Održane 75. i 76. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

7_2381_19999999999999969_gvNa današnjoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik prof. Dr Zoran Perišić, jednoglasno su usvojena rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apoteke Niš, Doma zdravlja Niš, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2014. godinu, Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš za 2014. godinu i Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” za 2014. godinu. Član Gradskog veća resorno zadužen za zdravstvo prof. dr Žarko Ranković istakao je da je ostvarena dobra saradnja Grada Niša sa direktorima ustanova primarne zdravstvene zaštite i nadležnom gradskom upravom.

Na ovoj sednici takođe je jednoglasno usvojen i Izveštaj o radu Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata za 2013. godinu. Odlukom o budžetu Grada Niša za 2013. godinu planirana su podsticajna sredstva  za talentovane učenike i studente u ukupnom iznosu od 25 miliona dinara. Isplaćena su sredstva za nagrade najboljim studentima trinaest fakulteta Univerziteta u Nišu povodom 11. januara, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa od po 50.000 dinara za svakog studenta. Na Javni poziv za dodelu gradskih stipendija prijave je podnelo 297 kandidata i to: 221 student i 76 učenika, a pravo na stipendiju Grada Niša ostvarila su 164 studenta i 57 učenika srednjih škola.  Za postignute rezultate na takmičenjima u 2012/2013. godini dodeljene su 355 novčane nagrade, za šta je utrošeno 3.495.500  dinara, a naknadno odobreno nagrađivanje još 33 učenika, za šta je trebalo izdvojiti  381.000  dinara. Komisija je odobrila i 14 zahteva za novčanu naknadu talentovanih učenika i studenata, za šta je trebalo izdvojiti ukupno 966.800 dinara.

 Na ovoj sednici Gradskog veća takođe je usvojen Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje godišnjih programa po sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu, Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša odobravanje posebnih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu i Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku donošenje rešenja o dodeli stimulativnih sredstava sportskim organizacijama. Kako je obrazložio član Gradskog veća resorno zadužen za sport Milan Pešić, Grad Niš je dobrim delom zaslužan za zavidne rezultate niškog sporta postignute u prošloj godini. On je naveo da je ove godine podneto 25 godišnjih programa sportskih organizacija i klubova više nego prošle godine, a budžet je bio smanjen za 30 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu. Predviđeno je 70 miliona dinara za sportske organizacije i 100 miliona dinara stimulativnih sredstava, a 17 klubova dobilo je ukupno 53.8 miliona dinara za prvih šest meseci.

 Na 75. sednici Gradskog veća usvojena su i Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za kulturu, Upravi za obrazovanje i Upravi za omladinu i sport, a doneta su i Rešenje o prihvatanju realizacije projekta “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”, koji Grad Niš realizuje u okviru Programa Exchange 4 i Rešenje o prihvatanju učešća u projektu ELAIN (Međubalkanska mreža ekoloških lokalnih vlasti).

Nakon 75. sednice Gradskog veća održana je naredna,76. sednica, na kojoj je doneta jednoglasna odluka o izmeni Rešenja o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta “Pokretanje drugog inkubacionog ciklusa i osnivanje Centra za informaciono-komunikacione tehnologije Inkubator centra u Nišu”.

Kako je pojasnio gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić, u prethodna dva inkubaciona ciklusa nisu ispunjeni ciljevi Biznis inkubator centra, tako da je bilo neophodno da se izmeni koncepcija rada i inkubacionog procesa definisanjem novih aktivnosti, izvrši revizija projekta i definišu potrebna sredstva za poslovanje u 2014. i 2015. godini. Početkom ove godine sumirani su svi uočeni problemi, a planirano uspostavljanje Centra za informaciono-komunikacione tehnologije nije realizovano. Zbog toga je bilo neophodno započeti nove aktivnosti, novi menadžment i novi plan i program poslovanja, kako bi se ostvarilo ekonomsko osamostaljivanje stanara Inkubacionog centra i otvorila nova radna mesta.

Takođe, na ovoj sednici jednoglasno je usvojen Zaključak kojim se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Niša da u ime Grada Niša sa JKP “Gradska toplana” Niš i Jugorosgaz a.d. Beograd zaključi Protokol o regulisanju načina izmirenja dela obaveza JKP “Gradska toplana” Niš za isporučeni gas za sezonu 2013/2014. Ukupna obaveza JKP “Gradska toplana” Niš prema Jugorosgazu na dan 10.02.2014. godine iznosi 591.494.646,86 dinara, dok potraživanja Toplane za isporučenu toplotnu energiju na dan 07.02.2014. godine od direktnih i indirektnih budžetskih korisnika iznose 93.793.376,35 dinara. Za plaćanje dospelih obaveza budžetskih korisnika i drugih obaveza Grad Niš bi izdao 10 solo menica AIK Banci, koje bi se ispostavile na naplatu na teret računa Grada Niša o rokovima dospeća, ukoliko JKP “Gradska toplana” Niš ne obezbedi sredstva na svom računu za realizaciju svojih menica. Kako je pojasnio nadležni gradski većnik Miloš Banđur, radi se o povoljnom načinu otplate duga Gradske Toplane, čiji će garant biti Grad Niš.

Možda Vas zanima i sledeće...