3.1 Obrasci zahteva

  • Образац захтева за издавање дозволе за третман отпада (складиштење, поновно коришћење и/или одлагање), са потребном документацијом
  • Образац захтева за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт отпада са потребном документацијом
  • Образац захтева за издавање потврде о изузећу од обавезе прибављање дозволе за складиштење отпада са потребном документацијом