Otvoreni oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Na pravnom fakultetu u Nišu otvoreni su tradicionalni Oktobarski susreti u socijlanoj zaštiti. Gradonačelnik Niša prof dr Zoran Perišić otvorio je ovaj skup koji posvećen zaštiti dece.
“Jedno od osnovnih prava deteta je pravo na život i razvoj. Svi oblici zloupotreba, nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja dece, kojima se ugrožavaju ili narušavaju fizički i lični integritet deteta i osujećuje optimalni razvoj, predstavljaju povrede tog osnovnog prava.
Zaštita prava podrazumeva, pre svega, raznovrsne društvene aktivnosti usmerene na sprečavanje i iskorenjivanje ovih pojava, kao i organizovanje i neposredno sprovođenje zaštitnih intervencija u konkretnim slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece.
Zlostavljanje dece je pojava na koju utiču složeni spletovi uslovljavajućih faktora. Zato je potrebna višestruka i diferencirana društvena reakcija. U tom smislu, zaštita od zlostavljanja bi uključila aktivnosti više institucionalnih sistema: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa. Pored toga, ovaj problem danas sve više privlači pažnju nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja i udruženja građana.
Organi lokalne samouprave moraju aktivno biti uključeni u ovu problematiku I Grad Niš čini sve sa svoje strane da kroz medjusektorsko delovanje ,ali  I učešćem u projektima koji se odnose na zaštitu dece I uspostavljanjem ustanove Sigurne kuće pruži svoj doprinos  u zaštiti najmlađe populacije”,rekao je gradonačelnik Niša.