Градска управа за имовину и одрживи развој

Адреса:
Николе Пашића 24; 18 000 Ниш
Е-пошта:
Телефон:
 

Ружица Ђорђевић

Телефон:
Е-пошта:
Начелница Градске управе за имовину и одрживи развој

Милан Николић

Телефон:
Е-пошта:
заменик начелнице Градске управе за имовину и одрживи развој

Вера Ракићевић

Телефон:
Е-пошта:
лице за заштиту података о личности

Силвана Фолгић

Телефон:
Е-пошта:
технички секретар

Милан Николић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности начелника

Ружица Ђорђевић

Телефон:
Е-пошта:
вршилац дужности заменика начелника

Вера Ракићевић

Телефон:
Е-пошта:
лице за заштиту података о личности

Сузана Стојановић

Телефон:
Е-пошта:
технички секретар

Силвана Фолгић

Телефон:
Е-пошта:
технички секретар

Објаве градске управе за имовину и одрживи развој

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА „Послови давања у закуп и давања на коришћење пословног простора“ у Градској управи за имовину и одрживи развој

Teкст Јавног конкурса, Образац пријаве на Јавни конкурс Статут Града Ниша Одлука о организацији градских управа града Ниша Уредбa о условима прибављања и отуђења непокретности

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА „Геодетски послови“ у Градској управи за имовину и одрживи развој

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА „Геодетски послови“  у Градској управи за имовину и одрживи развој Документа: Teкст Јавног конкурса, Образац пријаве на Јавни

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА „Саветодавни послови за подршку развоју еколошки прихватљиве пољопривреде“ у  Градској управи за имовину и одрживи развој

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА „Саветодавни послови за подршку развоју еколошки прихватљиве пољопривреде“ у  Градској управи за имовину и одрживи развој Документа: Teкст

Опширније

Организација градске управе за имовину и одрживи развој

Градскa управа за имовину и одрживи развој образована је за обављање послова у области имовинско-правних односа Града, привреди, заштити животне средине и одрживог развоја Града Ниша.


У Градској управи за имовину и одрживи развој ван сектора обављају се:

 • општи правни и економски послови;
 • послови експропријације и административног преноса непокретности, привремене и непотпуне експропријације и деекспропријације;
 • установљавања права стварне службености; конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;
 • одређивања земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима;
 • престанка и установљавања права коришћења на грађевинском земљишту на основу неоверених уговора у циљу озакоњења објеката;
 • повраћаја земљишта по Закону о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавеза откупа пољопривредних производа;
 • послови у вези са деобом грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града Ниша и других носилаца права својине;
 • послови у вези са давањем сагласности који се односе на управљање непокретностима и у вези са грађевинским земљиштем;
 • послови у вези са прибављањем и располагањем непокретностима и грађевинским земљиштем у јавној својини;
 • евиденција о стању, вредности и кретању непокретности и грађевинском земљишту чији је власник, корисник или држалац Град Ниш;
 • послови у вези са имовинском припрем ради изградње објеката;
 • поступак уписа права коришћења и права јавне својине Града Ниша на објектима у јединственој књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, прибављање документације за озакоњење објеката на којима ће се Град Ниш уписати као носилац права јавне својине;
 • опште-правни и економски послови из области рада Сектора; геодетско-технички послови за потребе Сектора; послови на припреми захтева за плаћање и трансфер средстава по уговорима из области рада Сектора; обављање послова везаних за спровођење Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
 • послови преузимања и привременог чувања ствари у државној својини; учешће у припреми програма капиталног инвестирања;
 • праћење стања и сагледавање потреба за изградњу, инвестиционо и текуће одржавање објеката које користе установе културе, васпитно-образовне установе, установе у области спорта и здравствених установа примарног нивоа;
 • израда програма (капиталног) инвестирања у нефинансијску имовину и праћење његове реализације;
 • послови у вези давања сагласности корисницима, односно носиоцима права коришћења за санацију, адаптацију, инвестиционо одржавање и реконструкцију и све друге сагласности које су потребне у управљању непокретностима у јавној својини Града;
 • вођење евиденције стамбеног простора који је дат у закуп, у поступку откупа, бесправно усељен и празан; припремање акта у вези са закључењем уговора о закупу и уговора о откупу станова; послови у вези са иницијативом за покретање поступка за исељење бесправно усељених лица у станове Града;
 • контрола коришћења пословног и стамбеног простора;
 • вођење евиденције пословног простора који је дат у закуп, на коришћење или распоређен за потребе органа Града и празан пословни простор;
 • давање у закуп, односно на коришћење пословног простора, као и давање у закуп гаража и гаражних места на којима је носилац права јавне својине Град;
 • давање сагласности закупцу за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору и признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора;
 • послови у вези са иницијативом за покретање поступака за испражњење пословног простора и наплату закупнине и управни надзор над радом Јавног предузећа „Нишстан““ Ниш.


