Градска управа за финансије

Адреса:
Николе Пашића 24; 18 000 Ниш
Е-пошта:
Телефон:

Озренка Павловић

Телефон:
 
Е-пошта:
вршилац дужности начелнице градске управе за финансије

Зоран Албијанић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелнице

Милена Каличанин

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за локалну пореску администрацију

Марко Станојевић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности у градској управи за финансије
 

Александра Матић

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за јавне набавке

Нина Илић

Телефон:
Е-пошта:
Начелница Градске управе за финансије

Милена Каличанин

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за локалну пореску администрацију

Марко Станојевић

Телефон:
Е-пошта:
Лице за заштиту података о личности у градској управи за финансије
 

Александра Матић

Телефон:
Е-пошта:
Сектор за јавне набавке

Документи

Организација градске управе за финансије

За обављање послова из делокруга Управе образују се следеће унутрашње организационе једицнице:

 • Сектор за планирање и контролу извршења буџета
 • Сектор за трезор и рачуноводство
 • Сектор за локалну пореску администарцију
 • Сектор за јавне набавке

У секторима се образују унутрашње oрганизационе јединице одсеци и групе.

1. СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

У Сектору за планирање и контролу извршења буџета обављају се стручни и административно-технички послови: припремање и израда нацрта Одлуке о буџету Града и других прописа из делокруга финансија; припремање и израда упутства о изради одлуке о буџету Града Ниша; израда консолидованог биланса прихода и примања, расхода и издатака Града Ниша; анализа прихода и примања, расхода и издатака Града Ниша; давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и издатке; израда аката из надлежности Сектора; послови интерне контроле наменског трошења буџетских средстава; нормативно-правни послови из надлежности Сектора који обухватају прикупљање, анализу и обраду информација и података потребних за израду предлога одлука и других општих и појединачних аката из надлежности Сектора; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

2. СЕКТОР ЗА ТРЕЗОР И РАЧУНОВОДСТВО

У Сектору за трезор и рачуноводство обављају се стручни и административно-технички послови: праћење наплате локалних прихода; доношење тромесечних планова извршења буџета – одређивање квота за кориснике буџетских средстава за одређени период; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова буџетских корисника; праћење извршења буџета Града, послови управљања готовином, дугом и задуживањем, послови плаћања и послови у вези обезбеђења потраживања; контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава у случајевима када се не примењује поступак јавних набавки; вођење послова буџетског рачуноводства; израда завршног рачуна буџета Града и консолидованог рачуна буџета и осталих финасијских извештаја из области јавних финансија; израда фактура за закуп пословног простора и рефактурисање комуналних трошкова у вези закупа и коришћења пословног и стамбеног простора; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; вођење евиденције о наменским средствима; финансијски послови у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности градских управа; евиденција и чување инструмената обезбеђења; израда финансијског плана Градске управе за финансије, учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; послови обрачуна трошкова дневница на службеном путовању у земљи и у иностранству; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

3. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У Сектору за локалну пореску администрацију обављају се стручни и административно- технички послови: вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа; примена јединственог информационог система за локалне јавне приходе; утврђивање изворних прихода локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; пореска контрола обвезника који воде пословне књиге ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; пореска контрола обвезника који не воде пословне књиге ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција; подношење захтева за покретање пореско-прекршајног поступка и издавање прекршајних налога; процена тржишне вредности непокретности; обезбеђење наплате изворних јавних прихода у складу са законом; редовна и принудна наплата изворних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; вођење пореског рачуноводства за изворне приходе у складу са законом и подзаконским актима; израда анализа и извештаја у вези утврђивања, контроле и наплате изворних прихода; вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

4. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Сектору за јавне набавке обављају се стручни и административно-технички послови: контрола средстава обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза у поступцима јавних набаки; сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника; вођење јединствене електронске евиденције добављача; припрема нормативних аката из области јавних набавки; вођење поступака по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке за потребе градских управа; послови пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послови везани за централизоване јавне набавке; спровођење поступака јавних набавки у складу са прописима; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град и сачињавање извештаја о спроведеној контроли; учешће у изради плана јавних набавки Градске управе за финансије и учешће у спровођењу поступака набавки и јавних набавки из надлежности Сектора; обављају се и други послови у складу са законом и другим прописима.

Градска управа за финансије образује се за обављање послова из области финансија, локалне пореске админитрације и јавних набаки.

У Градској управи за финансије обављају се следећи послови:

 • Припремање и израда нацрта Одлуке о буџету Града и других прописа из делокруга сектора за финансије, 
 • Давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и издатке; праћење наплате локалних прихода; доношење тромесечних планова извршења буџета, 
 • Праћење извршења буџета Града, послови управљања готовином, дугом и задуживањем, послови плаћања и послови у вези обезбеђења потраживања; вођење послова буџетског рачуноводства, 
 • Израда завршног рачуна буџета Града и консолидованог рачуна буџета и осталих финасијских извештаја из области јавних финансија; послови интерне контроле наменског трошења буџетских средстава,
 • Израда фактура за закуп пословног простора и рефактурисање комуналних трошкова у вези закупа и коришћења пословног и стамбеног простора; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава, 
 • Вођење евиденције о наменским средствима, 
 • Финансијски послови у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности градских управа, 
 • Сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника, 
 • Вођење јединствене електронске евиденције добављача, 
 • Припрема нормативних актата из области јавних набавки, 
 • Вођење поступака по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке, за потребе градских управа, 
 • Послови пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послови везани за централизоване јавне набавке,
 • Провођење поступака јавних набавки у складу са прописима; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки, 
 • Ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град Ниш и сачињавање извештаја о спроведеној контроли, 
 • Вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника,
 •  Утврђивање изворних прихода локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом, 
 • Вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку, 
 • Пореска контрола ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом, 
 • Издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција; процена тржишне вредности непокретности, 
 • Редовна и принудна наплата изворних јавних прихода и споредних пореских давања, 
 • Вођење пореског рачуноводства за изворне приходе и израда анализа и извештаја у складу са законом и подзаконским актима.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.