Грб Града Ниша

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

Град Ниш - Градски услужни центар

Захтеви за издавање извода

Попуњавањем интернет формулара можете поднети захтев за издавање:

Напомене:

  Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Нишу, као и уписани у матичне књиге за : за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље;

  1. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
  2. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
  3. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
  4. За више информација можете се обратити матичној служби од 08-13 часова путем телефона:
  5. -  Матична служба Града Ниша 018/504-494 и 018/ 504-625

   -  Виртуелни матичар 064/833-0623,

   -  Матична служба за Косово и Метохију 018/200-244,

   -  Пријемна канцеларија за К и М (Бул.12.фебруар 89.) 018/200-240,

   -  Координатор матичне службе за К и М 064/833-0096 и

   -  на е-адресу:virtuelni.maticar@gu.ni.rs

  6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
  7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом у виртуелном матичару.
  8. Уплату и слање захтева у виртуелном матичару извршите истог дана.
  9. Потврде о уплати такси можете послати:
   • препорученом поштом, на адресу:

    Градска управа за органе града и грађанска стања
    ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш
    ;
   • скенирати и послати на е-адресу: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
  10. Рок за решавање поднетих захтева преко виртуелног матичара за матичне књиге са Косова и Метохије је до 15 дана;
  11. Обавезно доставити јасно видљиву копију јавне исправе на основу које се може утврдити индентитет подносиоца захтева. Копију доставити на е-адресу: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
  12. Ставке које су ослобођене плаћања такси:
   • списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
   • списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
   • списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
   • пријаве за упис у матичне књиге
   • пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљнох болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних порескох подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
   • списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
   • списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
   • списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
   • списе и радње у поступку за сахрањивање
   • поднеске упућене органима за представке и притужбе
   • списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
   • поднеске јавном тужилаштву
   • списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
   • молбе за помиловање и одлуке по тим молбама
  13. Ако сте послали захтев, а ослобођени сте плаћања таксе обавестите нас на e-mail: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
  14. Пожељно је да уз захтев пошаљете и фотокопије старих извода мкр, мкв, мку и уверења кд.
  15. Републичка такса за издавање интернационалног извода из матичне њиге рођених,венчаних и умрлих(тар.бр.1 и 221,тачка 2) је 870,00 динара.
  16. Републичка такса за издавање уверења о слободном брачном стању (тар.бр.1 и 220/1) је 1420,00 динара.
  17. Републичка административна такса за издавање уверења из матичних књига (тар.бр.1 и 220/1) је 940,00 динара“,
  18. За достављање јавних исправа ван седишта органа, врши се уплата градске административне таксе на ж.р. 840-742341843-24, модел 97, позив на број 87-521 у износу од 300,00 динара.