У Сектору за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине се обављају следећи послови:

 • вршења управног надзора над законитошћу рада и аката организација у области туризма чији је оснивач Град; прикупљања и обраде података за израду стратегија, програма, планова и пројеката развоја туризма;
 • категоризације Града као туристичког места;
 • предлагања висине боравишне таксе;
 • категоризације објеката приватног смештаја, вођења евиденције о категорисаном смештају и достава података, у складу са Законом;
 • прописивања Програма полагања и начин полагања стручног испита за туристичке водиче, облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича, као и вођење евиденције туристичких водича Града;
 • образовања робних резерви и утврђивање обима и структуре градских робних резерви;
 • припремања годишњих програма и извештаја о пословању робних резерви; набавка, смештај, чување, обнављање, давање на зајам и продаја робних резерви,
 • припреме и реализације програма и планова заштите животне средине; израде и реализације акционих и санационих планова;
 • заштите ваздуха, воде, земљишта, заштита од буке, од јонизујућих и нејонизујућих зрачења;
 • планирања и организације управљања отпадом; континуиране контроле и систематског праћења стања животне средине (мониторинг);
 • информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине; припреме предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине; заштите природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда; припреме и доношења аката о заштити одређених природних добара;
 • спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину, одлучивања о потреби процене утицаја, одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја;
 • учешћа у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени; издавања услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему планских аката; издавања дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха;
 • издавања дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давања сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;
 • издавања дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођења евиденције и достављања података министарству; давање мишљења министарству у поступку када овај орган издаје дозволу у складу са законом;
 • вођење локалног регистра извора загађивања; припреме локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивања услова и старање о његовом спровођењу;
 • предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине, у складу са важећим прописима и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине.
 • израде и реализације годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша;
 • издавања решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта; издавања водних услова, водопривредних сагласности, решења и дозвола за објекте локалног значаја;
 • припреме програма за вишенаменско коришћење вода; праћења стања у области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта; организације и координације рада Пољочуварске службе;
 • предузимања мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама;
 • спровођења студијско-оперативних активности за укрупњивање пољопривредног земљишта; израде и реализације Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града Ниша;
 • израде, реализације и контроле спровођења Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града;
 • израде и реализације планова у складу са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој; стручно-административних послова за потребе Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
 • контроле наменског коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
 • израде и реализације стратешких докумената и акционих планова за развој пољопривреде и села; давања препорука и стручних савета у области пољопривреде и руралног развоја; праћења и извештавања о сезонским пољопривредним радовима и упозоравање на постојање услова за појаву и развој штетних организама; праћења и спровођења активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју;
 • едукације пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу; праћења рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором агроекономије и прераде;
 • унапређења економских активности на селу, кроз стимулисање приватног предузетништва и подршку непољопривредних активности;
 • студијско-аналитичким, финансијско-материјалних послова у области подстицања пољопривреде, руралног развоја, приватног предузетништва и припреми предлога за оснивање организација у области пољопривреде и руралног развоја.

