Актуелно

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

 

У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ , број 72-1/2023-03 од  21.01.2023. године, објављеним 23.1.2023.године , мења се  текст  у тачки

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА  и сада гласи:

 

Рок за подношење пријава по овом позиву тече од дана објављивања Јавног позива  на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића бр. 24, на званичној интернет страници Града Ниша (www.ni.rs) , на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој (www.investnis.rs) и траје до утрошка средстава предвиђених   за ову намену кроз Пројекат  „Фонд за стамбене заједнице“.

Пријаве на Јавни позив достављају се са назнаком:           

„Пријава по Јавном позиву за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији Града Ниша у 2023. години – не отварати”,

       Комплетна  пријава на Јавни позив се доставља у затвореној коверти, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на адресу:

Град Ниш

Градска управа за органе Града и грађанска стања

ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш

за

Комисију за реализацију средства за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности

 

          или  лично на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш.

          Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

       У свим осталим деловима Јавни позив остаје неизмењен.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон: 018/504-658 или на е-mail: stanovanje@gu.ni.rs.

 

Измена Решења о расписивању Јавног позива

 

Још садржаја