Секретаријат за планирање и изградњу

Адреса: Ниш, ул. Генерала Транијеа бр. 10
Телефон: 018/ 504 – 466
Факс: 018/ 504 – 465

 


Информатор о раду Секретаријата за планирање и изградњу


   Имена и презимена руководећих запослених:  

 • Секретар секретаријата је Игор Игић, дипломирани инжењер грађевинарства.  Тел. 018 / 50 44 66; Е-mail: igic@gu.ni.rs
 • Помоћник секретара за сектор озакоњења објеката Александар Петровић, дипл. правник, Тел. 018/504 662; Е-mail: paleksandar@gu.ni.rs
 • Шеф одсека за послове озакоњења објеката Соња Игић, дипл. инж. грађ. Тел: 018/504 661; E-mail: igic@gu.ni.rs
 • Координатор групе за послове озакоњења објеката Марија Анђелковић, дипл. правник, Тел. 018-504 661; E-mail: andjelkovic@gu.ni.rs
 • Шеф одсека за послове спровођења обједињене процедуре Дејан Стојиљковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018/504 677; Е-mail: stojiljkovic@gu.ni.rs
 • Координатор групе за послове спровођења обједињене процедуре Татјана Нејић, дипл. правник, Тел. 018/504 673; E-mail: nejic@gu.ni.rs
 • Координатор групе за послове обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта Горан Михајловић, дипл. инж. грађ. Тел:018/504 665; E-mail: mihajlovic@gu.ni.rs
 • Регистратор у Секретаријату за планирање и изградњу Живојин Јанковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018/504 677; E-mail: jankovic@gu.ni.rs
 • Помоћник секретара за сектор урбанистичког планирања Невена Грубић, дипл. инж. арх. Тел: 018/4463; E-mail: grubic@gu.ni.rs
 • Шеф одсека за послове урбанистичког планирања, спровођењa планских докумената и остале послове из надлежности секретаријата Првослав Петровић, спец. струк. грађ. инж. Тел: 018/504 679; E-mail: petrovic@gu.ni.rs
 • Координатор групе за послове просторног и урбанистичког планирања Миодраг Костић, дипл. инж. грађ. Тел: 018/504 468; E-mail: kostic@gu.ni.rs
 • Координатор групе за послове спровођења планских докумената и остале послове из надлежности секретаријата Љубиша Јанаћковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018/504681; E-mail: janackovic@gu.ni.rs


  Унутрашња организација организационе јединице: Organizaciona sema Sekretarijata za planiranje i izgradnju   Подаци о контакт особи: Јасмина Мишић, пословно – технички секретар. Тел: 018/504 466; E-mail: jasmina.misic@gu.ni.rs   Организациони део: Центар за издавање дозвола, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 22 Тел: 018/505681 и 018/505 682; E-mail: cid@gu.ni.rs   Контакт особа за потребе ажурирања података на сајту: Александар Петровић, дипл. правник, Тел. 018/504 662; Е-mail: paleksandar@gu.ni.rs 


 


Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Секретаријатом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношење захтева за грађење-линк испод текста) који се потписује квалификованим електронским потписом. • Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

Обрасци захтева ван обједињене процедуре:


ПРЕГЛЕД ОЗАКОЊЕНИХ ОБЈЕКАТА

Ozakonjenji objekti

Преглед озакоњених објеката

 


 ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА (ЦИД):

 1. Ул. Николе Пашића бр. 22
 2. Радно време од 7:30 до 15:30
 3. Телефон: 018/505-681, 505-682, 505-683
 4. http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

cid

ЦИД издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова, поступка легализације и катастра непокретности.

У ЦИД-у можете предати:

 • захтеве за издавање информације о локацији и др.

           и прибавити:

 • копију плана, лист непокретности, извод из катастра подземних инсталација које издаје Служба за Катастар непокретности Ниш.