У Сектору за заједничке послове обављају се послови:

 • из области управљања ванредним ситуацијама из система заштите од елементарних и других већих непогода;
 • послови на предузимању превентивних мера ради спречавања избијања пожара и противпожарно обезбеђење; послови безбедности и заштите на раду;
 • послови текућег и инвестиционог одржавања ствари у јавној својини, коришћењу и државини Града;
 • послови хитних интервенција на стварима у јавној својини, коришћењу и државини Града који се обављају без одлагања, ради заштите безбедности људи и имовине;
 • послови припреме техничке документације за извођење радова на непокретним стварима у јавној својини, коришћењу и државини Града;
 • израде и реализације плана и програма инвестиционог одржавања непокретних ствари; набавке добара и услуга за потребе органа Града;
 • послови из области финансијско-материјалног пословања и реализације плаћања из делокруга управе; рефактурисање комуналних трошкова; послови евиденције и плаћања комуналних трошкова и трошкова електричне енергије;
 • комерцијани послови, послови магацина и послови услуживања;
 • послови евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
 • послови штампања и умножавања материјала; одржавање биротехничких и других средстава и опреме;
 • одржавање хигијене у просторијама органа града;
 • послови физичко-техничког обезбеђења објеката, круга и средстава од оштећења, уништења, провале, крађе и других злоупотреба и успостављање реда, удаљавање лица која праве неред путем портирско-чуварске службе и обављање службеног превоза и сервисирање возила.

Опис по Одлуци о организацији градских управа Града Ниша

У складу са чланом 41. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020 и 85/2021) образована је Градска управа за имовину и одрживи развој за обављање послова у области имовинско-правних односа Града, привреде, заштити животне средине и одрживог развоја Града Ниша и утврђен је њен делокруг, начин рада и начела за унутрашњу организацију.
У Градској управи за имовину и одрживи развој, обављају се послови у вези: експропријације и административног преноса непокретности, привремене и непотпуне експропријације, деекспропријације и установљавања права стварне службености, претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, одређивања земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима, престанка и установљавања права коришћења на грађевинском земљишту на основу неоверених уговора у циљу озакоњења објеката, давања сагласности који се односе на управљање непокретностима и у вези грађевинског земљишта у јавној својини Града, прибављања и располагања непокретностима и грађевинским земљиштем у јавној својини Града, преноса права коришћења на непокретностима у јавној својини Града установама и предузећима, чији је оснивач Град; вођења евиденција о непокретностима и грађевинском земљишту чији је власник, корисник или држалац Град, уписа права јавне својине Града на грађевинском земљишту и другим непокретностима, припреме и прибављања документације за озакоњење објеката на којима се Град уписује као носилац права јавне својине, имовинске припреме за реализацију програма и геодетско-техничке послове;

