Актуелно

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за сарадњу и развој цивилног друштва

Јавни позив ОЦД             

 

На основу Закључка о покретању поступка за избор кандидата за чланове Савета за сaрадњу и развој цивилног сектора Града Ниша (број 1095/2023-01 oд 12.04.2023.) и члана 27 и 54. став 1 тачка 16) Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број88/2008,143/2016 и 18/2019),

 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА НИША,

УПУЋУЈЕ

 

Ј А В Н И    П О З И В

организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за сарадњу и развој цивилног друштва Града Ниша

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив се упућује организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за именовање чланова у Савету  за сарадњу и развој цивилног друштва Града Ниша.

Савет представља формалан и организован начин за дијалог јавног и цивилног сектора и оснива се као радно тело које ће  координирати процес сарадње Града Ниша са цивилним друштвом

Савет има 21 члан, од којих су 10 представници Града Ниша и 11 представника цивилног друштва. Представници цивилног друштва биће изабрани на основу Јавног позива за предлагање чланова Савета, а у складу са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа.

Савет има за циљ да се кроз континуирану сарадњу локалне самоуправе и цивилног друштва, допринесе одрживом развоју Града Ниша и активном учешћу грађана у предлагању и предузимању мера које доприносе одрживом развоју.

Савет свој циљ остварује тако што обавља следеће послове:

 • сарађује са удружењима/организацијама у области цивилног друштва (сектора) у примени сва четири модела сарадње: информисање, саветовање, укључивање и партнерство;
 • координира процес сарадње локалне самоуправе и њених органа са цивилним друштвом у примени сва четири модела сарадње: информисање, саветовање, укључивање и партнерство;
 • координира учешће цивилног друштва у процесима доношења најважнијих развојних одлука, јавних политика, стратешких докумената и акционих планова које доносе органи Града Ниша, а имају утицаја на развој града;
 • иницира доношење локалног акционог плана Града Ниша за сарадњу са цивилним друштвом, и прати његову реализацију;
 • координира и подстиче учешће цивилног сектора у процесу предлагања, доношења и контроле извршења прописа;
 • даје мишљења, савете и препоруке на докумената који утичу на рад и развој организација цивилног друштва (ОЦД);
 • прати и анализира јавне политике које се односе и утичу на подстицајно окужење за развој цивилног друштва;
 • Прати укљученост ОЦД-а у процесе креирања јавних политика путем разматрања извештаја о спроведеним консултацијама од стране органа јавне управе и даје препоруке за унапређење стандарда и праксе процеса консултација са заинтересованим странама;
 • Заузима ставове и даје препоруке/мишљења/ правне акте који се односе и утичу на подстицајно окружење и деловање цивилног друштва (укључујући и израду пописа и прегледа свих прописа који утичу на рад ОЦД и идентификовање потреба за изменама прописа и прегледа и њиховом применом);
 • Даје препоруке о годишњим плановима и извештајима о расподели јавних средстава за подршку програмима и пројектима ОЦД-а;
 • Даје препоруке у припреми и реализацији буџета Града Ниша;
 • Сарађује са радним телима и органима Града Ниша по питањима који се односе на развој Града Ниша,
 • Предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности и инклузије на нивоу града;
 • Учествује у консултацијама за обезбеђивање средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења/организације цивилног друштва (ОЦД);
 • Иницира сарадњу са другим градовима из земље и иностранства, удружењима грађана и асоцијацијама градова и општина на активностима које доприносе остварењу циљева развоја града;
 • Праћење и анализирање/разматрање извештаја међународних и домаћих организација везаних за подстицање окружења за развој цивилног друштва, у делу у коме су релевантни за рад Савета;
 • Сагледава предлоге и иницијативе ОЦД-а, и даје мишљења о питањима која спадају у његову надлежност;
 • Подноси градоначелници годишњи извештај о раду Савета;
 • Обавља и друге послове у овој области у складу са прописима;
 • Организује годишњу конференцију за представљање рада цивилног сектора.

 

 

 

 1. ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

 1. Циљ јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 11 организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени за чланство у Савету.
 2. Јавни позив је намењен организацијама цивилног друштва које делују у областима: активна партиципација грађана и грађанки у процесима доношења одлука, учешће грађана у доношењу одлука, јавне политике, филантропија, волонтирање, смањење сиромаштва и друштвене неједнакости, демографија и популациона политика, борба против корупције, људска и мањинска права, транспарентност и мониторинг рада јавне управе, пружање услуга/ социо-економски развој, животна средина, климатске промене и одрживи развој, култура и креативне индустрије, млади и омладинске политике, унапређење јавног информисања; образовање, едукација и развој људских ресурса.

