Секретаријат за имовинско – правне послове

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Николе Пашића, 24, 18000 Ниш
ПИБ: 100232752
Матични број: 17620541
Секретар: Анђелија Стаменковић, дипломирана правница, телефон 018-504-444

Информатор о раду секретаријата за имовинско – правне послове


Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, налази се у службеној згради Градских управа у Улици Николе Пашића 24.

Секретар секретаријата је Анђелија Стаменковић, дипломирана правница, телефон 018-504-444.

Помоћници Секретара секретаријата за имовинско правне послове су:  

Марија Андоновић, дипломиранa правниca, помоћник секретара за Сектор за послове планирања, програмирања, припреме, експропријације, административног преноса и конверзије грађевинског земљишта, телефон 018/504-442, е-маил Marija.Andonovic@gu.ni.rs

Љиљана Крстић, дипломиранa правниca, помоћник секретара за Сектор за пословни простор, стамбене послове и капиталне инвестиције телефон 018/504-696 е-маил Ljiljana.Krstic@gu.ni.rs

Маја Илић, дипломиранa правниca, помоћник секретара за Сектор за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша, економске послове и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини, тел.018/504-561, е-маил Maja.Ilic@gu.ni.rs

 

Лице задужено за пријем информација електронским путем: Снежана Вацић,

е-mail Snezana.Vacic@gu.ni.rs

– тел. 018/504-444.

Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја је Маја Илић -телефон 018/504-561, е-mail Maja.Ilic@gu.ni.rs

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Секретаријата за имовинско-правне послове је од 7,30-15,30 часова.

Суботом, недељом и у дане државних празника Секретаријат не ради.

 

 

ОРГАНИЗАЦИНА СТРУКТУРА

 

Секретаријат за имовинско-правне послове градске управе Града Ниша, се састоји од 3 организационе области и 7 одсека и то.

 

 1. Сектор за послове планирања,програмирања, припреме, експропријације, административног преноса и конверзије грађевинског земљишта, у оквиру кога постоје следећи одсеци

А)  Одсек за планирање програмирање и припрему грађевинског земљишта обавља следеће послове:

-Послови за објекте капиталних инвестиција карактеристичних намена и објеката високоградње

-послови планирања, програмирања и припреме урбанистичке документације

-послови планирања, програмирања и припреме капиталних инвестиција и секундарне мреже инфраструктуре – ПУТНА МРЕЖА.

-послови имовинско-правне припреме

-имовинско-правни послови програмирања и планирања грађевинског земљишта

-послови вештачења

-послови на геодетским радовима идентификације парцела

-послови за техничку документацију секундарно опремање

Одсеком руководи шеф одсека: Снежана Стефановић,дипломирани инжењер грађевине, тел. 512-008.

 

Б) Одсек за послове експропријације, административног преноса и конверзије грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша обавља следеће послове:

 • експропријацију непокретности;
 • административни пренос непокретности;
 • непотпуну експропријацију –утврђивање службености пролаза;
 • поништај решења о експропријацији (деекспропријација);
 • поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта које је изузето до 13.5.2003.године а није приведено намени;
 • враћања утрина и пашњака селима на коришћење и враћање имовине задруга;
 • утврђивања престанка права коришћења;
 • конверзија права коришћења у право својине уз накнаду или без накнаде;
 • утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинских парцела;
 • у складу са чланом 10. став 16. Закона о озакоњењу објекта признаје право коришћења на грађевинском земљишту и утврђује престанак права коришћења;
 • обавља и друге послове у складу са Законом.

 

Одсеком руководи шеф Одсека,Светлана Петковић , дипл.правник, телефон        504-641.

 

 1. 2. Сектор за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша, економске послове и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини, у оквиру кога постоје следећи одсеци.

