Sekretarijat za poljoprivredu

image_pdfimage_print

 

Adresa: Kej Mike Paligorića 18a, 18000 Niš
Telefon: 018/ 505 – 699
Faks: 018/ 290 – 243

 


Informator o radu Sekretarijata za poljoprivredu

 


OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA VODE II REDA ZA 2018. GODINU


GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE , UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU

Dokument 1

Dokument 2


Rukovodeći zaposleni u Sekretarijatu za poljoprivredu:

 • Saša Stoiljković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu
 • Ljubiša Stojanović, Rukovodilac sektora za poslove budžetskog fonda, za poljoprivrednu proizvodnju preradu i ekologiju u poljoprivredi
 •  Maja Đorđević, šef odseka za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu
 •  Dejana Radenković, šef odseka za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu
 •  Tatjana Balaban, šef odseka za poljoprivredunu proizvodnju, preradu i ekologiju u poljoprivredi

 

Unutrašnja organizacija Sekretarijata za poljoprivredu:

 

 1. Sektor za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i agroekonomiju

1a. Odsek za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu, agroekonomiju i operativno-stručne poslove

 • Grupa za poslove Budžetskog fonda i agroekonomijui i operativno-stručne poslove

1b. Odsek za poljoprivrednu proizvodnju i preradu

 • Grupa za stočarstvo, preradu i zaštitu
 • Grupa za ratarstvo, povrtarstvo i organsku proizvodnju
 • Grupa za voćarstvo i vinogradarstvo
 1. Odsek za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu

2a. Grupa za poljoprivredno zemljište i seosku infrastrukturu.

 

Poslovi  u nadležnosti Sekretarijata za poljoprivredu:

 

Izrada i realizacija godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Niša;
Izdavanje rešenja o promeni namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;
Izdavanje vodnih uslova, vodoprivrednih saglasnosti, rešenja i dozvola za objekte lokalnog značaja;
Priprema programa za višenamensko korišćenje voda;
Praćenje stanja u oblasti zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta;
Organizacija i koordinacija rada Poljočuvarske službe;
Preduzimanje mera za otklanjanje negativnih posledica i nastalih šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama;
Sprovođenje studijsko-operativnih aktivnosti za ukrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta;
Izrada i realizacije Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji Grada Niša;
Izrada, realizacija i kontrola sprovođenja Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada;
Izrada i realizacija planova u skladu sa programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Stručno-administrativni za potrebe Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Kontrola namenskog korišćenja sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj;
Izrada i realizacija strateških dokumenata i akcionih planova za razvoj poljoprivrede i sela;
Izrada predloga planova za infrastrukturni razvoj i razvoj poljoprivrede i sela;
Davanje preporuka i stručnih saveta  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i upozoravanje na postojanje
 uslova za pojavu i razvoj štetnih organizama (prognozno-izveštajni sistem);
Praćenje i sprovođenje aktivnosti na unapređenju ekoloških uslova na gazdinstvima i poljoprivrednom zemljištu radi očuvanja agro-eko sistema na ruralnom području;
Stručno savetodavni poslovi/edukacija poljoprivrednih proizvođača, udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu;
Praćenje rada poljoprivrednih proizvođača i povezivanje sa sektorom agroekonomije i prerade;
Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu/razvoj privatnog preduzetništva i podrška nepoljoprivrednih aktivnosti;
Studijsko-analitički, finansijsko-materijalni u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, i privatnog preduzetništva;
Izrada predloga za osnivanje organizacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje i sprovođenje;
Učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada i dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata

 

U Sektoru za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i agroekonomiju obavljaju  se poslovi Odseka za poljoprivrednu proizvodnju i preradu kao i oblašću agroekonomije u okviru Odseka za poslove Budžetskog fonda za poljoprivredu, agroekonomiju i operativno-stručne poslove.

