Актуелно

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ТРЕЋА фаза ЗАПАД

На основу члана 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чланова 55.- 67., 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Службени гласник РС“, број 32/2019), Град Ниш – Градска управа за грађевинарство

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ТРЕЋА фаза ЗАПАД

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – трећа фаза запад (у даљем тексту: Нацрт измена Плана) спровешће се у просторијама Градске управе за грађевинарство, улица Генерала Транијеа бр. 10, Ниш,у периоду од  27.04.2023.године до 11.05.2023.године, сваког радног дана, и на званичној интернет страници Града Ниша https://www.gu.ni.rs/kategorija/javni-pozivi/ и http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/.

Током трајања поновљеног јавног увида, а закључно са 11.05.2023.године, свако правно и физичко лице има право да достави примедбу на Нацрт измене Плана, у писаном облику, на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, улица Генерала Транијеа бр.10. Ниш, као и путем линка http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта измена Плана биће одржана дана 03.05.2023.  године (среда)  са почетком у 11 часова, у сали Градске општине Пантелеј у приземљу, улица Гутенбергова 4А у Нишу.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Града Ниша биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, дана  16.05.2023. године са почетком у 11 часова, у сали, у приземљу ЈП Завода за урбанизам Ниш. У току јавне седнице, сва присутна физичка и представници правних лица која су поднела примедбе у вези са поновљеним јавним увидом у писаном облику у периоду поновљеног јавног увида, могу додатно образложити примедбе пред Комисијом за планове Града Ниша. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

Још садржаја