 

 • КРИТЕРИЈУМИ

 

Организације цивилног друштва које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:

 

 1. Да су уписане у регистар најамње пет година пре објављивања овог јавног позива;
 2. Да су организације уредно подносиле финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре (АПР) у последњих пет година;
 3. Да актом о  оснивању  или  статутом  имају  утврђене  циљеве у  некој од области  наведених  у  тачки  II Јавног  позива (ЦИЉ,  ОБЛАСТИ  И  ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ);
 4. Да поседују пројектно/програмско искуство и доказе о учешћу у областима наведеним у тачки II Јавног  позива  (ЦИЉ,  ОБЛАСТИ  И  ПРАВО  УЧЕШЋА  НА  ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последњих пет година;
 5. Пожељено је да поседују искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације ограганизација цивилног друштва;
 6. Пожељно је да поседују искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне, покрајинске и локалне самоуправе, у последњих пет година;
 7. Да предложени појединци/представници ОЦД имају личну референцу у области рада ОЦД и познавање рада локалне самоуправе.

 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава вршиће се на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима:

 

Критеријум

Број бодова

Организација цивилног друштва уписaна је у рeгистaр нajмaњe 5 (пет) година прe oбjaвљивaњa јaвнoг пoзива.

1 бод- 5 година,

3 бода 5-10 година-

5 бодова више од 10 година

Организација цивилног друштва је уредно подносила финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре (АПР) у последњих 5  година;

 

Елиминациони критеријум

Организација цивилног друштва у aкту o oснивaњу или стaтуту имa утврђeнe циљeвe који су у складу са облашћу за коју је поднела кандидатуру

 

5 бодова

 

Организација поседује искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне управе и локалне самоупаве, у последњих 5 годинa.

5 бодова по учешћу у радном телу

Организација поседује искуство у учешћу у пројектима у последњих 5 година за области у којима је поднела кандидатуру

7 бодова по пројекту

Организација је чланица мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва.

3 бода

Да предложени појединци/представници ОЦД имају личну референцу у области рада ОЦД и познавање рада локалне самоуправе.

10 бодова

 

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

 

Организације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:

 • Попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар);
 • Листа доказа о реализованим пројектима у последњих пет година (Анекс 2 – преглед реализованих пројеката);
 • Докази о чланству у мрежи или другој асоцијацији ораганизација цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда мреже или друге асоцијације и слично);-пожељно
 • Докази о искуству у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе у последњих пет година (списак радних тела са приложеним копијама решења/одлука о именовању, записници са сатанака, потврдама надлежног органа и сл.)-пожељно.
 • Радна биографија предложеног кандидата за члана Савета.

 

 

 1. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 

Рок за подношење пријава траје од 12.маја 2023.године до 26.маја 2023.године

 

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV. Јавног позива у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу civilnodrustvo@gu.ni.rs  сa нaпoмeнoм:

 

 „ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ  ЗА САРАДЊУ И РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ГРАДА НИША“

 

Благовременом се сматра пријава, која је примљена до краја дана  26.маја 2023.године на имејл адресу из става 2. ове тачке. Неблаговремена пријава биће одбачена.

 

 1. ПОСТУПАК ИЗБОРА

 

За потребе припреме и спровеђења поступка избора, као и самог јавног позива формирана је Комисија за избор представника организација цивилног друштва у Савету  за сарадњу и развој цивилног друштва Града Ниша.

 

Формирана Комисија је дужна да у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава изврши избор организација цивилног друштва и предложи њихове представнике на именовање Градоначелници за чланство у Савету за сарадњу и развој цивилног друштва Града Ниша.

Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити на е-mail адресу civilnodrustvo@gu.ni.rs   или телефоном на 018/504658.

 

 • ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Учешћем на Јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају  у  оквиру  својих  пријава  обрађују  искључиво  за  потребе  процеса  избора предвиђеног овим позивом;

 

ПРИЛОЗИ:

Анекс 1 – Пријавни формулар

Анекс 2 – Преглед реализованих пројеката

 

Још садржаја