НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША 08.04.2020.

M S8 априла, 20201min716

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША 08.04.2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша” бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиопошке еитуације у граду Нишу, а на седници одржаној 02.04.2020. године, доноси:

НАРЕДБУ

1. Обавезује се Градска управа града Ниша, да за период април, мај и јун 2020. године, одложи наплату закупнине коју закупци пословног простора Града Ниша, измирују по основу испостављених фактура до петнаестог у месецу за текући месец;

2. Обавезује се Градска управа града Ниша, да за време трајања ванредног стања, не предузима мере из оквира својих надлежности, а које се односе на покретање поступака за наплату доспелих потраживања Града Ниша по основу закупнине за пословни простор којим располаже Град Ниш;

3. Обавезује се Градска управа града Ниша, да одмах по укидању ванредног стања, изврши обрачун закупнине за период из тачке 1. ове Наредбе и омогући закупцима измирење тако обрачунате закупнине у 24 (двадесетчетири) једнаке месечне рате, без камате;

4. Наредбу доставити Градској управи Ниш;
5. Извештај о предузетом задатку из Наредбе, доставите Градском Штабу за ванредне суитуације Града Ниша.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

КОМАНДАНТ
Дарко Булатовић