grb-720x340.jpg

Mirjana Radić4 марта, 20201min702

Имајући у виду чињеницу да су расписани локални избори, а у циљу истовременог одржавања избора на свим нивоима, у складу са чланом 87 Статута Града Ниша, председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић расписао је изборе за одборнике скупштина градских општина Града Ниша за 26. април 2020. године.

Ова одлука je објављена у „Службеном листу Града Ниша“ бр. 21/2020, од 4.3.2020. године

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ГРАДА НИША


grb-720x340.jpg

M S24 фебруара, 20201min663

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ
40. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 27.2.2020. ГОДИНЕ (четвртак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 40. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 39. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША 2021-2027. ГОДИНЕ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА НИША

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША 2021 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА НИША ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ ДОО ИЗ БЕОГРАДА

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНAМA ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ И ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ БЕСПЛАТНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЗОРИШТУ ЛУТАКА НИШ, УЛ. БУЛЕВАР ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БРОЈ 7 У НИШУ, НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“ НИШ, УЛ. РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР. 5, НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „READY GROUP“ Д.О.О. ИЗ НИША, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРИЗЕМЉУ СТАМБЕНО -ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР. 124/5

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КОСТИЋ ЖАРКУ ИЗ НИША, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРИЗЕМЉУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР.124/4

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ЈАНИЋИЈЕВИЋ БОЈАНУ ИЗ КУРШУМЛИЈЕ, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРИЗЕМЉУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР. 124/3

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КОСТИЋ ДУШАНУ ИЗ НИША, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРИЗЕМЉУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР. 124/3

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНИ ИЗ НИША, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ У УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР. 124/2

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ТОДИЋ СЛОБОДАНУ ИЗ НИША, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРИЗЕМЉУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВОЈ БР. 36 УЛАЗ БР.34

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РИСТИЋ САШИ ИЗ НИША, СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА БРОЈ 40 У НИШУ

24. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.
Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник

Мр Раде Рајковић

Оригинални позив је у додатку.


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

Mirjana Radić16 јануара, 20202min1394

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 21.1.2020. ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 39. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА, ЗОНА ЛОКАЛИТЕТА „ЕТНО СЕЛО“
 6. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 7. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА У МЕДОШЕВЦУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ –
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОМЕНИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ЧЕГАР“ У НИШУ
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊА СТУДЕНА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПАЉИНА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ДРУГА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – ПРВА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВУКМАНОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊЕ ВЛАСЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАСЕНОВИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЧУКЉЕНИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ БАЊЕ ТОПИЛО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ ДУГА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ СТАРОГ ДУГА ЗАКУПАЦА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД НИШ, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД НИШ ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА 
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ БАНКЕ ИНТЕЗА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. МАЈАКОВСКОГ Л7 ДО Л9 У НИШУ
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ 
 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ “НИШСТАН” НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 40. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2020. ГОДИНУ
 41. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 44. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 45. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 46. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 47. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 48. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2020. ГОДИНУ
 49. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ 
 50. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 51. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ НИШ
 52. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 53. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ
 54. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 55. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 56. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

 

Председник

 

Мр Раде Рајковић

 

Прилог