Akti Gradskog veća Grada Niša za 2017. godinu od 88. do 111. sednice

image_pdfimage_print

111. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.12.2017. godine

110. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.12.2017. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije za naselja Donja Trnava, Donja Toponica i Mezgraja u Gradskoj opštini Crveni Krst
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopuni odluke određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o upravljanju javnim parkiralištima
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Niša Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga „ZGOP“ AD iz Novog Sada
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada na teritoriji Grada Niša
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno –poslovnim zgradama na teritoriji Grada Niša
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada na teritoriji Grada Niša
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o otkupu stanova
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2018.godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš za 2018. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš za 2018. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Naissus“ Niš za 2018. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Aerodrom Niš“ Niš za 2018. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2018. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2018. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za 2018. godinu
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Tržnica“ Niš za 2018. godinu
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2018. godinu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2018. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradska stambena agencija“ za 2018. godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Zavod za urbanizam“ Niš za 2018. godinu
 25. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Nišstan“ Niš za 2018.godinu
 26. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izmena i dopuna programa poslovanja sa finansijskim planom za 2017. godinu Poslovnog udruženja Zona unapređenog poslovanja „Niška varoš“
 27. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Programa razvoja turizma Grada Niša sa Akcionim planom za period 2018-2020. godine
 28. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti ukupne imovine, obaveza i kapitala Javnog komunalnog preduzeća “Mediana” Niš

109. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 18.12.2017. godine

 • Izjašnjenje po Amandmanima na Predlog odluke o budžetu Grada Niša za 2018. godinu, i to:

a) Amandmanu broj 1642 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

b) Amandmanu broj 1643 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

v) Amandmanu broj 1644 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

g) Amandmanu broj 1645 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

d) Amandmanu broj 1646 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

đ) Amandmanu broj 1647 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

e) Amandmanu broj 1648 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

ž) Amandmanu broj 1649 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

z) Amandmanu broj 1650 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

i) Amandmanu broj 1651 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

j) Amandmanu broj 1652 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

k) Amandmanu broj 1653 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

l) Amandmanu broj 1654 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

lj) Amandmanu broj 1655 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

m) Amandmanu broj 1656 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

n) Amandmanu broj 1657 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

nj) Amandmanu broj 1658 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

o) Amandmanu broj 1660 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

p) Amandmanu broj 1661 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

r) Amandmanu broj 1662 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

s) Amandmanu broj 1663 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

t) Amandmanu broj 1664 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

ć) Amandmanu broj 1665 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

u) Amandmanu broj 1666 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

f) Amandmanu broj 1667 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

h) Amandmanu broj 1668 koji je podnela Odbornička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

108. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 14.12.2017. godine

107. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.12.2017. godine

106. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.12.2017. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga kadrovskog plana Gradske uprave grada Niša, Službe za poslove Skupštine Grada, Službe za poslove Gradonačelnika, Službe za poslove Gradskog veća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštva Grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana, Budžetske inspekcije Grada Niša i Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša za 2018. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz Budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2018. godini
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o donošenju politike upravljanja ljudskim resursima u organima i službama Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama  Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 6. Rešenje o pristupanju izradi  Akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu readmisije i migranata za period 2018 – 2021 godina
 7. Rešenje kojim se vrši preraspodela dela nedodeljenih finansijskih  sredstava određenih  Odlukom o budžetu Grada Niša za 2017. godinu a koja su planirana Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2017. godinu

105. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 05.12.2017. godine

          – Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš

          – Javno preduzeće Gradska stambena agencija Niš

          – Javno  preduzeće  za stambene usluge ”Nišstan”  Niš

104. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.11.2017. godine

103. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.11.2017. godine

102. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.11.2017. godine

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između Grada Niša (Republika Srbija) i Opštine Seres (Republika Grčka)
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Niša (Republika Srbija) i Opštine Seres (Republika Grčka)
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na konverziju potraživanja Grada Niša na ime ustupljenih javnih prihoda prema privrednom društvu „Trayal korporacija“ a.d. iz Kruševca u trajni ulog Grada Niša u kapitalu Društva
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP „Gradska toplana“ Niš sa Finansijskim izveštajem za 2016. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Mediana“ Niš za 2016. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP “Objedinjena naplata“ Niš sa Finansijskim izveštajem za 2016. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Objedinjena naplata“ Niš o raspodeli dobiti
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP „Parking servis“ – Niš za 2016. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking-servis“-Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2016. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Aerodrom Niš“ – Niš u godini
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Aerodrom Niš“-Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP “Tržnica“ Niš za 2016. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Tržnica“ Niš o raspodeli dobitka JKP „Tržnica“ Niš po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus“ Niš za period od 01.01.2016.-31.12.2016. godine sa finansijskim izveštajem
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o raspodeli dobiti
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša za 2016. godinu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju grada Niša o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Gorica“ Niš za 2016. godinu
 24. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima  čiji  je osnivač   Grad  Niš za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Grada Niša
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Gradu Nišu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2016. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš, o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš za 2016. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradska stambena agencija“ Niš, o raspodeli dobiti za 2016. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP za stambene usluge “Nišstan” Niš za 2016. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Nišstan” Niš, o raspodeli dobiti za 2016. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2017. Godinu
 11. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Niška Banja

101. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 15.11.2017. godine

100. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.10.2017. godine

99. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.10.2017. godine

98. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.10.2017. godine

97. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.10.2017. godine

96. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 12.10.2017. godine

95. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.09.2017. godine

94. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.09.2017. godine

93. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 22.09.2017. godine

92. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 20.09.2017. godine

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gradska toplana“ Niš kreditno zaduži-korišćenje minusa po tekućim računima JKP „Gradska toplana“ Niš kod poslovnih banaka
 2. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gradska toplana“ Niš kreditno zaduži kod poslovnih banaka pod komercijalnim uslovima
 3. Zaključak u vezi sa preduzimanjem aktivnosti za izgradnju multifunkcionalnog objekta za potrebe kulture u širem obuhvatu centralnog područja Grada Niša

91. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.09.2017. godine

90. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 06.09.2017. godine

89. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 30.08.2017. godine

– JKP „Mediana“ Niš;

– JKP „Naissus“ Niš;

– JKP „Gorica“ Niš;

– JKP „Objedinjena naplata“ Niš;

– JKP „Tržnica“ Niš;

– JKP „Gradska toplana“ Niš;

– JKP „Parking servis“ Niš;

– JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;

– JP „Aerodrom Niš“ Niš;

– JP Direkcija za izgradnju Grada Niša;

– Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš;

– Javno preduzeće Gradska stambena agencija Niš i

– JP „Nišstan“ Niš

88. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 23.08.2017. godine

 

 

Možda Vas zanima i sledeće...