 

Odsek za poslove budžetskog fonda za poljoprivredu, agroekonomiju i operativno-stručne poslove:

U odseku se obavljaju studijsko-analitički i finansijsko – materijalni poslovi Budžetskog fonda; pripremanje i izrada programa, izveštaja, odluka i drugih akata Budžetskog fonda; realizacija programa i projekata Budžetskog fonda; izrada dinamičkog plana realizacije programa Budžetskog fonda; monitoring i evaluacija rezultata realizovanih projekata; predlažu se pravci razvoja; ostvaruje se saradnja sa ostalim nivoima podrške razvoju poljoprivrede i ruralnog sektora; koordiniranje finansijskim poslovima Budžetskog fonda; poslovi utvrđivanja budžeta i finansijskog plana Sekretarijata u planiranju, sprovođenju i praćenju realizacije nabavki Sekretarijata; izrada godišnjih i periodičnih izveštaja o realizaciji budžetskih sredstava Sekretarijata; učešće u realizaciji projekata i programa iz oblasti agroekonomije; raspoređivanje poslova i nadzor nad izvršenjem poslova Odseka; pripremanje elaborata, studija, programa, projekta i projektnih zadataka, planova i procena koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politke u oblasti razvoja poljoprivrede; predlaganje i izrada programskih akata i podnošenje mesečne izveštaje o radu.

 

Kontakt osoba iz Sekretarijata za poljoprivredu u vezi napred navedenih poslova i usluga je Ružica Menković Petrović, 018 50 56 86.

 

Odsek za poljoprivredno zemljište, vodoprivredu i seosku infrastrukturu;

 

U Odseku se vrše stručni poslovi u domenu zaštite, korišćenja i unapređenja lokalnih vodotokova; pripremaju se i izrađuju programi i planovi iz vodoprivredne oblasti sa bazom podataka; sprovodi se upravni postupak i izrađuju pojedinačni upravni i drugi pojedinačni akti za izdavanje vodoprivrednih uslova, saglasnosti i dozvole za objekte određene zakonom; vodi se vodna knjigu i evidencija o izdatim rešenjima nadležnog ministarstva; prati se izvršenje poslova iz oblasti upravnih postupaka poverenih Sekretarijatu, zakonska regulativa iz poljoprivrednog zemljišta, šumarstva i vodoprivrede;  priprema se i realizuje program izgradnje vodovodnih i kanalizacionih mreža na seoskom području; priprema se i realizuje operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda; vrši se interni nadzor nad izvođačima radova na infrastrukturnim projektima, radovima na navodnjavanju i radovima u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode drugog reda; pripremanje, izrada i realizacija Programa uređenja, zaštite i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; vrši koordinaciju i prati rad Poljočuvarske službe; izrada i izdavanje rešenja o promeni namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;

 

Kontakt osoba iz Sekretarijata za poljoprivredu, u vezi napred navedenih poslova i usluga je Maja Đorđević, 018 50 56 95.

 

Odsek za poljoprivrednu proizvodnju i preradu

 

U Odseku se obavljaju stručni poslovi iz oblasti poljoprivredne proizvodnje; stručno-savetodavni poslovi u vezi primene odgovarajućih tehnologija, menadžmenta u  biljnoj i stočarskoj proizvodnji, standarda i regulativa; informisanje proizvođača o održivoj proizvodnji, merama zaštite životne sredine, merama agrarne politike; administrativno-tehnička podrška proizvođačima u ostvarivanju određenih prava iz oblasti poljoprivrede; organizacija i realizacija predavanja, seminara, radionica iz predmetnih oblasti; informisanje poljoprivrednih proizvođača kroz izdavanje stručnih publikacija, preko sajta Sekretarijata iz svoje stručne oblasti kao i kroz druge oblike javnog informisanja o novim dostignućima i zakonskim propisima iz oblasti stočarstva; učešće u komisijama za kontrolu dodele podsticajnih sredstava; organizacija i sprovođenje edukacije poljoprivrednih proizvođača, seoskog stanovništva, udruženja, asocijacija i društvenih grupa preporukama i stručnim savetima na terenu; stručna obrada sistemskih rešenja od značaja za oblast biljne i stočarske proizvodnje; izrada informacija i izveštaja o stanju u oblasti biljne i stočarske proizvodnje i iniciranje odgovarajućih mera.

 

Kontakt osobe iz Sekretarijata za poljoprivredu, u vezi napred navedenih poslova i usluga su Ivan Antić, 018 50 56 90 i Slobodan Dudić 018 50 56 91.