Локални омбудсман Града Ниша

Локални омбудсман Града Ниша

КАТАРИНА МИТРОВСКИ

КАТАРИНА МИТРОВСКИ

Рођена је у Нишу. Дипломирани правник, положила је државни стручни испит 2010. године.

Од 2007. године до јуна 2021. године радила у градским управама Града Ниша.

Од фебруара 2019. до децембра 2020. године била је заменик начелника Градске управе.

Од децембра 2020. до јуна 2021. године била је вршилац дужности начелника Управе за друштвене делатности.

Завршила је основну обуку на Факултету политичких наука у Београду за посредовање  – медијацију. Сарадник је и тренер Агенције за борбу против корупције који се односи на етику и интегритет у јавној администрацији. Завршила је обуку из области јавних политика Европске уније на Правном факултету у Нишу.

Решењем министра правде Републике Србије именована је за сталног судског тумача за знаковни језик за подручје Вишег суда у Нишу и уписана у регистар сталних судских тумача.

Говори и пише на енглеском језику, служи се италијанским језиком. Боравила у Чешкој и Шпанији у својству преводиоца за интернационални знаковни језик уз комуникацију на енглеском језику.

Добитник је признања Центра за самостални живот инвалида Ниша за изузетан допринос при решавању питања и проблема особа са инвалидитетом Града Ниша.

Од седамдесетих година прошлог века ова институција бива успостављена у великом броју европских држава али и широм света. Данас постоји у преко 130 земаља света.

Институција омбудсмана уведена је у правни систем Републике Србије тек 2005. године усвајањем Закона о Заштитнику грађана. Доношењем новог Устава (2006) Заштитник грађана добија статус уставне институције.

Град Ниш је успоставио ову институцију 2005. године Одлуком о Грађанском браниоцу („Службени лист града Ниша” 25/2005). Канцеларија је почела са радом маја 2005. године.

Јануара 2011. године, инстутуција је променила назив у Заштитник грађана („Службени лист Града Ниша“, бр.2/2011), да би најновијом изменом, на основу члана 97.  Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018,) досадашњи заштитник грађана је променио назив у Локални омбудсман.

Нова Одлука о омбудсману Града Ниша је још увек у процедури за усвајање.

Омбудсман као самостална и независна институција која контролише рад извршних власти ради заштите људских права установљена је 1809. године у Шведској са основним циљем да са једне стране, врши уставну контролу, а са друге стране да контролисањем рада државне управе штити грађане од лошег, незаконитог и противзаконитог вршења власти.

Сам назив ове институције, потиче из Шведског језика и у преводу значи човек који представља.

Oмбудсман Града Ниша :

 • Ко је то?

Локални омбудсман је самосталан и независан орган Вашег града, који је другачији у односу на друге органе које познајете.

 • Шта ради?

Омбудсман Града Ниша је овлашћен да штити и контролише поштовање индивидуалних и колективних права и интереса грађана од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби, тако што врши општу контролу рада Градске управе, управа градских општина, јавних служби чији je оснивач Град Ниш, ако се ради o повреди прописа и општих аката Града Ниша.

 • Коме одговара за свој рад?

За свој рад омбудсман Града Ниша је одговоран само Скупштини града која га је и изабрала. Из наведеног разлога, омбудсман Града Ниша подноси Скупштини Града редован годишњи извештај о свом раду у претходној години, уоченим недостацима у раду оних које је контролисао и предлозима за побољшање положаја грађана.

 • Ко може да се обрати омбудсману Града Ниша?

Сваки грађанин, домаћи и страни држављанин, без обзира да ли се обраћа као физичко лице или власник /заступник неког предузећа.

 • Да ли обраћање омбудсману Града Ниша кошта?

Поступање омбудсмана Града Ниша је за Вас бесплатно. То значи да приликом обраћања локалном омбудсману није потребно да плаћате таксе ни друге накнаде.

 • Када могу да се обратим локалном омбудсману Града Ниша?

Када знате, имате доказ, сматрате или сумњате да је незаконито или неправилно примењен пропис, одлука или други општи акт Града Ниша приликом одлучивања о Вашим правима и обавезама. Повод за притужбу може бити акт који нема образложење, неоправдано дуго вођење поступка од стране наведених органа, непоступање по захтевима и предлозима, лишавање тражених информација, недостављање одговора, неизвршавање донетих одлука итд. Притужба се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.

Омбудсману Града Ниша могу се обратити грађани и у свим случајевима када имају одређена питања или нејасноће у вези са остваривањем својих права у ком случају ће их локални омбудсман упутити на који начин да своја права остваре.

 • Како могу да се обратим локалном омбудсману?

Омбудсману Града Ниша можете да се обратите лично/усмено на записник приликом непосредног доласка у канцеларију локалног омбудсмана или телефоном, поштом, електронском поштом.

Како би поједноставили процедуру сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају.

 • Како да непосредно разговарам са локалним омбудсманом?

Уколико желите да разговарате лично са омбудсманом Града Ниша пожељно је, али није неопходно, да се претходно најавите телефоном на број канцеларије локалног омбудсмана како бисте заказали састанак.

Пожељно је да приликом заказаног састанка са собом понесете документацију која се односи на разлог Вашег доласка, ради ефикаснијег и лакшег поступања омбудсмана Града Ниша.

Уколико је у конкретном случају омбудсман Града Ниша спречен или одсутан, можете лично да разговарате са његовим сарадницима.

 • Када поступа омбудсман Града Ниша?

Локални омбудсман, најчешће поступа на основу притужбе грађана или по сопственој иницијативи.

 • Шта се дешава након подношења притужбе?

Омбудсман Града Ниша ће прво размотрити Вашу притужбу. Уколико оцени да притужба испуњава услове, он ће покренути поступак и о томе ће обавестити Вас и орган на који се притужба односи.

У том обавештењу, локални омбудсман ће тражити да се орган изјасни о наводима притужбе. У нарочито оправданим случајевима, омбудсман неће открити Ваш идентитет.

Ако орган против кога је поднета притужба сам отклони недостатке, локални омбудсман ће Вас о томе обавестити и тражити да се изјасните да ли сте исходом поступка задовољни.

У случају да локални омбудсман нађе да је притужба основана, односно да постоје недостаци у раду органа које он сам није отклонио током поступка, упутиће органу препоруку о томе шта треба да предузме како би се повреда отклонила.

 • Шта није надлежност омбудсмана Града Ниша и шта он не може да уради?
 1. Омбудсман града Ниша није надлежан да издаје наређења, доноси забране нити да изриче казне.
 2. Омбудсман Града Ниша није овлашћен и не може узети у разматрање захтев за покретање поступка који се односи на контролу рада: Скупштине Града, Градског већа, Председника Скупштине, Градоначелника, као и судова и јавних тужилаштава.
 3. Омбудсман Града Ниша не може да поступа по Вашим приватним споровима са другим грађанима или правним лицима или да у Ваше име предузима радње у поступцима у којима сте странка.
 4. Локални омбудсман није овлашћен да утврђује повреде републичких закона, других прописа и општих аката. Ако локални омбудсман прими притужбу која се односи на повреде републичких закона, других прописа и општих аката, такву притужбу ће, без одлагања, доставити републичком Заштитнику грађана.