Програми

Градоначелник Ниша Милош Симоновић потписао је протокол о сарадњи са Балканском еколошком асоцијацијом БЕНА, који предвиђа заједнички рад на изради и реализацији пројеката који се односе на заштиту животне средине. Приоритети Блаканске еколошке мреже локалних самоуправа су праћење еколошких проблема, одређивање еколошких приоритета, праћење утицаја негативних еколошких фактора на јавно здравље као и израда и имплементација пројеката у циљу унапређења квалитета животне средине.

Град Ниш је децембра 2008. године наставио сарадњу са УН Хабитат-ом и Владом Републике Италије кроз:

  • формирање градског тима за имплементацију Стратегијe развоја града Ниша;
  • ревизију Стратегије са аспекта пројеката припремљених за реализацију и изналажења извора финансирања;
  • трогодишњи оперативни план за период од 2009. до 2011. године;
  • израду комуникационе стратегије града Ниша.
Програм EXCHANGE 3 (2010 – 2013) представља наставак акција и мера које су започете у оквиру програма EXCHANGE 1 и 2 и усмерен је на увођење ЕУ модела у функционисање и побољшање капацитета и ефикасности локалних самоуправа у Србији. Општи циљ програма EXCHANGE 3 је да допринесе јачању капацитета локалних самоуправа у Србији за даље учешће у процесу децентрализације у складу са стандардима Европске уније. Директан корисник програма EXCHANGE 3 је Стална конференција градова и општина (СКГО) а крајњи корисници су градови и општине у Србији и њихови грађани као корисници побошљаних услуга својих локалних самоуправа. Програм EXCHANGE 3 финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина. Град Ниш је партнер у два пројекта који се реализују у оквиру овог програма: Оснивање центра за одрживи развој пројеката, пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европске уније је пројекат којим се преносе искуства и добре праксе Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша запосленима у Општини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ; и пројекат Побољшљања градских услуга и капцитета управљања у Граду Нишу фокусиран на модернизацију Градског услужног центра.
Учешћем у програму “EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији”, град Ниш је у прилици да од стране еминентних домаћих и међународних експерата добије професионалну подршку и помоћ у виду преношења знања потребних за јачање локалних капацитета, развој система управљања стратешким пројектима, коришћење финансијских ресурса, приступање међународним фондовима и инвеститорима.