 • припремања акта ради закључења уговора о закупу и уговора о откупу станова;
 • вођења евиденције стамбеног простора који је дат у закуп, у поступку откупа, бесправно усељен и празан; иницијативе за покретање поступка за исељење бесправно усељених лица у станове Града;
 • контроле коришћења пословног и стамбеног простора;
 • вођење евиденције пословног простора који је дат у закуп, на коришћење или распоређен за потребе органа и служби Града и празан пословни простор;
 • давање у закуп, односно на коришћење пословног простора, на којима је носилац права јавне својине Град, односно којима располаже Град Ниш;
 • давање сагласности закупцу за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору и признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора и покретање поступака за испражњење пословног простора и за наплату закупнине;
 • израде предлога и реализације годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града;
 • Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града;
 • извршавања законских обавеза Града које се тичу пољопривредног земљишта у државној својини и вода другог реда;
 • утврђивања висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;
 • припреме предлога за управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама другог реда на територији Града;
 • издавања водних аката у складу са законском;
 • припреме предлога и реализације стратешких докумената и акционих планова за економски и инфраструктурни развој села;
 • доношења предлога програма развоја саветодавних послова у пољопривреди на подручју Града и давање препорука и стручних савета у области пољопривреде и руралног развоја;
 • праћења и извештавања о сезонским пољопривредним радовима и упозоравања на постојање услова за појаву и развој штетних организама;
 • праћења и спровођења активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју;
 • припреме и спровођења едукације пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу и студијско-аналитички, финансијско-материјални послови у области пољопривреде, руралног развоја, непољопривредних активности и приватног предузетништва на селу;
 • припреме, доношења и реализације програма, планова и пројеката заштите животне средине;
 • контроле и праћења стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;
 • вођења локалног регистра извора загађивања, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
 • припреме и доношења аката о заштити одређених природних добара, заштита природе применом домаћих и међународних прописа и стандарда, давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем и годишње програме управљања;
 • процене утицаја пројеката на животну средину; стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;
 • издавања дозвола за рад стационарних извора загађивања, дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, као и дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом;
 • вођења евиденције и достављања података министарству и давање мишљења министарству у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;
 • прикупљања и обраде података за израду стратегија, програма, планова и пројеката у циљу развоја туризма;
 • припреме, прикупљања и обраде података за категоризацију Града као туристичког места;
 • категоризација угоститељских објеката за смештај (врсте: кућа, соба, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава), у складу са Законом;
 • вођења евиденције угоститеља и категорисаних угоститељских објеката за смештај, као и некатегорисаних угоститељских објеката, у складу са законом;
 • вођења и коришћења Централног информационог система у области угоститељства и туризма – Е-туриста; прописивања Програма полагања и начин полагања стручног испита за локалне туристичке водиче;
 • поверавања и обављања туризма и управног надзора над њиховим извршавањем;
 • израде финансијске и планско-аналитичке документације из области туризма и вођења првостепеног управног поступка у области туризма;
 • образовања робних резерви, коришћења, финансирања и чувања робних резерви у складу са важећим прописима;
 • финансијско-материјалног пословања и реализација плаћања за потребе органа и служби Града, осим плаћања трошкова рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података);
 • рефактурисања комуналних трошкова, евиденције и плаћања комуналних трошкова и трошкова електричне енергије органа и служби Града;
 • набавке добара и услуга за потребе органа и служби Града, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података);
 • евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података);
 • заштите од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама; предузимања превентивних мера ради спречавања избијања пожара и противпожарно обезбеђење и безбедности и здравља на раду;
 • текућег (редовног) одржавања ствари у јавној својини, коришћења и државине Града и хитних интервенција у области текућег (ванредног) одржавања на стварима у јавној својини, коришћењу и државини Града који се обављају без одлагања, ради заштите безбедности људи и имовине;
 • уређења и опремања простора за организацију протоколарних свечаности и послове услуживања; одржавање средстава и опреме, осим биротехничке опреме, рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података);
 • одржавања хигијене у просторијама органа и служби Града; штампања и умножавања материјала за органе Града и службено гласило Града;
 • комерцијалне послове и вођење магацинског пословања; послове физичко-техничког обезбеђења објеката и средстава у јавној својини Града и успостављање реда;
 • послове превоза службеним возилима, сервисирање и одржавање службених возила, праћење и контрола стања и експлоатације службених возила и потрошње горива.
 • Управа припрема и израђује нацрте прописа и појединачних аката из области за коју је образована, врши управни надзор над радом Јавног предузећа „Нишстан“ Ниш и Туристичке организације Ниш.
  Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Надлежности Градске управе за имовину и одрживи развој – Обављање послова у вези:

