Р Е Ш Е Њ Е О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

DM16 марта, 20201min787

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (”Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број __/20),

Градска изборна комисија Ниш, на седници од 16.03.2020. године, са почетком  у 14,30 сати донела је

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, РАСПИСАНИХ  ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

 

  1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике у Скупштини Града Ниша, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број __/20).
  2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима (”Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и другим прописима који се сходно примењују на изборе одборника у Скупштини Града Ниша, као и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Ниша, расписаних за 26. април 2020. године  број 013-23/2020.
  3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини Града Ниша биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
  4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
  5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора одборника у Скупштини Град Ниша,  доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Републичке изборне комисије.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број:013-50/2020

У Нишу, 16. марта 2020. године 14,35 сати.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

Љиљана Берић с.р.

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, РАСПИСАНИХ  ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ(.pdf)