Секретаријат за привреду

Адреса: ул. Николе Пашића, 24, 18000 Ниш
Радно време: 07:30-15:30 радним данима
Секретар: Драган Карличић, дипл. правник, тел: 018/504-451, е-mail: Dragan.Karlicic@gu.ni.rs

Информатор Секретаријата за привреду


Поступак за регистрацију привредних субјеката, таксе, накнаде, обрасци и упутства


СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА:

Драган Карличић, дипл. правник

Бр. тел: 018/504-451

Бр. факса: 018/504-456

E-mail: Dragan.Karlicic@gu.ni.rs

 

Руководилац Сектора из области привреде, туризма и предузетништва:

Јадранка Стевановић, дипл. екон.

Бр. тел: 018/504-460

Бр. факса: 018/504-456

E-mail: Jadranka.Stevanovic@gu.ni.rs

 

Руководилац Сектора из области статистике и градских робних резерви:

Соња Милојковић, дипл. инж. заштите животне средине

Бр. тел: 018/504-452

Бр. факса: 018/504-456

Е-mail: Sonja.Milojkovic@gu.ni.rs

 

Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја: Татјана Тодоров, дипл. правник.

Бр. тел: 018/504-457

Е-mail: Tatjana.Todorov@gu.ni.rs

Секретаријат за привреду образује се за области привреде, предузетништва, статистике и робних резерви града.

У Секретаријату се обављају следећи послови:

 • припрема и израда Програма и мера за стварање повољног привредног амбијента у циљу оснивања и развоја привредних субјеката;
 • подстицање развоја и унапређења угоститељства, занатства и трговине; израда прописа и других аката којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних субјеката на основу споразума са Агенцијом за привредне регистре;
 • праћење стања у области политике запошљавања, унапређења и спровођења мера за подстицај запослености;
 • израда Локалног акционог плана запошљавања;
 • стручно-административни, за потребе Савета за запошљавање Града;
 • вршење управног надзора над законитошћу рада и аката организација у области туризма чији је оснивач Град;
 • прикупљање и обрада података за израду стратегија, програма, планова и пројеката развоја туризма;
 • категоризација Града као туристичког места;
 • предлагање висине боравишне таксе;
 • категоризација објеката приватног смештаја, вођење евиденције о категорисаном смештају и достава података, у складу са Законом; прописивање Програма полагања и начин полагања стручног испита за туристичке водиче,  облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича, као и вођење евиденције туристичких водича Града;
 • образовање робних резерви и утврђивање обима и структуре градских робних резерви на територији Града;
 • припремање годишњих програма и извештаја о пословању робних резерви;
 • набавке, смештаја, чувања, обнављања, давања на зајам и продаје робних резерви;
 • прикупљање статистичких података, формирање базе и ажурирање података за статистичко сагледавање кретања у готово свим областима економског и друштвеног живота Града;
 • обрада прикупљених података, припрема и објављивање у Статистичком годишњаку Града Ниша, статистичким билтенима, саопштењима о индустријској производњи и посебним тематским публикацијама;
 • припрема статистичко-документационе основе за израду стратешких и планских докумената и пружање стручне помоћи органима и телима локалне самоуправе, пословним субјектима, медијима и појединцима у погледу обезбеђења статистичких података и показатеља;
 • припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење и спровођења тих прописа;
 • учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
 • учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата.