ОбавештењаПредлог ранг листе за избор корисника услуга персоналних асистената, од дана 26.01.2018. године

Коначна ранг листа за избор корисника услуга персоналних асистената, од дана 31.01.2018. године


Одлукa о утврђивању цена паркирања ЈКП Паркинг сервис бр 23/18 од 08.01.2018


Захтев за одобравање фиксног дела цене снабдевања топлотне енергије за купце код којих је извршене обустава испоруке топлотне енергије број 7691/2 од 31.10.2017. год.

Одлука надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 7691/3 од 30.10.2017. год. са Образложењем.


Захтев за одобравање цене топлотне енергије број 7143/4 од 10.10.2017. год.; Одлука надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 7143/20 од 10.10.2017. год. са Образложењем.

Прилог:


ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана 12.10.2017. године – финални документ

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK FOR EXPROPRIATION INTENDED FOR REHABILITATION AND MODERNIZATION OF THE REILWAY LINE NIS-DIMITROVGRAD, on 12. October 2017 – final document


Обавештње спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2018. годину, дана 26.09.2017. године.
Образац број 1
Образац број 2
Образац број 4


Листа рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката по конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, 07.09.2017. године:

Листа вредновања и рангирања ОЦД 2017.

Табеларни приказ поднетих пријава ОЦД 2017.


 

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана 31.08.2017. године

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ОКВИРА ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД


Обавештење о коначној листи ССЗУ

Коначна листа ССЗУ


ОДЛУКА О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2017. ГОДИНИ


Обавештење и Одлука Комисије за избор корисника 15 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима


Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији Града Ниша на локацији “Лозни калем” ГО Нишка Бања, за изградњу Аква парка.

Заинтересовани субјекти могу достављати примедбе током трајања јавног увида на адресу kler@gu.ni.rs


Одлука о усвајању приговора

Одлука о избору кандидата за доделу стипендија

Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија


Листа рангирања и вредновања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2017. години – 30.03.2017 године


К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015)

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем 363-6/2017-03.

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Комплет текста можете преузети на следећем линку: Конкурс 2017;

Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку инвестицијама;

Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;

Захтев за регрес за премију осигурања;


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цена топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/3 од 16.01.2017. године; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/1 од 11.01.2017. године са образложењем; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/2 од 11.01.2017. године са образложењем; Мишљење Саветодавног тела  број 187/1 од 11.01.2017. године; обрачун за израчунавање цене;

копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд  за испоручени природни гас;

копије рачуна Еуро Мотус ДОО Београд за испоручени мазут и извршену услугу превоза мазута;

пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец  децембар 2016. године.


 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉА ИДЕЈНА РЕШЕЊА ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМУ „ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ“


 

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Изјава о партнерству

Образац бр. 1

Образац бр. 2

Образац бр. 4


 

Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-6827/1 од 20.09.2016. године; Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 55152/2016 од 08.07.2016. године и Извод о регистрацији привредног субјекта; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године; образложење наведене Одлуке;

Табелу 8. Регулаторни извештај; Табелу 1. Варијабилни трошкови; Табелу 2. Фиксни трошкови; Табелу 3. Амортизација; Табелу 4. Регулисана средства; Табелу 5а. Стопа приноса на регулисана средства; Табелу 5б. Позајмљени капитал; Табелу 6. Остали приходи; Табелу 7. Корекциони елемент; попуњену Табелу 1 из Одељка VIII;

пондерисање цене гаса за јули 2016. и израчунавање пондерисане цене; копије рачуна ”Југоросгаз”-а за 7/2016; Допис ЈКП ”Градска топлана” Ниш број 4506/4-2 од 23.06.2016. године; Мишљење Саветодавног тела ЈКП ”Градска топлана” број 6773/1 од 19.09.2016. године и прилог уз Мишљење Центра за заштиту потрошача ”Форум” – Ниш;

Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 4506/4 од 22.06.2016. године.


ИНФОРМАЦИЈА О ДОСТАВЉАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   02.08.2016.


О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ,02.08.2016.