 • Експропријације и административног преноса непокретности,
 • Привремене и непотпуне експропријације,
 • Деекспропријације и установљавања права стварне службености,
 • Претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду,
 • Одређивања земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима, престанка и установљавања права коришћења на грађевинском земљишту на основу неоверених уговора у циљу озакоњења објеката,
 • давања сагласности који се односе на управљање непокретностима и у вези грађевинског земљишта у јавној својини Града,
 • прибављања и располагања непокретностима и грађевинским земљиштем у јавној својини Града
 • Преноса права коришћења на непокретностима у јавној својини Града установама и предузећима, чији је оснивач Град.
 • Вођења евиденција о непокретностима и грађевинском земљишту чији је власник, корисник или држалац Град, уписа права јавне својине Града на грађевинском земљишту и другим непокретностима,
 • Припреме и прибављања документације за озакоњење објеката на којима се Град уписује као носилац права јавне својине,
 • Иимовинске припреме за реализацију програма и геодетско-техничке послове,
 • Припремања акта ради закључења уговора о закупу и уговора о откупу становамвођења евиденције стамбеног ростора који је дат у закуп,
 • У поступку откупа,
 • Бесправно усељен и празан,
 • Иницијативе за покретање поступка за исељење бесправно усељених лица у станове Града,
 • Контроле коришћења пословног и стамбеног простора,
 • Вођење евиденције пословног простора који је дат у закуп,
 • На коришћење или распоређен за потребе органа и служби Града и празан пословни простор,
 • давање у закуп,
 • односно на коришћење пословног простора,
 • На којима је носилац права јавне својине Град, односно којима располаже Град Ниш,
 • Давање сагласности закупцу за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору и признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора и покретање поступака за испражњење пословног простора и за наплату закупнине,
 • Израде предлога и реализације годишњег Програма заштите,
 • Уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града,
 • Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града,
 • извршавања законских обавеза Града које се тичу пољопривредног земљишта у државној својини и вода другог реда,
 • Уређивања висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта,
 • Припреме предлога за управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава,
 • Ерозије и бујица на водама другог реда на територији Града,
 • Издавања водних аката у складу са законском
 • Припреме предлога и реализације стратешких докумената и акционих планова за економски и инфраструктурни развој села,
 • Доношења предлога програма развоја саветодавних послова у пољопривреди на подручју Града и давање препорука и стручних савета у области пољопривреде и руралног развоја,
 • Праћења и извештавања о сезонским пољопривредним радовима и упозоравања на постојање услова за појаву и развој штетних организама,
 • Праћења и спровођења активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју,
 • Припреме и спровођења едукације пољопривредних произвођача,
 • Удружења, асоцијација и друштвених група на селу и студијско-аналитички,
 • финансијско-материјални послови у области пољопривреде,
 • Руралног развоја, непољопривредних активности и приватног предузетништва на селу,
 • Припреме, доношења и реализације програма, планова и пројеката заштите животне средине,
 • Контроле и праћења стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација; вођења локалног регистра извора загађивања,
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
 • Припреме и доношења аката о заштити одређених природних добара, заштита природе применом домаћих и међународних прописа и стандарда, давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем и годишње програме управљања; процене утицаја пројеката на животну средину,
 •  Стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени,
 • Издавања дозвола за рад стационарних извора загађивања, дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, као и дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом,
 • Вођења евиденције и достављања података министарству и давање мишљења министарству у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом, 
 • Прикупљања и обраде података за израду стратегија, програма, планова и пројеката у циљу развоја туризма; припреме, прикупљања и обраде података за категоризацију Града као туристичког места, 
 • Категоризација угоститељских објеката за смештај (врсте: кућа, соба, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава), у складу са Законом, 
 • Вођења евиденције угоститеља и категорисаних угоститељских објеката за смештај, као и некатегорисаних угоститељских објеката, у складу са законом; вођења и коришћења Централног информационог система у области угоститељства и туризма – Е-туриста, 
 • Прописивања Програма полагања и начин полагања стручног испита за локалне туристичке водиче; поверавања и обављања туризма и управног надзора над њиховим извршавањем, 
 • Израде финансијске и планско-аналитичке документације из области туризма и вођења првостепеног управног поступка у области туризма, 
 • Образовања робних резерви, коришћења, финансирања и чувања робних резерви у складу са важећим прописима; финансијско-материјалног пословања и реализација плаћања за потребе органа и служби Града, осим плаћања трошкова рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података), 
 • Рефактурисања комуналних трошкова, евиденције и плаћања комуналних трошкова и трошкова електричне енергије органа и служби Града, 
 • Набавке добара и услуга за потребе органа и служби Града, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података),
 • Евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података), 
 • Заштите од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
 • Предузимања превентивних мера ради спречавања избијања пожара и противпожарно обезбеђење и безбедности и здравља на раду, 
 • Текућег (редовног) одржавања ствари у јавној својини, коришћења и државине Града и хитних интервенција у области текућег (ванредног) одржавања на стварима у јавној својини, коришћењу и државини Града који се обављају без одлагања, ради заштите безбедности људи и имовине, 
 • Уређења и опремања простора за организацију протоколарних свечаности и послове услуживања; одржавање средстава и опреме, осим биротехничке опреме, рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података); одржавања хигијене у просторијама органа и служби Града, 
 • Штампања и умножавања материјала за органе Града и службено гласило Града; комерцијалне послове и вођење магацинског пословања, 
 • Послове физичко-техничког обезбеђења објеката и средстава у јавној својини Града и успостављање реда; послове превоза службеним возилима, сервисирање и одржавање службених возила, праћење и контрола стања и експлоатације службених возила и потрошње горива.

Управа припрема и израђује нацрте прописа и појединачних аката из области за коју је образована, врши управни надзор над радом Јавног предузећа “Нишстан” Ниш и Туристичке организације Ниш.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Надлежности Градске управе за имовину и одрживи развој – Обављање послова у вези:

 • Експропријације и административног преноса непокретности,
 • Привремене и непотпуне експропријације,
 • Деекспропријације и установљавања права стварне службености,
 • Претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду,
 • Одређивања земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима, престанка и установљавања права коришћења на грађевинском земљишту на основу неоверених уговора у циљу озакоњења објеката,
 • давања сагласности који се односе на управљање непокретностима и у вези грађевинског земљишта у јавној својини Града,
 • прибављања и располагања непокретностима и грађевинским земљиштем у јавној својини Града
 • Преноса права коришћења на непокретностима у јавној својини Града установама и предузећима, чији је оснивач Град.
 • Вођења евиденција о непокретностима и грађевинском земљишту чији је власник, корисник или држалац Град, уписа права јавне својине Града на грађевинском земљишту и другим непокретностима,
 • Припреме и прибављања документације за озакоњење објеката на којима се Град уписује као носилац права јавне својине,
 • Иимовинске припреме за реализацију програма и геодетско-техничке послове,
 • Припремања акта ради закључења уговора о закупу и уговора о откупу становамвођења евиденције стамбеног ростора који је дат у закуп,
 • У поступку откупа,
 • Бесправно усељен и празан,
 • Иницијативе за покретање поступка за исељење бесправно усељених лица у станове Града,
 • Контроле коришћења пословног и стамбеног простора,
 • Вођење евиденције пословног простора који је дат у закуп,
 • На коришћење или распоређен за потребе органа и служби Града и празан пословни простор,
 • давање у закуп,
 • односно на коришћење пословног простора,
 • На којима је носилац права јавне својине Град, односно којима располаже Град Ниш,
 • Давање сагласности закупцу за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору и признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора и покретање поступака за испражњење пословног простора и за наплату закупнине,
 • Израде предлога и реализације годишњег Програма заштите,
 • Уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града,
 • Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града,
 • извршавања законских обавеза Града које се тичу пољопривредног земљишта у државној својини и вода другог реда,
 • Уређивања висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта,
 • Припреме предлога за управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава,
 • Ерозије и бујица на водама другог реда на територији Града,
 • Издавања водних аката у складу са законском
 • Припреме предлога и реализације стратешких докумената и акционих планова за економски и инфраструктурни развој села,
 • Доношења предлога програма развоја саветодавних послова у пољопривреди на подручју Града и давање препорука и стручних савета у области пољопривреде и руралног развоја,
 • Праћења и извештавања о сезонским пољопривредним радовима и упозоравања на постојање услова за појаву и развој штетних организама,
 • Праћења и спровођења активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју,
 • Припреме и спровођења едукације пољопривредних произвођача,
 • Удружења, асоцијација и друштвених група на селу и студијско-аналитички,
 • финансијско-материјални послови у области пољопривреде,
 • Руралног развоја, непољопривредних активности и приватног предузетништва на селу,
 • Припреме, доношења и реализације програма, планова и пројеката заштите животне средине,
