Потписан меморандум са немачком организацијом „ Хелп“

Предмет овог Меморандума   је сарадња између потписника кроз  активности усмерене на унапређење положаја угрожене популације .
Конкретне мере које би требало да се инплементирају су унапређење и подстицање запошљавања и самозапошљавања младих, ромског и другог мањинског становништва, особа са инвалидитетом и других незапослених а посебно лица која се теже запошљавају.
Такође потписивањем меморандум биће омогућен и развој социјалног предузетништва, остваривање права на рад и запошљавање, интеграција избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група.
У оквиру овог Меморандума, потписници су сагласни да ће:
–        Реализовати активности и пројекте у складу са националним правним оквиром, релевантним стратегијама Републике Србије и другим националним и локалним развојним документима, и подржати процес одрживог развоја у целини,
–        Размењивати информације са другим заинтересованим странама које се баве питањима унапређења положаја угрожене популације,
–        Обезбедити информације о најбољим праксама
–        Организовати заједничке акције објављивања пројектних резултата
–        Предлагати и спроводити нове иницијативе засноване на проценама и потребама угроженог становништва у оквиру појединачних овлашћења / мандата
 
Такође Уговор о сарадњи  на пројекту Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији” који је потписан 27.08.2013 године између немачке организације Хелп и Града Ниша,    допуњује се у Члану 2.   на следећи начин:
Град Ниш ће, уколико постоји потреба, подржаним удружењима кроз пројекат пружити подршку у виду обезбеђивања локације за обављање делатности, а у складу са расположивим могућностима Града. Локација може бити обезбеђена без накнаде или уз минималну накнаду на временски период на пет година са могућношћу продужетка.
Локација са припадајућом инфраструктуром за несметано обављање делатности би требало да буде површине 30-50 ари у индустријској зони уз сагледавање специфичности пословне делатности.
Хелп је са своје стране  током 2014 и 2015 године, по планираном распореду, завршио све припремне активности за обављање делатности ново-основаних удружења, које су подразумевале:
 
1) набавку опреме просечне вредности од 15.000,000 евра, по удружењу, за сва три удружења,
2) обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука за чланове кооператива и
3) пословно саветовање и вођење кроз процес рада кооператива

 
Реаговање Локалног антикорупцијског форума Ниш поводом Саопштења објављеног на званичном сајту Града Ниша 28. 3. 2016

Ниш, 29. март 2016. године

Реаговање Локалног антикорупцијског форума Ниш поводом Саопштења објављеног на званичном сајту Града Ниша 28. 3. 2016 (које потписује извесна/и ЈОВМИЛОС)

Поштоване грађанке, поштовани грађани,

ЛАФ Ниш је кроз своје последње агажовање да се у састав Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години уврсти грађански посматрач реализовао меру из Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша. ЛАФ Ниш је на тај начин испуњавао своје обавезе из Локалног плана, а није „вршио притисак“ на рад Стручне комисије.

Грађански посматрач је демократска институција оличена у појединцу који се бира из реда компетентних особа у одређеној области. Он представља грађане. Сматрамо недопустивим да органи јавне власти и носиоци јавних функција у Нишу не знају шта садржи Локални план за борбу против корупције, стратешки антикорупцијски документ Града Ниша, који је 2011. године једногласно усвојила Скупштина града као највиши орган власти Града.

Координаторка ЛАФ-а, Зорица Миладиновић, новинарка, није и не може бити у сукобу интереса јер се писаним путем изузела из ангажовања ЛАФ-а у овој ствари, на начин који предвиђају интерни акти ЛАФ-а . Чланови ЛАФ-а нису јавни функционери, те се ни институт „сукоб интереса“ у законском смислу не односи на њих. Упркос томе, чланови ЛАФ-а врло одговорно брину о томе да не буду у сукобу интереса.

ЛАФ Ниш није одговоран због тога што други појединци или организације нису захтевали да присуствују раду Стручне комисије. Напротив, ЛАФ охрабрује све појединце или организације да траже јавност у процесима одлучивања о јавном интересу и јавним средствима. Биро за друштвена истраживања из Београда није „покровитељ“ ЛАФ-а. Ова организација координира процесом мониторинга и евалуације Локалног плана за борбу против корупције и то је предвиђено  самим Планом као њена обавеза.

Локални антикорупцијски форум Ниш је самостално и независно градско тело, а не невладина организација. ЛАФ Ниш је основан да би спроводио Локални план за борбу против корупције. ЛАФ Ниш чине чланови који за свој рад не добијају никакве зараде или хонораре. Они раде без икакве новчане или друге накнаде. ЛАФ Ниш ће, упркос бројним опструкцијама, са скоро свих нивоа власти, наставити да реализује мере и активности из Локалног плана за борбу против корупције јер је за то добио мандат. Јавност у раду представничких тела је темељни принцип демократске борбе против корупције у јавном сектору и друштву уопште.

С поштовањем,

                                                                                           Локални антикорупцијски форум Ниш

                                                                                           Весна Црногорац, заменица координатора

                                                                                           Валентина Крстић, чланица

                                                                                           Драгана Сотировски, чланица

                                                                                           Др Ђокица Јовановић, члан

 

 

link ka dokumentu