Akti Gradskog veća Grada Niša za 2018. godinu od 112. do 146. sednice


146. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.09.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2018. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Tržnica“ Niš za 2018. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Crveni Krst
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja parkovskog i dečijeg mobilijara za period od VII-XII 2018. godine
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja zelenih površina gradskih grobalja u upotrebi za period od VII-XII 2018. godinu
 9. Rešenje o dodeli finansijskih sredstva iz okvira Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata sa teritorije Grada Niša, učesniku javnog poziva – „BANCA INTESA a.d. Beograd“
 10. Rešenje o dodeli bespovratnih sredstva u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu, privrednim subjektima (MMSPP, klasteri, udruženja) i akreditovanim naučno obrazovnim institucijama sa teritorije Grada Niša 
 11. Zaključak kojim se daje saglasnost da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po dugoročnim kreditima za nabavku opreme za obavljanje delatnosti

145. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.08.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pristupanju izmeni Statuta Grada Niša
 2. Rešenje o obrazovanju Komisije za statutarno pravna pitanja
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga stretegije bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Niša za period od 2017. do 2021. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Niša za period od 2017. do 2021. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji u Gradu Nišu u periodu od 2018-2022. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš, Javnog komunalnog preduzeća „Naissus“ Niš,  Javnog preduzeća „Nišstan“ Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke  o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Školi za osnovno i srednje obrazovanje „14. Oktobar“ u Nišu sa poslovnim sedištem u Nišu, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 9. Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša
 10. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

11. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na  koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad  Niš za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

12. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na  koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad  Niš za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

144. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.08.2018. godine

143. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 10.08.2018. godine

142. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.08.2018. godine

141. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 06.08.2018. godine

 

140. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.07.2018. godine

 1. po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 2. na ime pozajmice po tekućem računu do iznosa od 60.000.000,00 dinara

139. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.07.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja prema subjektu privatizacije „Simpo“ ad Vranje sa stanjem na dan 31.12.2017. godine po osnovu izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša u trajni ulog u kapitalu društva
 2. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-jun 2018. godine
 3. Zaključak kojim se prihvata zahtev Gradske opštine Niška Banja za obezbeđenje  sredstava koja su potrebna za isplatu dela duga, zatezne kamate i troškova parničnog postupka po presudi Apelacionog suda u Nišu
 4. Rešenje kojim se odobrava dodela legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša, po zahtevu udruženja građana „Nišville fondacija“ Niš, za 333 (trista trideset tri) volontera Internacionalnog JAZZ festivala „Nišville 2018“

138. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.07.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša privrednog društva „Galenika“ AD iz Beograda
 3. Rešenje o utvrđivanju predloga Rešenja o davanju saglasnosti sportskoj organizaciji „Streljački klub 92“ da upotrebljava  ime Grada Niša u svom nazivu, odnosno da prilikom promene imena kluba u APR-u, navede  novi naziv:  Streljački klub „Niš 92“
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine naknade za priključak na toplovodnu mrežu
 5. Rešenje kojim se odobrava dodela legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu „AEGEE Niš“, za tridesetpet učesnika projekta „Letnji univerzitet“  u periodu od 17. do 31. jula 2018. godine u Nišu
 6. Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Grada Niša
 7. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za izbor zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša
 8. Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša
 9. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša
 10. Rešenje o učešću Grada Niša u projektu „Testiranje doznaka zasnovanih na blokčejn tehnologiji koje se iz srpske dijaspore šalju primaocima novčanih doznaka u Gradu Nišu“
 11. Rešenje o sufinansiranju i realizaciji projekta „Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, Grad Niš“

137. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.07.2018. godine

136. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 04.07.2018. godine

 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u  Javnom komunalnom preduzeću „Parking-servis“ Niš
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u  Javnom komunalnom preduzeću Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u  Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Gradska toplana“ Niš
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Gorica“ Niš
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš

135. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.06.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2015. godine po osnovu neizmirenih lokalnih javnih prihoda Grada Niša Akcionarskog društva „Industrija obuće“ Beograd
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Grad Niš, kao i načinu overe obračuna
 3. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta nabavkom građevinskog materijala
 4. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoć u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
 5. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 6. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate  vršiocu dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša

134. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 27.06.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – Prva faza (parcijalne izmene)
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Rujničke reke
 3. Rešenje o stavljanju van snage Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 5. Amandman na  Predlog odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 6. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2018/2019. godinu
 7. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša za 2018/2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Branko Miljković“
 9. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje posebnih programa po Predlogu odobravanja posebnih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu u 2018. godini
 10. Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima Zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Niša za određena područja iz nadležnosti Grada

133. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.06.2018. godine

 1. Rešenje kojim se odobrava dodela 55 (pedesetpet) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I i II zona), po zahtevu Gradskog šahovskog saveza Niša, za 55 (pedesetpet) učesnika Međunarodnog šahovskog festivala „OPEN NIŠ 2018″

132. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.06.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga Plana generalne regulacije područja gradske opštine Crveni Krst–četvrta faza zapad
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej – četvrta faza severoistok
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije turističko-rekreativnog kompleksa motela „Nais I“ i „Nais II“
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst-treća faza
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije Malčanske reke i kolektora sa pumpnom stanicom
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZU Apoteke Niš po završnom računu za 2017. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2017. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš za 2018. godinu i na Prvu izmenu i dopunu plana rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš za 2018. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2017.godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja i na Finansijski plan Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2018. godinu, na Prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana i na Izmenu i dopunu Programa rada i razvoja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2017. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada, Finansijski plan i Plan javnih nabavki Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ”Niš” za 2018. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2017. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i na Finansijski plan Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2018. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2017. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš i na Izmenu finansijskog plana za 2018. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš (prva izmena)
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana rada za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine Doma zdravlja Niš i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Doma zdravlja Niš za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Doma zdravlja Niš za 2018. godinu i Finansijski plan Doma zdravlja Niš za 2018. godinu
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Naissus“ Niš za 2018. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ – Niš za 2018. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Parking servis“ – Niš za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu

131. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 08.06.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o javnim priznanjima Grada Niša
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Niša
 4. Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 5. Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji Grada Niša u periodu 2018 – 2022. godine
 6. Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji Grada Niša
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Gradska toplana“ Niš
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Gorica“ Niš
 9. Rešenje kojim Grad Niš, u postupku realizacije budžeta Grada Niša za 2018. godinu, dodeljuje Ustanovi Dečije odmaralište „Divljana“ Niš, državnu pomoć de minimis
 10. Zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Mediana“ Niš da se odobri zaduženje po kratkoročnim kreditima za tekuću likvidnost
 11. Zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Naissus“ Niš da se odobri kreditno zaduženje kod poslovnih banaka, po osnovu dugoročnog kredita sa grejs periodom od 6 meseci, sa rokom otplate od 60 meseci
 12. Predlog za razrešenje vršioca dužnosti direktora JKP „Gorica“ Niš
 13. Predlog za razrešenje direktora Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš

130. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.06.2018. godine

129. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 25.05.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2017. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopuni  Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš sa Zakonom o javnim preduzećima
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o otpisu duga subjektu privatizacije Javnom preduzeću za radio i televizijsku delatnost„Niška televizija“ N
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o otpisu duga subjektu privatizacije Akcionarskom društvu „Industrija obuće“ Beograd
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju 
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog univerziteta Niš
 7. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine
     8. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.03.2018.godine
    9. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine
 1. Rešenje o nastavku aktivnosti Grada Niša na međunarodnom projektu Art Karnuntum-a „Velika mesta svetske istorije – Carevi Karnuntuma su promenili svet
 2. Rešenje o sufinansiranju i realizaciji Projekta „Projekat prezentacije vile sa peristilom i izgardnje zaštitne konstrukcije nad njom na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu-završna faza
 3. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Projekta „Analiza stanja i pripremne aktivnosti za izradu socijalnih karata porodica boraca učesnika oružanih sukoba devedestih godina na teritoriji grada Niša
 4. Rešenje kojim se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Niša da potpiše Protokol o saradnji između Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
 5. Zaključak kojim se daje saglasnost JP „Nišstan“ Niš da sprovede postupak  javne nabavke  za finansijsku uslugu  dva (2) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

128. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.05.2018. godine

127. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 16.05.2018. godine

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 2. Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Radne grupe za pružanje administrativno-tehničke podrške u cilju sprovođenja postupka provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja obaveza po osnovu poreza na imovinu
 3. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 8 lica angažovana u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu na poslovima unapređenja administriranja poreza na imovinu
 4. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 36 lica angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Gradskoj upravi Grada Niša za poslove ozakonjenja objekata
 5. Rešenje kojim se odobrava izdavanje 30 (trideset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I i II zona), po zahtevu udruženja Erazmus studentska mreža Niš
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 7. Rešenje o spremnosti Grada Niša za učešće u Programu „Kreativna Evropa“, kao partnera na Projektu „Evropsko nasleđe-otvorena laboratorija“
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2018. godinu
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina za 2018. godinu
 10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2018. godinu
 11. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji grada Niša za 2018. godinu
 12. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2018. godinu
 13. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2018. godinu
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja gradskih grobalja u upotrebi za 2018. godinu
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Program novogodišnje i božićne dekoracije u Gradu sa cenovnikom za 2018. godinu
 16. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja parkovskog i dečijeg mobilijara sa cenovnikom za 2018. godinu
 17. Zaključak o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Niš za kreditno zaduženje, korišćenjem dozvoljenog minusa u visini do 50.000.000 dinara
 18. Zaključak o prihvatanju incijative JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za sprozumni raskid ugovora o obavljanju komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša na linijama 7,12 i 34

126. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 08.05.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2017. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta lutaka Niš za 2017. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Turističke organizacije Niš za 2017. godinu i Završnog računa sa finansijskim izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke organizacije Niš za 2017. godinu
 4. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Parking servis“ – Niš za 2018. godinu
 5. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Gorica“ Niš za 2018. godinu
 6. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu
 7. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika o izmeni i dopunama cenovnika aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja, koju je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća za aerodromske usluge “Aerodrom Niš” Niš
 10. Rešenje o obrazovanju Radne grupe za definisanje prioriteta i planiranih aktivnosti u okviru pripreme Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
 11. Program kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini
 12. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja na teritoriji grada Niša u 2018. godini
 13. Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Grada Niša za 2018/2019. godinu
 14. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2018/2019. godinu
 15. Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Grada Niša za 2018/2019. godinu
 16. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Niša za 2018/2019. godinu
 17. Rešenje o pristupanju Grada Niša programu ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou“
 18. Rešenje kojim se odobrava dodela 50 (pedeset) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona), po zahtevu Udruženja studenata tehnike Evrope – Niš (BEST – Niš)
 19. Zaključak kojim se prihvata zahtev Gradske opštine Pantelej za obezbeđenje sredstava radi realizacije projekta „Stvaranje preduslova za bolju pristupačnost turističkim atrakcijama u Panteleju i Lomu i poboljšanjem turističke infrastrukture i povećanjem broja turista“
 20. Zaključak kojim se prihvata zahtev Gradske opštine Crveni Krst za obezbeđenje sredstava radi realizacije prekograničnih projekata „Turizam i tradicija-raznobojno, zabavno i atraktivno“ i „Ulaganje u zdravlje i prosperitet mladih u bugarsko – srpskom regionu“

125. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.05.2018. godine

124. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 04.04.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava javne svojine Grada Niša u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom i bez naknade, na građevinskom zemljištu koje čini kompleks Aerodroma Konstantin Veliki u Nišu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2018. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Parking servis“ – Niš za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Gorica“ Niš za 2018. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog muzeja Niš za 2017. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2017. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Niš za 2017. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2017. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški kulturni centar za 2017. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2017. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za period 1.1-31.12.2017. godine
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u ravoju „Mara“ za 2017. godinu i Izveštaj o prihodima i rashodima – finansijskog izveštaja Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u ravoju „Mara“ Niš za 2017. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2017. godinu ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2017. godinu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JKP „Gradska toplana“ Niš
 18. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Niša o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta „Narodnog univerziteta“ Niš
 19. Program sistematske deratizacije na teritoriji Grada Niša za 2018. godinu
 20. Zaključak o davanju saglasnosti Javno komunalnom preduzeću „Mediana“ Niš, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost, y iznosu od 40.000.000,00 dinara, sa rokom otplate kredita od 12 meseci

123. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 30.03.2018. godine

122. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.03.2018. godine

121. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 16.03.2018. godine

120. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.03.2018. godine

119. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 02.03.2018. godine

 1. JKP „Mediana“ Niš;
 2. JKP „Naissus“ Niš;
 3. JKP „Gorica“ Niš;
 4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
 5. JKP „Tržnica“ Niš;
 6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
 7. JKP „Parking servis“ Niš;
 8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
 9. JP „Aerodrom Niš“ Niš;
 10. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 1. JKP „Mediana“ Niš;
 2. JKP „Naissus“ Niš;
 3. JKP „Gorica“ Niš;
 4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
 5. JKP „Tržnica“ Niš;
 6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
 7. JKP „Parking servis“ Niš;
 8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
 9. JP „Aerodrom Niš“ Niš;
 10. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
– Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
– Javno preduzeće „ Gradska stambena agencija“ Niš
– Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
– Javno preduzeće „ Gradska stambena agencija“ Niš
– Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš
 Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš

118. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 27.02.2018. godine

117. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.02.2018. godine

116. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.02.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o angažovanju preduzeća za reviziju radi eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Niša za 2017. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o stambenom zbrinjavanju stanara stambene zgrade u Nišu, u ulici Rasadnik br. 10, prvi i drugi ulaz
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Niš za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta Niš za 2018. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Niški kulturni centar za 2018 godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2018. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2018. godinu
 9. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine Grada, Službi za poslove Gradonačelnika, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Niškog simfonijskog orkestra za 2018. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada  Istorijskog arhiva Niš za 2018. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2018. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Dečiji centar Niš za 2018. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju  za 2018. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Narodnog univerziteta“  Niš za 2018. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za 2018. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji  program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Niš za 2018. godinu
 18. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2018. godinu
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Niš o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila
 20. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Narodna kuhinja VI faza“
 21. Rešenje o prihvatanju nastavka saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Kragujevac, po isteku projekta „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“
 22. Rešenja o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta izgradnje ograde u Dečijem odmaralištu „Divljana“

115. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.01.2018. godine

114. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 22.01.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gorica“ Niš za period od 2017-2021. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gorica“ Niš za period od 2017-2027. godine
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš za period 2017-2021
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš za period 2017-2027
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2021 godine Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja 2017-2027 godine Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša za period 2017-2021
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša za period 2017-2027
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za period 2017.-2021. godine
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za period 2017.-2026. godine 
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradska toplana“ Niš za period 2017-2021 godine
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradska toplana“ Niš za period 2017-2027 godine
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking-servis“-Niš za period 2017-2021 godine
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking-servis“-Niš za period 2017-2027 godine
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za period 2017-2021
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za period 2017-2027
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš za period 2017-2021. godine
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš za period 2017-2027. godine
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Tržnica“ Niš za period 2017-2021
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Tržnica“ Niš za period 2017-2027
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP “Nišstan” Niš za period od  2017. godine do 2022. godine
 25. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP “Nišstan” Niš za period od  2017. godine do 2027. Godine
 26. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP “Gradska stambena agencija” Niš za period 2017-2021. godine
 27. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP “Gradska stambena agencija” Niš za period  2017- 2027. godine
 28. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP Zavod za urbanizam Niš za period 2017 do 2021. godine
 29. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP Zavod za urbanizam Niš za period  2017- 2026. Godine
 30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
 31. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Niša
 32. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Medijana
 33. Rešenje o obrazovanju Radne grupe za  za pružanje administrativno-tehničke podrške u cilju sprovođenja postupka provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja obaveza po osnovu poreza na imovinu
 34. Rešenje kojim se odobrava izdavanje legitimacija za korišćenje besplatnog prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I, II, III i IV zona) za 40 lica angažovano u Gradskoj upravi Grada Niša – Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju u okviru Programa reforme poreza na imovinu na poslovima unapređenja administriranja poreza na imovinu
 35. Izveštaj o radu Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u 2017. godini
 36. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2018. godinu
 37. Rešenje kojim Grad Niš prihvata učešće u projektu „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“
 38. Rešenje o učešću i sufinansiranju Programa Dečiji muzički festival „Srbija u ritmu Evrope“
 39. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Mediana“ Niš, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš, JKP „Naissus“ Niš i JKP „Objedinjena naplata“ Niš, da odlože naplatu svojih potraživanja, nastalih po osnovu pozajmica JKP „Gorica“ Niš, tako da otplata dugovanja započne najranije od 01.01.2019. godine
 40. Rešenje o dodeli nagrada najboljim studentima za postignuti uspeh u toku studija i diplomiranim studentima sa prosečnom ocenom 10 fakulteta Univerziteta u Nišu u 2017. godini

113. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 09.01.2018. godine

112. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 05.01.2018. godine
KOMPJUTERSKO-ŠAHOVSKI SPEKTAKL U NIŠU-FIDE VELEMAJSTOR PROTIV KOMPJUTERA

FIDE velemajstor Miroslav Tošić i hibridni kompjuterski sistem AHIL 2018 kojim će upravljati njegov autor profesor Elektronskog fakulteta u Nišu Vladan Vučković, igraće šahovski meč u petak na Univerzitetu Singidunum-centar u Nišu.

Šahovski meč deo je Foruma naprednih tehnologija koji organizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša i prema rečima njenog načelnika Milana Ranđelovića cilj ovakvih manifestacija je promocija naprednih tehnologija, u ovom slučaju kroz šahovsku igru.

Profesor Vučković istakao je na konferenciji za novinare, održanoj u Gradskoj kući, da će na meču u petak biti predstavljena najnovija verzija šahovske aplikacije AHIL. Reč je o specijalnom kombinovanom sistemu koji ima delimično ljudsku, delimično mašinsku prirodu. On je izjavio da će kompjuter brinuti o taktičkim varijantama, dok će njegov zadatak biti da odabere strategije. FIDE velemajstor Miroslav Tošić ovom prilikom je izjavio da je imao priliku da igra protiv kompjutera i da pobeđuje, ali da će protiv sistema AHIL biti izuzetno teško jer je reč o sistemu koji ima samo jednu ranjivu tačku. Profesor Bratislav Milovanović istakao je da promocija primene naprednih tehnologija u razvoju šahovske igre jeste jedan od ciljeva organizovanja ovog meča, ali da je ujedno ideja organizatora i promocija potencijala šaha u obrazovanju mladih, razvoj istraživačkog duha i uanučnog mišljenja u sferi naprednih tehnologija, ali i obeležavanje jubileja-pola veka od velikog uspega niškog šaha-ulaska Šahovskog kluba Železničar u Prvu ligu. Meč će suditi FIDE sudija Igor Lukić, a počinje u 11.00 časova u petak, 02.marta na Univerzitetu Singidunum.
Zimske službe rade punom parom

