Акти Градског већа Града Ниша за 2017. годину

102. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.11.2017. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на конверзију потраживања Града Ниша на име уступљених јавних прихода према привредном друштву „Trayal korporacija“ а.д. из Крушевца у трајни улог Града Ниша у капиталу Друштва
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2016. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2016. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ – Ниш у години
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Аеродром Ниш“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП “Тржница“ Ниш за 2016. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Tржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Tржница“ Ниш по Финансијском извештају за 2016. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године са финансијским извештајем
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша о покрићу губитка по финансијском извештају за 2016. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2016. годину
 24. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима  чији  је оснивач   Град  Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, о расподели нераспоређене добити за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Изменe и допунe Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. Годину
 11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине Нишка Бања

101. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.11.2017. године

100. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.10.2017. године

99. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.10.2017. године

98. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

97. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

96. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.10.2017. године

95. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.09.2017. године

94. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.09.2017. године

93. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.09.2017. године

92. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.09.2017. године

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи-коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака
 2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима
 3. Закључак у вези са предузимањем активности за изградњу мултифункционалног објекта за потребе културе у ширем обухвату централног подручја Града Ниша

91. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.09.2017. године

90. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.09.2017. године

89. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.08.2017. године

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;

– ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша;

– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш;

– Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш и

– ЈП „Нишстан“ Ниш

88. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.08.2017. године

 

 

87. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.07.2017. године

86. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.07.2017. године

85. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.07.2017. године

84. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.07.2017. године

83. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.06.2017. године

82. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.06.2017. године

81. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.06.2017. године

 

80. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.06.2017. године

79. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.06.2017. ГОДИНЕ

78. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.06.2017. ГОДИНЕ

77. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.05.2017. ГОДИНЕ

ЈКП „Медиана“ Ниш;

ЈКП „Наиссус“ Ниш;

ЈКП „Горица“ Ниш;

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

ЈКП „Тржница“ Ниш;

ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша;

ЈП Завод за урбанизам Ниш;

ЈП Градска стамбена агенција и

ЈП „Нишстан“ Ниш

76. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.05.2017. ГОДИНЕ

75. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.05.2017. ГОДИНЕ

74. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.05.2017. ГОДИНЕ

73. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.05.2017. ГОДИНЕ

72. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.04.2017. ГОДИНЕ

71. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.04.2017. ГОДИНЕ

70. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.04.2017. ГОДИНЕ

69.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.03.2017. ГОДИНЕ

68.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.03.2017. ГОДИНЕ

67.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.03.2017. ГОДИНЕ

66.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.03.2017. ГОДИНЕ

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

– ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша.

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

– ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша.

– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

– Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

65.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.02.2017. ГОДИНЕ

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2016. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Ниш за 2017. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2017. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада установе Нишки културни центар за 2017. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2017. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2017. годину
 9. Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину
 11. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2016. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Решење о образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената
 13. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
 14. Решењe о изменама решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша
 15. Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2017. годину
 16. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2017. годину
 17. Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2017. годину
 18. Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2017. годину
 19. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2017. годину
 20. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских гробаља у употреби за 2017. Годину
 21. Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2017. годину
 22. Решењe којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), за 30 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката
 23. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину

64. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Предшколске установе “Пчелица” Ниш
 2. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма по Предлогу одобравања годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
 3. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша
 4. Закључак о одлагању наплате потраживања од ЈКП „Горица“ Ниш

63. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

62. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

61. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.02.2017. ГОДИНЕ

60. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -27.01.2017. ГОДИНЕ

59. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -25.01.2017. ГОДИНЕ

58. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -17.01.2017. ГОДИНЕ

57. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -11.01.2017. ГОДИНЕ

56. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -06.01.2017. ГОДИНЕ

Print this pageEmail to someoneShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Google+0Share on LinkedIn0share on Tumblr

Можда Вас занима и следеће...