Секретаријат за пољопривреду

image_pdfimage_print

 

Адреса: Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш
Телефон: 018/ 505 – 699
Факс: 018/ 290 – 243

 


Информатор о раду Секретaријата за пољоприврeду

 


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

Документ 1

Документ 2


Руководећи запослени у Секретаријату за пољопривреду:

 • Саша Стоиљковић, секретар Секретаријата за пољопривреду
 • Љубиша Стојановић, Руководилац сектора за послове буџетског фонда, за пољопривредну производњу прераду и екологију у пољопривреди
 •  Маја Ђорђевић, шеф одсека за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру
 •  Дејана Раденковић, шеф одсека за послове буџетског фонда за пољопривреду
 •  Татјана Балабан, шеф одсека за пољопривредуну производњу, прераду и екологију у пољопривреди

 

Унутрашња организација Секретаријата за пољопривреду:

 

 1. Сектор за пољопривредну производњу, прераду и агроекономију

1а. Одсек за послове буџетског фонда за пољопривреду, агроекономију и оперативно-стручне послове

 • Група за послове Буџетског фонда и агроекономијуи и оперативно-стручне послове

1б. Одсек за пољопривредну производњу и прераду

 • Група за сточарство, прераду и заштиту
 • Група за ратарство, повртарство и органску производњу
 • Група за воћарство и виноградарство
 1. Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру

2а. Група за пољопривредно земљиште и сеоску инфраструктуру.

 

Послови  у надлежности Секретаријата за пољопривреду:

 

Израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша;
Издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
Издавање водних услова, водопривредних сагласности, решења и дозвола за објекте локалног значаја;
Припрема програма за вишенаменско коришћење вода;
Праћење стања у области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта;
Организација и координација рада Пољочуварске службе;
Предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама;
Спровођење студијско-оперативних активности за укрупњивање пољопривредног земљишта;
Израда и реализације Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града Ниша;
Израда, реализација и контрола спровођења Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града;
Израда и реализација планова у складу са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Стручно-административни за потребе Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Контрола наменског коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Израда и реализација стратешких докумената и акционих планова за развој пољопривреде и села;
Израда предлога планова за инфраструктурни развој и развој пољопривреде и села;
Давање препорука и стручних савета  у области пољопривреде и руралног развоја;
Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима и упозоравање на постојање
 услова за појаву и развој штетних организама (прогнозно-извештајни систем);
Праћење и спровођење активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју;
Стручно саветодавни послови/едукација пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу;
Праћење рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором агроекономије и прераде;
Унапређење економских активности на селу/развој приватног предузетништва и подршка непољопривредних активности;
Студијско-аналитички, финансијско-материјални у области пољопривреде и руралног развоја, и приватног предузетништва;
Израда предлога за оснивање организација у области пољопривреде и руралног развоја;
Припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење и спровођење;
Учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града и документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата

 

У Сектору за пољопривредну производњу, прераду и агроекономију обављају  се послови Одсека за пољопривредну производњу и прераду као и облашћу агроекономије у оквиру Одсека за послове Буџетског фонда за пољопривреду, агроекономију и оперативно-стручне послове.

 

Одсек за послове буџетског фонда за пољопривреду, агроекономију и оперативно-стручне послове:

У одсеку се обављају студијско-аналитички и финансијско – материјални послови Буџетског фонда; припремање и израда програма, извештаја, одлука и других аката Буџетског фонда; реализација програма и пројеката Буџетског фонда; израда динамичког плана реализације програма Буџетског фонда; мониторинг и евалуација резултата реализованих пројеката; предлажу се правци развоја; остварује се сарадња са осталим нивоима подршке развоју пољопривреде и руралног сектора; координирање финансијским пословима Буџетског фонда; послови утврђивања буџета и финансијског плана Секретаријата у планирању, спровођењу и праћењу реализације набавки Секретаријата; израда годишњих и периодичних извештаја о реализацији буџетских средстава Секретаријата; учешће у реализацији пројеката и програма из области агроекономије; распоређивање послова и надзор над извршењем послова Одсека; припремање елабората, студија, програма, пројекта и пројектних задатака, планова и процена који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политке у области развоја пољопривреде; предлагање и израда програмских аката и подношење месечне извештаје о раду.

 

Контакт особа из Секретаријата за пољопривреду у вези напред наведених послова и услуга је Ружица Менковић Петровић, 018 50 56 86.

 

Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру;

 

У Одсеку се врше стручни послови у домену заштите, коришћења и унапређења локалних водотокова; припремају се и израђују програми и планови из водопривредне области са базом података; спроводи се управни поступак и израђују појединачни управни и други појединачни акти за издавање водопривредних услова, сагласности и дозволе за објекте одређене законом; води се водна књигу и евиденција о издатим решењима надлежног министарства; прати се извршење послова из области управних поступака поверених Секретаријату, законска регулатива из пољопривредног земљишта, шумарства и водопривреде;  припрема се и реализује програм изградње водоводних и канализационих мрежа на сеоском подручју; припрема се и реализује оперативни план одбране од поплава за воде другог реда; врши се интерни надзор над извођачима радова на инфраструктурним пројектима, радовима на наводњавању и радовима у складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде другог реда; припремање, израда и реализација Програма уређења, заштите и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини; врши координацију и прати рад Пољочуварске службе; израда и издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;

 

Контакт особа из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред наведених послова и услуга је Маја Ђорђевић, 018 50 56 95.

 

Одсек за пољопривредну производњу и прераду

 

У Одсеку се обављају стручни послови из области пољопривредне производње; стручно-саветодавни послови у вези примене одговарајућих технологија, менаџмента у  биљној и сточарској производњи, стандарда и регулатива; информисање произвођача о одрживој производњи, мерама заштите животне средине, мерама аграрне политике; административно-техничка подршка произвођачима у остваривању одређених права из области пољопривреде; организација и реализација предавања, семинара, радионица из предметних области; информисање пољопривредних произвођача кроз издавање стручних публикација, преко сајта Секретаријата из своје стручне области као и кроз друге облике јавног информисања о новим достигнућима и законским прописима из области сточарства; учешће у комисијама за контролу доделе подстицајних средстава; организација и спровођење едукације пољопривредних произвођача, сеоског становништва, удружења, асоцијација и друштвених група препорукама и стручним саветима на терену; стручна обрада системских решења од значаја за област биљне и сточарске производње; израда информација и извештаја о стању у области биљне и сточарске производње и иницирање одговарајућих мера.

 

Контакт особе из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред наведених послова и услуга су Иван Антић, 018 50 56 90 и Слободан Дудић 018 50 56 91.