Списак практиканата који ће обављати праксу током августа месеца по пројекту У-НИ пракса 2016


ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-3618/1 од 11.05.2016. године; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 3601/1 од 11.05.2016. године са образложењем; Обрачун за израчунавање цене;

Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 3602/2 од 11.05.2016. године са образложењем; Пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец април 2016. године; Копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд  за испоручени природни гас; Копије рачуна ”Нафта” а.д. Београд за испоручени мазут; Копије рачуна Милетић комерц д.о.о. Шалудовац за извршену услугу превоза мазута; Мишљење Саветодавног тела  број 3600/1 од 11.05.2016. године.

НИС помаже развој локалних заједница у оквиру програма „ Заједници заједно“


Захтев ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора, број 1301, број 1309/16 од 07.04.2016. године,


Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила број 1301/16 од 06.04.2016. године и Образложење број 1301/16-1 од 06.04.2016. године.


Обавештење-јавна улагања


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-2603/4 од 12.04.2016. године


Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 2603/1 од 11.04.2016. године са образложењем;

обрачун за израчунавање цене; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 2603/2 од 11.04.2016. године са образложењем;
пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец март 2016. године; копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд  за испоручени природни гас; копије рачуна ”Нафта” а.д. Београд за испоручени мазут; копије рачуна Милетић комерц д.о.о. Шалудовац за извршену услугу превоза мазута

Мишљење Саветодавног тела број 03-2849/1 од 11.04.2016. године.


ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2016. ГОДИНИ


Предлог листе за доделу статуса угроженог купца топлотне енергије


О Д Л У К У О ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈА У 2016. ГОДИНИ


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-1865/1 од 10.03.2016. године


Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 1839/2 од 10.03.2016. године са образложењем


Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 1839/1 од 10.03.2016. године са образложењем


Обрачун за израчунавање цене


Копије књижног одобрења и рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд за испоручени природни гас, копије рачуна ”Нафта” а.д. Београд за испоручени мазут, Копије рачуна Милетић комерц д.о.о. Шалудовац за извршену услугу превоза мазута


Мишљење Саветодавног тела број 1835/2 од 10.03.2016. године.


Обавештење Управе за планирање и изградњу о оглашавању планских докумената на рани јавни увид и јавни увид у дневном листу ”Данас”


Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2016. години


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години


Одлука о буџету града Ниша за 2016. годину


Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2016. годину.


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ


Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. Годину


Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о јавнom позивu за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица


Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о Јавном позиву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине


ODLUKA О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА НИША ”11. ЈАНУАР” ZA 2015. GODINU


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-10998/1 од 03.12.2015. године


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша


Комисија за награде Града Ниша донела је одлуку да објави Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша награде ”11. ЈАНУАР”


Закључак о покретању иницијативе за изградњу националног стадиона у Нишу


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији  Града Ниша у 2015. години (06.11.2015.)


Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, 02.11.2015.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима, 05.10.2015.


Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 24.08.2015. године


Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 130588/2013 од 11.12.2013. године


Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 7332/1 од 20.08.2015. године


ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK, 26.06.2015.


Одлука Надзорног Одбора ЈКП “Наиссус” којим су дефинисане категорије корисника и утврђене продајне цене за сваку категорију корисника, 05.06.2015.


Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 29.05.2015.

Прилог #1


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 28.05.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, 25.05.2015.


Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима


Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем


Одлука о додели награде за толеранцију “ЦАР КОНСТАНТИН”, 15.05.2015.


Закључак са састанка са представницима Скупштина станара, 05.05.2015.


Одговор скупштинама станара зграда, 04.05.2015.


Одлуку о изменима и допунама одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендије у 2015. години, 04.05.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса,које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015 години, 04.05.2015.


Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима


Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем


Информација Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 30.04.2015.


Нацрт Одлуке о локалним административним таксама


Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2015. години, 07.04.2015.


Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2015. години, 02.04.2015.


Обавештење јавности о захтеву из области управљања отпадом оператера “НИССАЛ” а.д., 09.02.2015.


Табела слободног пословног простора који се може дати у закуп непосредном погодбом, 08.01.2015.