Градска управа Града Ниша

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ:

– Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи Града Ниша


 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. СЕКРЕТАРИЈАТИ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ:

– Секретаријат за послове управе и грађанска стања

Секретаријат за финансије

– Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

– Секретаријат за образовање

Секретаријат за културу и информисање

– Секретаријат за омладину и спорт

– Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Секретаријат за планирање и изградњу

– Секретаријат за заштиту животне средине

– Секретаријат за привреду

– Секретаријат за пољопривреду

Секретаријат за инспекцијске послове

Секретаријат за имовинско-правне послове

– Секретаријат за примарну здравствену заштиту

2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ И ЊЕН ДЕЛОКРУГ:

– Комунална полиција

3. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

– Служба начелника Градске управе

– Служба за заједничке послове

Служба за информатичко-комуникационе технологије

– Служба за јавне набавке