Обавештења

Обавештење о покретању јавне набавке поводом изградње социјалних станова (зграда 1. и зграда 2. са партерним уређењем)  у насељу Бранко Бјеговић у Нишу на к.п.бр. 7787/7 К.О. Каменица.


Предлог ранг листе за избор корисника услуга персоналних асистената, од дана 26.01.2018. године

Коначна ранг листа за избор корисника услуга персоналних асистената, од дана 31.01.2018. године


Одлукa о утврђивању цена паркирања ЈКП Паркинг сервис бр 23/18 од 08.01.2018


Захтев за одобравање фиксног дела цене снабдевања топлотне енергије за купце код којих је извршене обустава испоруке топлотне енергије број 7691/2 од 31.10.2017. год.

Одлука надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 7691/3 од 30.10.2017. год. са Образложењем.


Захтев за одобравање цене топлотне енергије број 7143/4 од 10.10.2017. год.; Одлука надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 7143/20 од 10.10.2017. год. са Образложењем.

Прилог:


ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана 12.10.2017. године – финални документ

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK FOR EXPROPRIATION INTENDED FOR REHABILITATION AND MODERNIZATION OF THE REILWAY LINE NIS-DIMITROVGRAD, on 12. October 2017 – final document


Обавештње спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2018. годину, дана 26.09.2017. године.
Образац број 1
Образац број 2
Образац број 4


Листа рангирања и вредновања пријављених програма и пројеката по конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, 07.09.2017. године:

Листа вредновања и рангирања ОЦД 2017.

Табеларни приказ поднетих пријава ОЦД 2017.


 

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД, дана 31.08.2017. године

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ОКВИРА ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НИШ-ДИМИТРОВГРАД


Обавештење о коначној листи ССЗУ

Коначна листа ССЗУ


ОДЛУКА О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2017. ГОДИНИ


Обавештење и Одлука Комисије за избор корисника 15 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима


Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији Града Ниша на локацији “Лозни калем” ГО Нишка Бања, за изградњу Аква парка.

Заинтересовани субјекти могу достављати примедбе током трајања јавног увида на адресу kler@gu.ni.rs


Одлука о усвајању приговора

Одлука о избору кандидата за доделу стипендија

Одлука о избору кандидата којима се не додељује стипендија


Листа рангирања и вредновања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2017. години – 30.03.2017 године


К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015)

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем 363-6/2017-03.

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

  • КРЕДИТНА ПОДРШКA – СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ –
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБАРСКИХ ПРОИЗВОДА
  • УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
  • ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Комплет текста можете преузети на следећем линку: Конкурс 2017;

Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку инвестицијама;

Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;

Захтев за регрес за премију осигурања;


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цена топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/3 од 16.01.2017. године; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/1 од 11.01.2017. године са образложењем; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 186/2 од 11.01.2017. године са образложењем; Мишљење Саветодавног тела  број 187/1 од 11.01.2017. године; обрачун за израчунавање цене;

копијe рачуна ”Југоросгаз” а.д. Београд  за испоручени природни гас;

копије рачуна Еуро Мотус ДОО Београд за испоручени мазут и извршену услугу превоза мазута;

пропратницу о достављеним рачунима за утрошену воду за месец  децембар 2016. године.


 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉА ИДЕЈНА РЕШЕЊА ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМУ „ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ“


 

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Изјава о партнерству

Образац бр. 1

Образац бр. 2

Образац бр. 4


 

Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-6827/1 од 20.09.2016. године; Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 55152/2016 од 08.07.2016. године и Извод о регистрацији привредног субјекта; Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године; образложење наведене Одлуке;

Табелу 8. Регулаторни извештај; Табелу 1. Варијабилни трошкови; Табелу 2. Фиксни трошкови; Табелу 3. Амортизација; Табелу 4. Регулисана средства; Табелу 5а. Стопа приноса на регулисана средства; Табелу 5б. Позајмљени капитал; Табелу 6. Остали приходи; Табелу 7. Корекциони елемент; попуњену Табелу 1 из Одељка VIII;

Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 4506/4 од 22.06.2016. године.


ИНФОРМАЦИЈА О ДОСТАВЉАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   02.08.2016.


О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ,02.08.2016.


Списак практиканата који ће обављати праксу током августа месеца по пројекту У-НИ пракса 2016


ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ


НИС помаже развој локалних заједница у оквиру програма „ Заједници заједно“


Захтев ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора, број 1301, број 1309/16 од 07.04.2016. године,


Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила број 1301/16 од 06.04.2016. године и Образложење број 1301/16-1 од 06.04.2016. године.


ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2016. ГОДИНИ


Предлог листе за доделу статуса угроженог купца топлотне енергије


О Д Л У К У О ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈА У 2016. ГОДИНИ


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Обавештење Управе за планирање и изградњу о оглашавању планских докумената на рани јавни увид и јавни увид у дневном листу ”Данас”


Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2016. години


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години


Одлука о буџету града Ниша за 2016. годину


Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2016. годину.


ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ


Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. Годину


Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о јавнom позивu за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица


Обавештење Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица о Јавном позиву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине


ODLUKA О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА НИША ”11. ЈАНУАР” ZA 2015. GODINU


Захтев за давање сагласности на одлуке о промени цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 03-10998/1 од 03.12.2015. године


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша


Закључак о покретању иницијативе за изградњу националног стадиона у Нишу


Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, 02.11.2015.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима, 05.10.2015.


Захтев за одобравање цене топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 24.08.2015. године


Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 130588/2013 од 11.12.2013. године


Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 7332/1 од 20.08.2015. године


ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK, 26.06.2015.


Одлука Надзорног Одбора ЈКП “Наиссус” којим су дефинисане категорије корисника и утврђене продајне цене за сваку категорију корисника, 05.06.2015.


Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 29.05.2015.

Прилог #1


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 28.05.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, 25.05.2015.


Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима


Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем


Одлука о додели награде за толеранцију “ЦАР КОНСТАНТИН”, 15.05.2015.


Закључак са састанка са представницима Скупштина станара, 05.05.2015.


Одговор скупштинама станара зграда, 04.05.2015.


Одлуку о изменима и допунама одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендије у 2015. години, 04.05.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса,које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015 години, 04.05.2015.


Бодовна листа на основу ближих мерила са допунским критеријумима


Табеларни приказ поднетих пријава са утврђеним чињеничним стањем


Информација Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 30.04.2015.


Нацрт Одлуке о локалним административним таксама


Одлука о избору кандидата за доделу стипендија у 2015. години, 07.04.2015.


Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2015. години, 02.04.2015.


Обавештење јавности о захтеву из области управљања отпадом оператера “НИССАЛ” а.д., 09.02.2015.


Табела слободног пословног простора који се може дати у закуп непосредном погодбом, 08.01.2015.