 

А). Одсек за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша обавља следеће послове:

 • поступак уписа права јавне својине Града Ниша на непокретностима;
 • поступак уписа права јавне својине Града Ниша на непокретностима које су корисништво јавних предузећа  чији је оснивач Град Ниш;
 • израда аката у поступку прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Града Ниша;
 • вођење евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини Града Ниша, као и посебне евиденције непокретности о јавној својини Града Ниша;
 • достављање података из евиденција о праву коришћења на непокретностима у јавној својини правних лица чији је оснивач Град Ниш и праву својине на непокретностима у јавној својини Града, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије;
 • издавања уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • евидентирање грађевинског земљишта у својини Града;
 • отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у својини Града јавним надметањем;
 • отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у својини  Града непосредном погодбом;
 • размена непокретности;
 • послове праћења и евидентирања уписа државне имовине;
 • стварање базе података о земљишту чији је власник односно корисник Град;
 • обавља и друге послове у складу са законом.

Одсеком руководи шеф Одсека Николина Рајковић, дипломирани правник, телефон 504 642.

 

Б). Одсек за економске послове из области рада Секретаријата и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини.  обавља следеће послове:

 • послове праћења и примене прописа, који регулишу економску област рада Управе,
 • послове праћења извршења буџета,
 • послови на припреми захтева за плаћање и трансфер средстава по уговорима из области рада Управе,
 • обављање послова, везаних за спровођење Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр.19/2012),
 • послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини које је Република Србија стекла у својину, наслеђем, поклоном, једностраном изјавом воље, на основу одлуке надлежног државног органа,
 • у поступку принудне наплате пореза и стечајном поступку (у даљем тексту:ствари)
 • сачињава записник о преузимању ствари,
 • даје понуду за храну и ствари подложне кварењу, социјалним здравственим и културним установама, уставновама ученичког и студентског стандарда и другим организацијама у овим областима, а уколико се не искаже потреба, у прописаном року за овим стварима, оглашава њихову продају,
 • врши попис ствари по врсти, количини и вредности ствари,
 • чува о свом трошку ствари до одређивања њиховог корисника,
 • обавештава Дирекцију за имовину Републике Србије о стицању односно преузимању ствари,
 • врши продају ствари и обавља послове у вези са продајом ствари, подложних кварењу,
 • обавља и друге послове у вези са преузимањем и чувањем државне имовине.

 

          Одсеком руководи шеф Одсека Војкан Ђорђевић, економиста, тел.018 504-495.

 

 Сектор за пословни простор, стамбене послове и капиталне инвестиције, у оквиру кога постоје следећи одсеци:

 

А). Одсек за пословни простор обавља следеће послове:

 

 • врши послове управљања и располагања пословним простором Града у државној својини,
 • води евиденцију пословног простора и евиденцију о закљученим уговорима,
 • припрема предлоге решења, уговора и анексе уговора о давању у закуп на коришћење и располагање пословног простора,
 • предузима мере за испуњавање уговорних обавеза и обавља стручне послове за рад комисије за давање у закуп пословног простора,
 • води књиговодствену евиденцију о приходима оствареним о закупу пословног простора,
 • обављање послова, везаних за спровођење Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр.19/2012),
 • обрачунава и фактурише закупнину и комуналне трошкове за пословни простор у зградама месних канцеларија,
 • одржава пословни простор који није дат у закуп или на коришћење, и
 • врши надзор у поступку адаптације и реконструкције простора и процењује висину средстава уложених у адаптацију простора.

Одсеком руководи шеф Одсека Јелена Лилић, дипломирани правник, телефон  504 550

 

 Б). Одсек за стамбене послове обавља следеће послове:

 • послови у вези откупа и закупа станова којим располаже град Ниш,
 • врши управни надзор над радом ЈП”Ниш стан”,
 • води евиденцију о откупљеним становима датим у закуп и
 • даје сагласност на промену носиоца права закупа.

Одсеком руководи шеф Одсека Марина Јовановић, дипломирани правник, телефон  504 697

 

            В).   Одсек за капитално инвестирање обавља следеће послове:

-послове праћења капиталног инвестирања у зграде и објекте у јавној својини у области овразовања и васпитања, културе, омладине, спорта и примарне здравствене заштите,

-снимање стања постојећих објеката и инсталација техничких система и препрема предлога радова,

– израд техничке документације,

-припрема техничке спецификације за набавке,

-анализа захтева,

– израда пројектних задатака и пројеката и припрема мера у вези са инвестиционим одржавањем,

– стручна анализа и предлог мера за развој делатности,

– израда прогама капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

 

Одсеком руководи шеф Одсека Драган Петковић, дипломирани педагог физичке културе, телефон 504-495.