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je sa saradnicima niške ulice koje se čiste od snega,gradsku toplanu Krivi vir i komunalne policajce koji rade na terenu.
Situacija u gradu što se tiče čišćenja ulica je zadovoljavajuća.Na terenu su 7 kamiona JKP Mediana i do sada je u toku noći bačeno ukupno 70 tona soli.Sve gradske saobraćajnice su prohodne, a autobusi saobraćaju do svih gradskih destinacija osim u Njegoševoj gde se saobraća do Kule i u Durmitorskoj gde autobusi idu do početka ulice.
Kamioni JKP Mediana na glavnim bulevarima rade u paru uz sinhronizovane posipanje soli i rizle.Toplana radi punim kapacitetom i dok traje hladan talas vremena grejaće se 24 časa dnevno.Kako kažu u rukovodstvu ovog preduzeća u toku noći nije bilo havarija ,a nema ni pritužbi građana koji mogu da se jave kol centru,pa je stanje što se tiče daljinskog grejanja u gradu ocenjuju u toplani veoma dobro.
na terenu su komunalni policajci koji imaju zadatak da upozore građane i vlasnike lokala da uklone sneg i led  ispred svojih objekata.Gradonačelnik je obišao ekipu komunalnih policajaca koja radi na terenu i mogao je lično da se uveri u sprovođenje gradske odluke vezane za čišćenje snega i leda.Prema najavama sneg bi trebalo da prestane da pada u toku noći ,ali će i narednih dana sporadično biti padavina sve do početka marta.
Dodeljena priznanja „Ekran“ televizijskim novinarima

Centar za istraživanje medijskog prostora (CIMP) kao pravni naslednik agencije za istraživanje „Lubris ekstra plus“, obnovio je dodelu priznanja „Ekran“ televizijskim novinarima pod pokroviteljstvom gradonačelnika Darka Bulatovića i Grada Niša, koja se dodeljuje na osnovu rezultata istraživanja javnog mnjenja-gledalaca u više kategorija.

U holu Gradske kuće laureatima su uručene nagrade uz prisustvo gradonačelnika Darka Bulatovića,načelnice Nišavskog okruga Dragane Sotirovski i direktora TON-a Uroša Parlića.

Dobitnici nagrada su

INFORMATIVNI PROGRAM

DOPISNIŠTVO RTS – PRILOZI- SNIMATELJ JOVICA KRSTIĆ

JUTARNJI PROGRAM

NIKOLA MARKOVIĆ, NTV NIŠ

POPODNEVNI KONTAKT PROGRAM

MAJA VODENIČARSKI, EMISIJA „DANAS“, TV ZONA PLUS

INFORMATIVNA KONTAKT EMISIJA

RUŽICA SIMONOVIĆ, „PRIZMA“ TV KOPERNIKUS

VEČERNJI KONTAKT PROGRAM

DANIJELA IVANKOVIĆ, „U FOKUSU“ TV ZONA PLUS

VEČERNJA DRUŠTVENO POLITIČKA EMISIJA

DUŠICA DEJIĆ, EMISIJA „IZMEĐU REDOVA“ RTV BELAMI

VIKEND KONTAKT PROGRAM

SVETLANA PETROVIĆ CECA , EMISIJA „IZJAVA NEDELJE“

HRONIKA NIŠA

MILENA VIDOJKOVIĆ, TV PRILOG „MILENINO ĆOŠE“ RTV BELAMI

ZABAVNI PROGRAM

DRAGAN ŽIKA STOJANOVIĆ, EMISIJA „KAFE PROMAJA“ TV ZONA PLUS

SPORTSKI PROGRAM

EMISIJA „TAJM AUT“, TV KOPERNIKUS,  MILAN KOSTIĆ-NIKOLA ŠIPOVAC

SPECIJALNA PRIZNANJA

RADIO BUM 018 – za radijsku promociju Niša

SUPER RADIO – za kontakt program

VEČERNJE NOVOSTI – Daliborka Alihodžić – objektivno izveštavanje iz regiona

PORTAL NIŠKE VESTI – za kulturnu promociju grada Niša

PORTAL JUŽNE VESTI – za istraživačko novinarstvo

IVANA ANTOVIĆ – za promociju promociju muzike kao turističke ponude

Svi autori su dobitnici priznanja „Ekran“ na osnovu istraživanja javnog mnjenja od 750 ispitanika telefonskim putem u periodu od 15.septembra do 7. oktobra 2018. godine.

Ove godine ustanovljena je i nagrada za prva tri mesta, odnosno dobitnicima sa najvećim brojem glasova biće uručene i materijalne nagrade u vidu turističkog putovanja za prvo mesto, dok će autori koji su osvojili drugo i treće mesto dobiti poklon inenađenje.

