Градска управа за органе града и грађанска стања

Адреса:
Николе Пашића 24; 18 000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Марина Јанковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице

Иван Ђорђевић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелнице

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Гордана Ристић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за заштиту података о личности
 

Марина Јанковић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице градксе управе за органе града и грађанска стања

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице управе за органе града и грађанска стања

Весна Нешић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменице начелнице градске управе за органе града и грађанска стања
 

Гордана Ристић

Телефон:
Е-пошта:
лице овлашћено за заштиту података о личности
 

Јасмина Марјановић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице управе за органе града и грађанска стања

Објаве градске управе за органе града и грађанска стања

Јавни конкурс ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА    “ Стручно-оперативни послови за припрему и реализацију седница органа Града“ у Градској управи за органе Града и грађанска стања

Јавни конкурс ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА    „ Стручно-оперативни послови за припрему и реализацију седница органа Града“  у Градској управи за органе Града и грађанска

Опширније

Интерни конкурс Градске управе за органе Града и грађанска стања

Teкст Интерног конкурса Образац пријаве на Интерни конкурс Прописи:(.пдф)                 1) Статут Града Ниша                2) Одлукa о организацији градских управа Града Ниша                3) Пословник

Опширније

Јавни конкурс ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА Послови вођења матичних књига – матичар за град Приштину и општине Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље у Градској управи за органе Града и грађанска стања

Јавни конкурс ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА Послови вођења матичних књига – матичар за град Приштину и општине Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље

Опширније

Документи

Надлежности Градске управе за органе Града и грађанска стања:

Градска управа за органе Града и грађанска стања обавља пословe за потребе Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа, пословe грађанских стања и опште послове, послове радних односа и управљања људским ресурсима, послове развоја електронске управе, услужних центара и јединственог управног места, послове планирања, развоја и одржавања јединственог информатичко – комуникационог система Града Ниша.

У Градској управи за органе Града и грађанска стања се као унутрашња организациона јединица са посебним положајем образује Кабинет Градоначелника, у којој се обављају стручни, саветодавни, организациони и протоколарни послови који се односе на активности Градоначелника.

За обављање послова из делокруга Градске управе за органе Града и грађанска стања образоване су унутрашње организационе јединице:

 • Сектор за органе Града

Унутар Сектора обављају се стручни и административно-технички послови припремања, сазивања, одржавања и реализације седница Скупштине Града Ниша и Градског већа Града Ниша и њихових радних тела, стручни, нормативни, оперативни, организациони и административно – технички послови за потребе органа Града и радних тела Скупштине, Градоначелника и Градског већа, нормативно правна контрола нацрта општих аката и нормативни-правни послови из области организације и функционисања органа Града у вршењу локалне власти и остваривању локалне самоуправе. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то

 • Одсек за послове извршних органа Града
 • Група за стручне, оперативне и организационе послове Градског већа
 • Група за админстративно канцеларијске послове као унутрашње организационе јединице
 • Одсек за припрему и реализацију седница
 • Група за оперативне и административне послове припреме и реализације седница
 • Група за припрему и релизацију седница Скупштине, радних тела Скупштине и радних тела Градског већа
 • Одсек за нормативно правне послове и издавање „Службеног листа Града Ниша“
 • Група за правне послове и издавање „Службеног листа Града Ниша“
 • Одсек за послове председника Скупштине Града.
 • Сектор за опште послове и људске ресурсе

Унутар Сектора обављају се послови радних односа и послови управљања људским ресурсима за органе Града и друге организационе облике чији је оснивач Град, као и послови стручне подршке у раду Жалбене комисије; израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то

 • Одсек за људске ресурсе
 • Одсек за радне односе
 • Одсек за финансијске и опште послове
 • Сектор за грађанска стања и развој електронске управе

Унутар Сектора обављају се послови грађанских стања за територију града Ниша, управно-правни, нормативно правни, административно-технички и други послови у области грађанских стања, послови унапређења управних процедура у раду са странкама; објављивање аката; општи послови; послови грађанских стања за град Приштину и општине са територије АП Косово и Метохија: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље; вођење бирачког списка за територију града Ниша и његово ажурирање; успостављање система е-управе и примена прописа који регулишу рад електронске управе и стварање услова за развој е-услуга; послови евиденције печата, канцеларијског пословања, послови пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за грађанска стања
 • Група за управне, административне послове и послове грађанских стања
 • Група за послове вођења матичних књига
 • Група за послове бирачког списка
 • Одсек за грађанска стања за вођење матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље
 • Група за послове вођења матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље
 • Одсек за ЈУМ, Градски услужни центар и е-услуге
 • Група за услужне центре и е-услуге
 • Група за послове писарнице
 • Сектор за информатичко-комуникационе технологије

Унутар Сектора, за потребе органа Града Ниша, се обављају послови планирања, развоја и одржавања апликативног софтвера; послови планирања, развоја и одржавања Географског информационог система; послови планирања и одрживости Сета отворених података Града Ниша; послови Позивног центра Града Ниша; послови управљања садржајем на званичним презентацијама Града Ниша; послови планирања, развоја и одржавања информатичко – комуникационе инфраструктуре Града Ниша; послови планирања, развоја и одржавања информатичко – комуникационе опреме Града Ниша и послови корисничке подршке. За обављање међусобно сродних и повезаних послова из делокруга Сектора образују се унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсек за развој апликација и Позивни центар
 • Група за послове Позивног центра
 • Одсек за ГИС и управљање садржајем
 • Одсек за информатичко – комуникациону инфраструктуру
 • Одсек за опште послове и корисничку подршку
 • Група за опште послове
 • Група за корисничку подршку
 • Група за канцеларијске послове

Косово и Метохија:

 • Подујево,
 • Глоговац,
 • Обилић,
 • Липљан и Косово Поље;
 • вођење бирачког списка за територију града Ниша и његово ажурирање;
 • успостављање система е-управе и примене прописа којима је уређује информациони систем е- ЗУП и предузимање мера за укључивање органа Града у систем е-ЗУП;
 • послови евиденције печата,
 • канцеларијског пословања, послови пријемне канцеларије,
 • писарнице, архиве и доставне службе;
 • израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава;
 • израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе,
 • у сарадњи са надлежном градском управом.

Кабинет Градоначелника је унутрашња организациона јединица са посебним положајем у којој се обављају стручни, саветодавни, организациони и протоколарни  послови који се односе на активности Градоначелника, послове припреме јавних манифестација од интереса за Град, израду извештаја о раду Градоначелника, израду и праћење примене инструкција и препорука органима, предузећима и установама, координацију послова са организационим облицима у Управи, послове кореспонденције и сарадње  са државним органима, институцијама, регулаторним телима и јединицама локалне самоуправе; послове припреме састанака Градоначелника са домаћим и међународним субјектима; поступање по представкама странака, пријем грађана,  стручно – оперативне послове сарадње Градоначелника  са домаћим и страним делегацијама, удружењима, привредном комором, донаторима и другим субјектима и друге послове по налогу Градоначелника и начелника Управе који су од значаја за остваривање функције Градоначелника, Заменика Градоначелника и помоћника Градоначелника.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.