Актуелно

Решењe о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИШ

На основу Решење Градског већа број 1453-2/2023-03 од 27.09.2023. године, Град Ниш објављује Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Нишa.
Позивамо привредне субјекте који су уписани у регистар АПР-а и испуњавају и остале услове ближе прописане Јавним позивом, да се јаве за реализацију следећеих мера:

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице;
4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котла или пећи) ефикаснијим котлом на гас;
5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котла или пећи) ефикаснијим котлом на биомасу;
6) Уградња топлотних пумпи;
7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора;
8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем;
10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3 и достављање потребног решења;
Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године. За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на електронску адресу: kler@gu.ni.rs

Још садржаја