PRVO MESTO PRIPALO JE DUŠICI DEJIĆ – RTV Belami

DRUGO MESTO PRIPALO JE MAJI VODENIČARSKI – TV Zona plus

TREĆE MESTO PRIPALO JE RUŽICI SIMONOVIĆ – TV Kopernikus
Završene prilazne saobraćajnice pored fabrike “Cumtobel”

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović sa saradnicima obišao je danas deonice prilaznog puta fabrici” Cumtobel” koje su u potpunosti završene.
Radi se o dve deonice od kojih je svaka dužine oko 350 metara i koje predstavljau prilazne saobraćajnice fabrici “Cumtobel” sa dve različite strane.
Jedna se nalazi sa donje strane i vodi ka glavnom ulazu kompanije ,dok je druga napravljena na potezu preko Suvodolskog potoka i pored zaposlenih u fabrici moći će da je koriste i meštani obližnjeg naselja.
Na ovom delu puta,tačnije na njegovom samom kraju,sredstvima grada biće asfaltirano i završno proširenje gde će moći da se parkiraju vozila.
Ukupna vrednost ovih radova je 35 miliona dinara i pored asfaltiranja obuhvata i izgradnju vodovodno kanalizacione mreže.
Posebno je važno istaći da su radovi završeni u tačno predviđenom roku ,jer je kao datum završetka figurirao 20.februar.
Humanitarni koncert „Mladi za Nikolinu Ranđelović“

–  Dečiji horovi, solisti i folkloraši u istoj misiji –

Niška kancelarija za mlade u saradnji sa Niškim Simfonijskim orkestrom, organizuje humanitarni koncert za Nikolinu Ranđelović, malu nišlijku kojoj su potrebna sredstva za lečenje u inostranstvu. Sva sredstva od prodaje karata biće prosleđena za lečenje ove devojčice.

„Mi kao Kancelarija za mlade kroz Savet za humanitarne aktivnosti i Savet za socijalna pitanja se trudimo da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna. Putem ovog humanitarnog koncerta prikupljamo sredstva za lečenje male Nikoline. Očekuje se da nastupe mladi muzičari, dečiji horovi. Želimo da pošaljemo jasnu poruku ostatku Srbije da su mladi u Nišu složni oko jedne priče, a to je priča humanosti“ – izjavio je Jovan Milić, koordinator Saveta za humanitarne aktivnosti.

Maloj Nišlijki, Nikolini Ranđelović (2) potrebna je pomoć za lečenje u iznosu od oko 300.000€. Nikolina boluje od jednog od najtežih malignih oboljenja kod dece –  potpuno iznenada i bez ikakvih zdravstvenih problema dijagnostifikovan joj je neuroblastom. Bezbrižnom detinjstvu male Nikoline, koja je pre par meseci zakoračila u drugu godinu života, na put je stao veliki zdravstveni problem. Kako kaže njena rođaka, nikakvih pokazatelja nije bilo jer se simptomi kod ovog oblika oboljenja ne razaznaju, jednostavno, Nikolina je prestala da jede što je bio prvi znak da nešto nije u redu. Roditelji su tada brzo reagovali a prvi rezultati govorili su da se radi o težem obliku upale. Ipak, par dana kasnije ustanovljena je dijagnoza kakvu niko nije očekivao. Do sada je organizovano mnogo humanitarnih događaja, ali za lečenje male Nikoline još uvek nije prikupljeno dovoljno sredstava. Organizatori pozivaju sve nišlije i one koji budu u Nišu da dođu i priključe se koncertu.

Koncert se održava u petak, 23. februara od 19.00h u Velikoj Sali Niškog Simfonijskog orkestra, a minimalna cena karte je 200 dinara. Nastupaju: Dečiji hor „Čarobna nota“, Crkveno pevačka družina „Sretenje“ iz Jelašnice, solisti dečijeg hora „Čarolija“, hor Osnovne škole „Ćele kula“ – Leptirići, kulturno umetničko društvo „Mozaik“ i solisti na gitari iz niških srednjih škola. Voditelji programa su: Marjan Zdravković i Tatjana Dinić.

„Minimalna cena karte je 200 dinara, a oni koji imaju više mogu dati i više. Na ulazu će stajati i kutija za dobrovoljni prilog, tako da ko god može bilo bi lepo da ubaci novac za lečenje ove devojčice. Što se tiče karata, karte će se prodavati na sam dan koncerta ispred ulaza, ali građani ih mogu kupiti i u banci dobročinstva, kod Marine Adamović. Par dana pred kocnert biće i naši štandovi na lokacijama u centru Grada“ – zaključuju organizatori.

Podsećamo da Nikolini možete pomoći putem fondacije „Budi human“ upisom 431 i slanjem SMS-a na 3030, zatim uplatom na dinarski ili devizni račun, kao i putem linka e-doniraj.

Dinarski: 160-492871-34

Devizni: 00-540-0002490.5

IBAN broj: RS35160005400002490572

Dođite da budemo humani! Koncert organizuju Savet za humanitarne aktivnosti i Savet za socijalna pitanja Kancelarije za mlade u saradnji sa Niškim simfonijskim orkestrom.
Pomoć u graćevinskom materijalu za izbegla lica

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović u  ime Grada Niša potpisao je danas ugovore sa izbeglim licima , koja su konkurisala  u okviru potprojekata Regionalnog stambenog programa,a sa ciljem trajne stambene integracije izbeglih lica iz bivših republika SFRJ.