 • Контроле и праћења стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација; вођења локалног регистра извора загађивања,
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
 • Припреме и доношења аката о заштити одређених природних добара, заштита природе применом домаћих и међународних прописа и стандарда, давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем и годишње програме управљања; процене утицаја пројеката на животну средину,
 •  Стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени,
 • Издавања дозвола за рад стационарних извора загађивања, дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, као и дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом,
 • Вођења евиденције и достављања података министарству и давање мишљења министарству у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом,
 • Прикупљања и обраде података за израду стратегија, програма, планова и пројеката у циљу развоја туризма; припреме, прикупљања и обраде података за категоризацију Града као туристичког места,
 • Категоризација угоститељских објеката за смештај (врсте: кућа, соба, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава), у складу са Законом,
 • Вођења евиденције угоститеља и категорисаних угоститељских објеката за смештај, као и некатегорисаних угоститељских објеката, у складу са законом; вођења и коришћења Централног информационог система у области угоститељства и туризма – Е-туриста,
 • Прописивања Програма полагања и начин полагања стручног испита за локалне туристичке водиче; поверавања и обављања туризма и управног надзора над њиховим извршавањем,
 • Израде финансијске и планско-аналитичке документације из области туризма и вођења првостепеног управног поступка у области туризма,
 • Образовања робних резерви, коришћења, финансирања и чувања робних резерви у складу са важећим прописима; финансијско-материјалног пословања и реализација плаћања за потребе органа и служби Града, осим плаћања трошкова рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података),
 • Рефактурисања комуналних трошкова, евиденције и плаћања комуналних трошкова и трошкова електричне енергије органа и служби Града,
 • Набавке добара и услуга за потребе органа и служби Града, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података),
 • Евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, осим рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података),
 • Заштите од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама,
 • Предузимања превентивних мера ради спречавања избијања пожара и противпожарно обезбеђење и безбедности и здравља на раду,
 • Текућег (редовног) одржавања ствари у јавној својини, коришћења и државине Града и хитних интервенција у области текућег (ванредног) одржавања на стварима у јавној својини, коришћењу и државини Града који се обављају без одлагања, ради заштите безбедности људи и имовине,
 • Уређења и опремања простора за организацију протоколарних свечаности и послове услуживања; одржавање средстава и опреме, осим биротехничке опреме, рачунарских система и средстава веза (телефонија, интернет и пренос података); одржавања хигијене у просторијама органа и служби Града,
 • Штампања и умножавања материјала за органе Града и службено гласило Града; комерцијалне послове и вођење магацинског пословања,
 • Послове физичко-техничког обезбеђења објеката и средстава у јавној својини Града и успостављање реда; послове превоза службеним возилима, сервисирање и одржавање службених возила, праћење и контрола стања и експлоатације службених возила и потрошње горива.
 • Управа припрема и израђује нацрте прописа и појединачних аката из области за коју је образована, врши управни надзор над радом Јавног предузећа “Нишстан” Ниш и Туристичке организације Ниш. Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.