ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

EM13 марта, 20201min712

ГРАД НИШ, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ,
РАСПИСУЈЕ:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Град Ниш и пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијамапозивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Ниша из следећих приоритетних области:
1. Подстицање развоја друштва заснованог на знању и иновацијама, са посебним освртом на младе
2. Заштита животне средине, са посебним акцентом на декарбонизацији друштва и циркуларној економији
3. Економско оснаживање жена, борба против насиља и родна равноправност
4. Подршка руралном развоју као мера смањења неједнакости између урбаног и руралног подручја и подршке равномерном економском развоју
Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 5.000 до 25.000 долара.
Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 9 месеци. Изабране пројекте је потребно реализовати у периоду од септембра 2020. до јуна 2021. године.
УНДП и Град Ниш задржавају право да не доделе сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози не задовољавају задате критеријуме.
ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном конкурсу је отворено, на једнаким основама, за све регистроване ОЦД према Закону о удружењима, с тим што се пројекат мора релизовати на територији Града Ниша.
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пријава у оквиру јавног конкурса.
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Документација за пријаву на јавни конкурс се може преузети од 13.марта 2020. слањем захтева са називом заинтересоване организације на имејл: projects@gu.ni.rs , или лично преузимањем у Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, ул.Генерала Милојка Лешјанина 39, (канцеларија 55), 18 000 Ниш. Све потребне информације и електронска верзија целог пакета пријавне документације може се наћи и на званичној интернет презентацији Града
Ниша: www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша: www.investnis.rs.
У току трајања јавног позива биће оргaнизовани тренинзи и менторска подршка који ће бити отворени и јавни, а датум и место ће бити објављени на сајту Града Ниша и Канцеларије за локални економски развој Града Ниша.
ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
Попуњена апликација (са комплетном захтеваном документацијом) мора се доставити у три (3) примерка у штампаном облику и једном у електронском (на ЦД-у или УСБ-у), у затвореној коверти препорученом поштом или лично, током радних дана (понедељак – петак), у периоду од 07:30 до 15:30 часова, са назнаком за пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама, на адресу:
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте
Улица Генерала Милојка Лешјанина 39
18 000 Ниш
Рок за предају апликација је 13. април 2020. године у 15:00 часова. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања пре званичног истека рока.
Спољашња страна коверте мора садржати назив конкурса за предају предлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и натпис „Не отварати пре званичног отварања.“
О примљеној пошиљци у општини ће се водити уредна евиденција о пријем и издавати потврде о пријему уколико је пошиљка достављена лично.
Сви апликанти који су предали предлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће обавештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим предлогом пројекта у року од 30 радних дана од дана затварања јавног конкурса. Резултати ће бити објављени на званичној интернет презентацији Града Ниша и Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша, као и на огласној табли Канцеларије за локални економски развој Града Ниша.

КОНКУРС (Потребна документација)