Korisnici sa kojima su potpisani  ugovori su započeli izgradnju svojih stambenih objekata,ali u nedostatku finansijskih sredstava nisu u celosti uspeli da ih privedu nameni,odnosno završetku.

Ova konkretna pomoć u građevinskom materijalu,a po proceni stručnih građevinskih lica,angažovanih od strane Jedinice za upravljanje projektima i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije,će obezbediti trajno stambeno zbrinjavanje,odnosno funkcionalno stanovanje.

Grad Niš,ne učestvuje svojim sretstvima u implementaciji ovog potprojekta,ali je obezbedio stručne službe,sproveo javnu nabavku i odradio većinu administrativnog dela.

Da bi sve ovo bilo realizovano Gradonačelnik je imenovao Komisiju,koja je odradila i terenske provere.Nosilac svih aktivnosti bila je Kancelarija za izbeglice i migracije Grada Niša.
GRAD NIŠ – EVROPSKI GRAD BUDUĆNOSTI 2018/2019

12. februara 2018. godine Financial Times fDi magazin je objavio rang listu finasijskih, ekonomskih i biznis potencijala gradova i regiona Evrope. Ovim rang listama identifikovani su gradovi i regioni sa najperspektivnijim potencijalima za investiciona ulaganja, ekonomski razvoj i privredni rast. Grad Niš našao se na ovoj listi najperspektivnijih gradova na osnovu svojih potencijala, evidentnog rasta stranih investicija i kvalitne podrške grada lokalnom ekonomskom razvoju i investicijama, kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Iza ovog prestižnog priznanja i rezultata koji su do njega doveli, stoji višegodišnji kontinuirani rad i podrška Kancelarije i institucija lokalne samouprave kao i značajna podrška Republike Srbije.

FDI (foreign direct investment – strane direktne investicije) evropski gradovi i regioni budućnosti 2018/2019 rangiranje ima za cilj pronalaženje najperspektivnijih gradova i regiona u Evropi, ne samo u zemljama EU već i van nje.

Grad Niš zvanično se našao na sedmom mestu malih evropskih gradova budućnosti 2018/2019. Ispred njega na listi su gradovi Debrecin Mađarska, Derbi UK, Plovdiv Bugarska, Plzen Češka Republika, Reding UK, Deri /Londonderi UK, a posle Niša slede Oulu Finska, Midlsbruh UK i Belfast UK.

Niš  se, kao region, našao po istim kriterijumima na trećem mestu malih evropskih regiona u kategoriji privlačenja direktnih stranih investicija, posle Greater Helsinki regiona u Finskoj i Eidhoven regiona u Holandiji. Posle Nišavskog regiona slede  prepoznati regioni u Bugarskoj, Češkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Poljskoj, Republici Srpskoj i BIH region u istoj kategoriji.

Da bi došao do užeg izbora fDi evropskih gradova i regiona budućnosti 2018/2019. Finacial Times  je sakupio podatke koristeći specijalne „on line“ alate, fdi reference i podatke sa  fdi tržišta, kao i druge izvore. Prikupljeni su podaci za 489 lokacija i 150 regiona u pet kategorija: ekonomski potencijal, ljudski kapital, troškovi poslovanja, infrastruktura i poslovno okruženje. Lokacije su dobijale maksimum 10 poena za svaku od kategorija, što je mereno značajem u procesu realizacije stranih investicija, kako bi se gradovi i regioni  rangirali prvo u podgrupama a potom i finalnim rang grupama.

Pored toga, istraživanje je rađeno u šest kategorija  direktnih  stranih investicija. U ovoj kategoriji su sami učesnici u rangiranju podnosili izveštaj sa detaljima njihove strategije privlačenja stranih investicija, koji je potom ocenjivao žiri Financial Timsa. Žiri je uzimao u obzir i veičinu gradova i regiona, pa su oni podeljeni po veličini na velike, srednje, male i mikro.

Kriterijumi za ocenjivanje, po sferama za ocenjivanje su bili brojni i to: 20 u sferi ekonomskog potencijala, 15 u domenu ljudskog kapitala i kvaliteta života, 18 u domenu troškova poslovanja, 19 u domenu dostupnosti tj. geografske pozicije i transportne povezanosti i 23 kriterijuma za poslovno okruženje, tj, za podršku koju grad tj. region daje u kompletnom procesu  podrške direktnim stranim investicijama.

 

Prestižnu poziciju Grad Niš zaslužio je zahvaljujući, pre svega, do sada uspešno realizovanim investicijama i izgradnjom novih fabrika u kojima je posao našlo blizu 10.000 radnika, uz još oko  7000 novih radnih mesta u periodu do konačne realizacije projekata. Način rada i saradnje sa investitorima, iskustva postojećih investitora i način promocije i valorizacije potencijala grada: jak Univerzitet u Nišu, industrijska tradicija, postojanje infrastrukture u gradu i putna povezanost grada evropskim putnim pravcima, ali i jasna podrška lokalne samouprave kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i projekte i ostale institucije i kvalitet života koji garantuju i aktuelni, veliki, infrastrukturni projekti Grada Niša.