Град Ниш је један од 16 међународних партнера који учествују у TRANSPOWER пројекту који финансира ЕУ, а имплементира ГТЗ. Предмет пројекта су теме које се тичу градског саобраћаја који не загађује животну средину, на пример јавни транспорт, интегрисано планирање, транспорт без моторних возила итд. Овај пројекат предвиђа имплементацију малих и циљно писаних пројеката уз надзор, као и размену искустава и релевантних професионалаца како би ојачали капацитете институција које учествују у TRANSPOWER-у.
У циљу пружања помоћи младим незапосленим људима да побољшају своје пословне вештине или се оспособе да започну сопствене пословне активности, Град Ниш се определио за учешће у пројекту “Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији“.
Град Ниш и пет градских општина кренули су у реализацију пројекта – Гиљотина прописа заједно са Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ). Применом европских метода у области административних процедура, стандардизоваће се процедуре и дефинисати сваки сегмент рада градске администрације како би се реформом рада локалне самоуправе, у циљу ефикаснијег пословања, унапредиило пословно окружење, поједноставили процеси издавања дозвола и одобрења, али и ојачала транспарентност у раду градских служби. Гиљотина прописа предвиђа и успостављање бољег односа између грађана и представника локалне администрације.
Програм локалног економског развоја на Балкану (ЛЕДИБ) је петогодишњи програм за подршку локалном економском развоју са фокусом на развој сектора малих и средњих предузећа (МСП). Развојни циљ програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање радних места у Нишавском Округу у Србији.
Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске је инструмент ЕУ намењен за помоћ и промоцију прекограничне сарадње ван граница ЕУ, фокусиран је на промовисању одрживог социо-економског развоја, заштиту животне средине, борбу против организованог криминала, унапређење граничне контроле и промовисању сарадње људи са људима. Програм има за циљ смањење разлике у стопи развијености између региона ван граница ЕУ и промовисању социо-економске сарадње између локалних заједница као и сарадња у области културе. Програм омогућава централним и локалним органима власти и организацијама унутар и изван Европске уније да, кроз сарадњу, побољшају економске и друштвене услове и јачају могућности заједничког развоја. (Опширније →)
Регионално друштвено-економски програм развоја (РДЕПР 2) је програм техничке помоћи ЕУ са циљем пружања подршке rегионалним агенцијама за развој (РАР) у читавој Србији. Пројекат финансира Европска унија (ЕУ) а у име Делегације Европске уније спроводи међународни конзорцијум предвођен WYG International уз учешће HCL Consultants, Triabal Helmи Oxford Policy Management. Основна сврха РДЕПР 2 је креирање и подршка новим могућностима за запошљавање и очување постојећих радних места. Због тога и Фонд бесповратне помоћи у оквиру овог програма вредан 9 милиона евра подржава регионалне пројекте који директно утичу на креирање радних места и развој пословања. Град Ниш учествује у овом програму пројектом Кластер Сирева Југ. Пројекат предвиђа пет већих комплексних пројектних активности: потврду и ажурирање постојећих налаза о капацитетима млекарске индустрије у региону Топличког, Нишавског и Пиротског округа са препорукама за даљи развој, подизање капацитета ОРА Југ за успостављање и управљање кластерским системом удруживања, формирање кластера, сертификацију млекарa ISO 22000 системом квалитета и територијални маркетинг у контексту промоције производа кластера сира.

_____________________
Пројекат одрживог локалног развоја: Потписан је Меморадум о разумевању са УСАИД Пројектом одрживог локалног развоја и Споразум о међуопштинској сарадњи са општинама Дољевац, Мерошина и Гаџин Хан чиме се званично формира међуопштинско партнерство укључених страна. Нови УСАИД пројекат је петогодишња иницијатива, вредна 22 милиона долара, која има за циљ да подржи дугорочни економски и друштвени развој заједница у Србији Компоненте програма су јачање међуопштинске сарадње, оснаживање локалних самоуправа, веће учешће грађана, развој младих и стварање повољније климе за развој пословања. Очекивани резултати програма укључују стварање нових радних места као и нове инвестиције, приступ претприступним ЕУ фондовима, јавно-приватна партнерства, професионализам у општинском руковођењу, суфицит прихода за капиталне инвестиције, конкурентност младих који улазе на тржиште рада, непосредно ангажовање водећих привредника око питања локалног економског развоја, јачање локалних самоуправа у погледу транспарентности, одговорности и области деловања. Пројекат одрживог локалног развоја радиће у 12 кластера или интересно повезаних општина и градова а сваки кластер гравитираће ка једном од четири главна развојна центра. За почетак, Ниш и Нови Сад одабрани су као два таква развојна центра.

Споразум о сарадњи је потписан између Града Ниша и Урбан института (агенција задужена за имплементацију) ради учешћа у 3.фази имплементације Програма подршке економском развоју општина (МЕГА) који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Основни циљ овог Програма је да се развију способности локалне самоуправе и локалне пословне заједнице у погледу подстицања привредног развоја и отварања нових радних места, како би се створили услови за настанак повољног пословног окружења у коме може да дође до значајног развоја приватног сектора.

Меморандум о разумевању је потписан између Града Ниша и ДАИ (Development Alternatives Inc.), имплементационог партнера Програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Уопшћено гледано, Град Ниш и ДАИ ће сарађивати на програмским иницијативама како би развили капацитете за планирање и реаговање у случају елементарних непогода, криза и ванредних ситуација у Србији.