грађанска стања

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменице начелнице градске управе за органе града и грађанска стања
 

Гордана Ристић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за заштиту података о личности
 

Јасмина Марјановић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице управе за органе града и грађанска стања

Објаве градске управе за органе града и грађанска стања

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД   ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАСПИСАНИМ

Опширније

Јавни конкурс за пријем приправника за радно место „Оперативно-стручни послови електронске управе“ у Градској управи за oргане Града и грађанска стања

Јавни конкурс за пријем приправника за радно место „Оперативно-стручни послови електронске управе“  у Градској управи за oргане Града и грађанска стања  

Опширније

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој – положај у II групи

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој – положај у II групи Документација: Одлука о расписивању јавног конкурса

Опширније

Документи

Надлежности Градске управе за органе Града и грађанска стања:

Градска управа за органе Града и грађанска стања обавља пословe за потребе Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа, пословe грађанских стања и опште послове, послове радних односа и управљања људским ресурсима, послове развоја електронске управе, услужних центара и јединственог управног места, послове планирања, развоја и одржавања јединственог информатичко – комуникационог система Града Ниша.

У Градској управи за органе Града и грађанска стања се као унутрашња организациона јединица са посебним положајем образује Кабинет Градоначелника, у којој се обављају стручни, саветодавни, организациони и протоколарни послови који се односе на активности Градоначелника.

За обављање послова из делокруга Градске управе за органе Града и грађанска стања образоване су унутрашње организационе јединице:

 • Сектор за органе Града

Унутар Сектора обављају се стручни и административно-технички послови припремања, сазивања, одржавања и реализације седница Скупштине Града Ниша и Градског већа Града Ниша и њихових радних тела, стручни, нормативни, оперативни, организациони и административно – технички послови за потребе органа Града и радних тела Скупштине, Градоначелника и Градског већа, нормативно правна контрола нацрта општих аката и нормативни-правни послови из области организације и функционисања органа Града у вршењу локалне власти и остваривању локалне самоуправе. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то

 • Одсек за послове извршних органа Града
 • Група за стручне, оперативне и организационе послове Градског већа
 • Група за админстративно канцеларијске послове као унутрашње организационе јединице
 • Одсек за припрему и реализацију седница
 • Група за оперативне и административне послове припреме и реализације седница
 • Група за припрему и релизацију седница Скупштине, радних тела Скупштине и радних тела Градског већа
 • Одсек за нормативно правне послове и издавање „Службеног листа Града Ниша“
 • Група за правне послове и издавање „Службеног листа Града Ниша“
 • Одсек за послове председника Скупштине Града.
 • Сектор за опште послове и људске ресурсе

Унутар Сектора обављају се послови радних односа и послови управљања људским ресурсима за органе Града и друге организационе облике чији је оснивач Град, као и послови стручне подршке у раду Жалбене комисије; израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то

 • Одсек за људске ресурсе
 • Одсек за радне односе
 • Одсек за финансијске и опште послове
 • Сектор за грађанска стања и развој електронске управе

Унутар Сектора обављају се послови грађанских стања за територију града Ниша, управно-правни, нормативно правни, административно-технички и други послови у области грађанских стања, послови унапређења управних процедура у раду са странкама; објављивање аката; општи послови; послови грађанских стања за град Приштину и општине са територије АП Косово и Метохија: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље; вођење бирачког списка за територију града Ниша и његово ажурирање; успостављање система е-управе и примена прописа који регулишу рад електронске управе и стварање услова за развој е-услуга; послови евиденције печата, канцеларијског пословања, послови пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за грађанска стања
 • Група за управне, административне послове и послове грађанских стања
 • Група за послове вођења матичних књига
 • Група за послове бирачког списка
 • Одсек за грађанска стања за вођење матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље
 • Група за послове вођења матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље
 • Одсек за ЈУМ, Градски услужни центар и е-услуге
 • Група за услужне центре и е-услуге
 • Група за послове писарнице
 • Сектор за информатичко-комуникационе технологије

Унутар Сектора, за потребе органа Града Ниша, се обављају послови планирања, развоја и одржавања апликативног софтвера; послови планирања, развоја и одржавања Географског информационог система; послови планирања и одрживости Сета отворених података Града Ниша; послови Позивног центра Града Ниша; послови управљања садржајем на званичним презентацијама Града Ниша; послови планирања, развоја и одржавања информатичко – комуникационе инфраструктуре Града Ниша; послови планирања, развоја и одржавања информатичко – комуникационе опреме Града Ниша и послови корисничке подршке. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за развој апликација и Позивни центар
 • Група за послове Позивног центра
 • Одсек за ГИС и управљање садржајем
 • Одсек за информатичко – комуникациону инфраструктуру
 • Одсек за опште послове и корисничку подршку
 • Група за опште послове
 • Група за корисничку подршку
 • Група за канцеларијске послове

Косово и Метохија:

 • Подујево,
 • Глоговац,
 • Обилић,
 • Липљан и Косово Поље;
 • вођење бирачког списка за територију града Ниша и његово ажурирање;
 • успостављање система е-управе и примене прописа којима је уређује информациони систем е- ЗУП и предузимање мера за укључивање органа Града у систем е-ЗУП;
 • послови евиденције печата,
 • канцеларијског пословања, послови пријемне канцеларије,
 • писарнице, архиве и доставне службе;
 • израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава;
 • израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе,
 • у сарадњи са надлежном градском управом.

Кабинет Градоначелника је унутрашња организациона јединица са посебним положајем у којој се обављају стручни, саветодавни, организациони и протоколарни  послови који се односе на активности Градоначелника, послове припреме јавних манифестација од интереса за Град, израду извештаја о раду Градоначелника, израду и праћење примене инструкција и препорука органима, предузећима и установама, координацију послова са организационим облицима у Управи, послове кореспонденције и сарадње  са државним органима, институцијама, регулаторним телима и јединицама локалне самоуправе; послове припреме састанака Градоначелника са домаћим и међународним субјектима; поступање по представкама странака, пријем грађана,  стручно – оперативне послове сарадње Градоначелника  са домаћим и страним делегацијама, удружењима, привредном комором, донаторима и другим субјектима и друге послове по налогу Градоначелника и начелника Управе који су од значаја за остваривање функције Градоначелника, Заменика Градоначелника и помоћника Градоначелника.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.