 

Inače, Finacial Times je međunarodni poslovni list koji se smatra  jednim od najuglednijih listova na svetu, odnosno najčitanijim među vodećim poslovnim ljudima širom sveta, i jedna od tematskih publikacija Financial timesa je FDI Magazine.

Na osnovu prepoznatih rezultata, Grad Niš je kontaktiran od strane Financial times FDI Magzina  septembra 2017. godine i pozvan da dosatvi dodatne podatke na osnovu kojih je rangiranje i izvršeno. Posebno je značajno  to što je Grad Niš dobio priznanje u kategoriji „FDI strategija“ koja se daje za uspehe u privlačenju investicija i načinu na koji grad radi sa investitorima kroz procese privlačenja i realizacije investicija, ali i sarađuje sa postojećim investitorima nakon završetka izgradnje tj.  ralizacije projekta.

Marta 2017. u okviru jednog od najvećih sajmova investicija i nekretnina u svetu MIPIM, koji se održava u Kanu, Gradu Nišu biće uručena priznanja.

Sama činjenica da je Grad Niš prepoznat i dobio ovo priznanje predstavlja svojevrsnu promociju i potvrdu ispravnih strateških odluka. Povodom ove nagrade, Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je rekao:

“Izuzetna  nam je čast da je eminentni Financial times prepoznao naše napore i postignute rezultate. Ova nagrada je dokaz da smo na pravom putu, podstrek i obaveza da dalje radimo i ponovo učinimo Grad Niš privrednim centrom ovog dela Srbije i Balkana.”
NOVI ŠEF DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U SRBIJI SEM FABRICI U NIŠU

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici boravio je danas u Nišu, gde je razgovarao sa gradonačelnikom Darkom Bulatovićem i njegovim saradnicima. Tokom sastanka u Gradskoj kući Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je prezentovala projekte i investicije koji se realizuju u Nišu a poseban akcenat je stavljen na infrastrukturne projekte i to na one u kojima finansijski učestvuje Evropska unija.

Fabrici je rekao da mu je posebno zadovoljstvo što grad Niš posećuje naposredno nakon što je Evropska komisija objavila svoju strategiju proširenja koja se odnosi na zapadni Baklan ali kojom je Srbiji dala konkretan vremenski okvir kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji i nakon posete Johanesa Hana Beogradu.
Članstvo u Evropskoj uniji  je zajednički je cilj koji treba da uključi ne samo male i velike gradove već i sve građane, Vladu, privredu, lokalne samouprave.
Mnogobrojni su projekti koje u Nišu finansira Evropska unija. To su projekti infrastrukture, životne sredine, obrazovanja kao i kulturnog nasleđa.

Fabrici je naglasio da je Grad Niš je jedan od ključnih transportnih koridora ka Evropskoj uniji i da mu je veliko mi je zadovoljstvo što u duhu partnerstva i saradnje Evropska unija finansira nekoliko vrlo značajnih projekata. Sem Fabrici je istakao i ekološke projekte u koje je uključen grad posebno naglasivši projekat izgradnje postojenja za pročišćavanje odpadnih voda.  Za ovaj projekat Evropska unija je obezbedila 40 miliona evra i to su bespovratna sredstva.On je dodao da će u saradnji sa Evropskom investicionom bankom biti izgrađena nova lamela Ekonomskog fakulteta i naučno tehnološki park.Fabrici je u pratnji svojih domaćina obišao znamenitosti grada, posetio arheološku salu Narodnog muzeja gde se nalaze značajni artefakti iz istorije ovog dela Srbije. Visoka delegacija obišla je i EU info kutak gde je priređena prigodna izložba „Dehumanizacija“,a zatim je ambasador obišao i Naučni startap centar na Elektronskom fakultetu koji je sagrađen zajedničkim sredstvima Evropske unije i Vlade Republike Srbije . U popodnevnim ssatima održao je debatu „ Pitaj me bilo šta o Evropskoj uniji“
Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji

U Nišu  je   održan okrugli sto gradova i opština „Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji“.

Dušanka Golubović, predsednica Skgo i gradonačelnica Sombora je nagalsila da je  „skup  organizovan sa željom da se pokrene dijalog o tome kako da znanja i iskustva gradova i opština podelimo sa opštinama sa KiM“.

Okruglom stolu su prisustvovali i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

U ime Grada Niša prisutne je pozdravio gradonačelnik Darko Bulatović.

Po deset opština iz centralne Srbije uzeće pod brigu i zaštitu jednu opštinu na Kosovu i Metohiji, dogovor je sa sastanka . “Vremena nalažu da i loklane samouprave ponesu deo tereta i odgovornosti za državnu i nacionalu politiku i zaštitu interesa”, naglasio je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić