Комисије и савети

На основу Статута Града Ниша, као радна тела Скупштине и Градског већа формиране су комисије и савети:

Жалбена комисија

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса. Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за верска питања

Комисија за верска питања обавља послове који се односе на остваривање односа и сарадње Града са верским заједницама, стара се о остваривању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верских толеранција и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за социјална питања

Комисија за социјална питања разматра питања из области социјалне заштите, предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и породица на територији града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за праћење примене етичког кодекса

Комисија за праћење примене етичког кодекса прати примену одредаба етичког кодекса, даје савете и мишљења и предлаже мере у вези са применом етичког кодекса и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Преузмите:

Савет за енергетску ефикасност

Савет Града Ниша за енергетску ефикасност, формиран је у циљу спровођења енергетске политике Владе Републике Србије исказане кроз Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, а дефинисане Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.

Савет за младе

Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета и другим областима од значаја за младе и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Кориснички савет јавних служби

Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину Града и јавност, разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Савет за људска и мањинска права

Савет за људска и мањинска права, који чине представници српског народа и националних мањина, разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Граду, а посебно у областима културе, образовања и информисања; учествује у утврђивању градских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности;промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у граду.

Савет за пронаталитетну политику

У складу са Стратегијом за подстицај рађања која је донета на предлог Министарства за рад и социјалну политику, градоначелник Ниша Милош Симоновић формирао је Савет за спровођење пронаталитетне политике на локалном нивоу. Савет чине стручњаци који ће проблем пада наталитета на локалном нивоу сагледати из свих углова друштвеног живота, а затим и предложити низ мера које ће помоћи и пружити подршку младим људима и паровима без деце да одгајају своје потомство.

Савет за заштиту животне средине

Заштита животне средине представља важан сегмент за Град Ниш. Улога Савета је да помогне у стварању боље животне средине у граду и да ради на имплементацији Закона из ове области који је донела Скупштина Републике Србије.

Савет за културно стваралаштво

Савет за културно стваралаштво креира предлоге за стратегију културног развоја града, анализира културне потребе грађана и могућности за њихово остварење, анализира културне садржаје установа културе чији је оснивач Град Ниш и ванинституционално културно стваралаштво, предлаже Градоначелнику финансирање програма културе по посебним захтевима и конкурсу, разматра и друга питања од значаја за културно стваралаштво града.